Terugblik raadsvergadering Kadernota 2020-2023

donderdag, 18 juli 2019

Dinsdag 9 juli heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Kadernota 2020-2023. In de kadernota staat welke plannen de gemeente heeft voor de aankomende vier jaar en wat die plannen kosten. Welke maatschappelijke effecten willen we in Veenendaal bereiken? Welk voorzieningenniveau streeft de gemeente na?

De raadsleden gingen met elkaar en het college in debat over de prioriteiten die in de kadernota zijn gesteld. In het debat over de kadernota werd duidelijk dat de raadsfracties van mening verschillen. Soms over de ambities voor Veenendaal, maar vaak ook over de maatregelen om de begroting voor komende jaren weer sluitend te krijgen. De raadsfracties dienden 10 amendementen (wijzigingsvoorstellen) in. Ook werden 42 moties (opdrachten aan het college) ingediend.

Besluit
Na het debat werden de amendementen, de kadernota en de moties in stemming gebracht. Het raadsvoorstel Kadernota 2020-2023 werd met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden de fracties van de ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal en D66. Tegen stemden de fracties van het CDA, Lokaal Veenendaal, DENK, SP, GroenLinks en de PvdA. Een meerderheid in de raad geeft het college hiermee de ruimte om de plannen in de kadernota verder te gaan uitwerken in een begroting. De kadernota is hiermee een voorloper van de programmabegroting die in het najaar wordt vastgesteld.

Meer informatie?
De volledige kadernota, bijbehorende vergaderstukken en een videoverslag van de vergadering kunt u raadplegen via ons raadsinformatiesysteem bij de vergadering van 8 en 9 juli. Hier vindt u ook alle ingediende amendementen en moties inclusief stemmingsuitslagen (aangenomen, verworpen of ingetrokken) en de bijbehorende stemverhoudingen.

Zomerreces
De gemeenteraad heeft tot 29 augustus zomerreces. Tot die tijd vinden er geen vergaderingen of bijeenkomsten van de gemeenteraad plaats. De eerstvolgende bijeenkomst is de beeldvormende avond op dinsdag 3 september. Raadpleeg ons raadsinformatiesysteem voor de vergaderkalender van de raad. Uiteraard kunt u de gemeenteraad ook in de zomermaanden bereiken via griffie@veenendaal.nl.