Raadsbesluit gevraagd over Programmabegroting 2020-2023

donderdag, 24 oktober 2019

Donderdag 10 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat welke plannen de gemeente heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Voor de zomer heeft de raad de grote lijnen van de nieuwe begroting vastgesteld in de Kadernota 2020-2023. De raad heeft toen besloten om maatregelen te nemen binnen het sociaal domein om Veenendaal financieel gezond te houden. Deze maatregelen zijn door het college uitgewerkt in de Programmabegroting 2020-2023 en resulteren vanaf 2021, mede door extra gelden vanuit het Rijk, in een nipt begrotingsevenwicht.

Maatregelen sociaal domein

  • Afremmen kostengroei Jeugdhulp door andere inkoopafspraken. Dit moet leiden tot een beweging van zwaardere naar lichtere zorg;
  • Naar lichtere zorg GGZ door samenwerking en vroegsignalering op school en in de wijk;
  • 20% verlaging van de PGB Jeugd en Wmo;
  • Een aantal regelingen om lage inkomens te compenseren worden beëindigd.

Inkomsten
De gemeenteraad heeft slechts beperkt invloed op de inkomsten van de gemeente. Meer dan 90 procent van de inkomsten komen als algemene uitkering uit het Gemeentefonds van de Rijksoverheid. Deze inkomsten mag de gemeente naar eigen inzicht besteden. Ook ontvangt de gemeente van het Rijk uitkeringen met een vast omschreven doel. Daarnaast heft de gemeente zelf belasting. De onroerendezaakbelasting is de belangrijkste bron van eigen inkomsten. Andere bronnen zijn o.a. toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeergelden. De hoogte van deze gemeentelijke belastingen wordt door de gemeenteraad vastgesteld in belastingverordeningen. Om de consequenties van maatregelen in het sociaal domein te verminderen heeft de gemeenteraad in 2018 besloten om de OZB met 10% te verhogen. In de begroting die nu voorligt, stelt het college voor om de gemeentelijke belastingen en heffingen te indexeren met 1,5%. 

Uw mening
De volledige programmabegroting kunt u hier raadplegen. In de extra raadsvergadering van donderdag 7 november debatteert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2020-2023 en worden besluiten genomen. In de aanloop daarnaartoe is er op dinsdag 29 oktober gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Wilt u vanuit uw betrokkenheid bij een onderwerp in de begroting uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Aanmelden hiervoor kan tot dinsdag 29 oktober 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.