Veenendaal spreekt zich uit over programmabegroting

vrijdag, 19 oktober 2018

Donderdagavond 11 oktober was er voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven gelegenheid om in te spreken op de Programmabegroting 2019-2022. Hier was door de raad en de raadsgriffie een bijeenkomst voor georganiseerd: Veenendaal Spreekt. Tijdens de avond deelden twaalf insprekers, vanuit verschillende perspectieven en op verschillende thema’s, hun mening over de programmabegroting met de raad. Voor de raad is deze informatie belangrijk om mee te nemen in hun overwegingen op weg naar een raadsbesluit over de begroting op 8 en 12 november.     

Sociaal domein
Tijdens de avond werd gestart met een algemene introductie op de programmabegroting door de wethouder financiën, Marco Verloop. Hierna kwamen vier inwoners aan het woord die een pleidooi voerden om het klanttarief voor schoonmaakondersteuning te handhaven op € 10 per uur. Ook verschillende vrijwilligersorganisaties maakten gebruik van hun spreekrecht. Zowel Stichting Present, Stichting Netwerk voor Jou en Stichting Wijs met je Wijk benadrukten het belang van vrijwilligers voor de Veenendaalse samenleving. Tegelijkertijd werd aandacht gevraagd voor de omvang en continuïteit van het budget voor vrijwilligersorganisaties. In Veenendaal is Veens, als organisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning, verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor vrijwilligersorganisaties. Veens signaleerde dat het huidige budget helaas niet toereikend is om alle organisaties die aan de criteria voldoen, ook daadwerkelijk financieel te ondersteunen.

Cultuur
Hierna volgde een gezamenlijke inspraakreactie vanuit het culturele veld namens Stichting kunstplatform Veenendaal, Creative Arts School Elevate, Stichting Alive!, Stichting Vlow, Museum Veenendaal, Bibliotheek Veenendaal, Theater de Lampegiet, Stichting Volksuniversiteit Veenendaal en Muziekschool de Muzen. Zij spraken waardering uit voor de keuze van het college om in te zetten op een gezonde bedrijfsvoering van de bibliotheek en het theater. Vanuit Stichting Kunstplatform Veenendaal werd nog aandacht gevraagd voor de financiering van initiatieven op het gebied van amateurkunst. De culturele partners erkenden echter ook dat raad en college voor een lastige opgave staan om Veenendaal financieel gezond te houden.                   

Onderwijshuisvesting Christelijk Lyceum Veenendaal en Gilbertjaar 2019
Het CLV vroeg de raad om de tijdelijke huisvesting in twee verschillende gebouwen op verschillende locaties te heroverwegen. Daarnaast werd er bij de raad op aangedrongen om een passage over heroverweging voor Bijna Energie Neutraal Bouwen uit het raadsvoorstel te halen. Als laatste inspreker op de avond kwam de voorzitter van Stichting Gilbert van Schoonbeke aan het woord. Door de stichting werd betoogd dat het Gilbertjaar 2019 een kans is voor Veenendaal. Naast de initiatieven en toezeggingen voor financiële steun vanuit de samenleving, werd ook om financiële ondersteuning vanuit de gemeente gevraagd. 

Politieke debat en besluitvorming
De raad debatteert over de programmabegroting, belastingverordeningen en overige aanverwante raadsvoorstellen tijdens een extra vergadering van de raadscommissie op dinsdag 30 oktober. Op donderdag 8 november en maandag 12 november vindt besluitvorming plaats. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune of live te volgen via ons raadsinformatiesysteem. Via dit portaal kunt u ook de vergaderstukken raadplegen of de inspraakavond van 11 oktober terugkijken.


Veenendaal zoekt een nieuwe burgemeester

vrijdag, 22 juni 2018

Ondernemend. Vernieuwend. Dat zijn kwaliteiten die we onder meer zoeken in de burgemeester die met ons vooruit wil gaan. De profielschets en alle informatie over de benoemingsprocedure vindt u in één overzicht terug op deze pagina.