Veenendaal Spreekt

donderdag, 4 oktober 2018

Donderdag 27 september heeft het college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2019-2022 overgedragen aan de gemeenteraad. Hierin staat welke plannen de gemeente heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. De gemeenteraad heeft een wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die daarin gemaakt worden. Tegelijkertijd hecht de raad er waarde aan om ook input vanuit de samenleving mee te nemen bij het bepalen van een standpunt. Daarvoor is op donderdag 11 oktober een inspraakavond georganiseerd: Veenendaal Spreekt.

Overschrijding budget sociaal domein
Afgelopen weken heeft u in de berichtgeving kunnen lezen dat Veenendaal, net als veel gemeenten in Nederland, wordt geconfronteerd met een forse overschrijding van het budget sociaal domein. Het college stelt dat als de kosten in het sociaal domein niet worden teruggedrongen, andere ambities (zoals vastgelegd in het raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’) in de verdrukking komen.

Voorgestelde maatregelen en suggesties
Het college stelt een beperkt aantal maatregelen in het sociaal domein voor die, als de raad daarmee instemt, met ingang van 2019 al in werking kunnen treden. Daarbij moet vooral gedacht worden aan verbeterprojecten op het gebied van Jeugdhulp. Deze hebben als doel om de instroom in Jeugdhulp te beperken en uitstroom te versterken. Daarnaast heeft het college in de programmabegroting ook suggesties opgenomen voor verdere kostenreductie met ingang van 2020. Deze maatregelen hebben veel impact en om die reden wil het college deze suggesties zorgvuldig afwegen met de raad en de samenleving. Maatregelen waar over nagedacht wordt zijn de beëindiging van compensatieregelingen voor lage inkomens, het verhogen van de eigen bijdrage Wmo en de verhoging van het klanttarief voor schoonmaakondersteuning.  

OZB-tarieven
De gemeenteraad heeft slechts beperkt invloed op de inkomsten van de gemeente. Meer dan 90 procent van de inkomsten komen namelijk als algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De onroerendezaakbelasting is wel een belangrijke bron van eigen inkomsten. De hoogte van deze gemeentelijke belasting wordt door de gemeenteraad vastgesteld in belastingverordeningen. Om de consequenties van bezuinigingen in het sociaal domein te verminderen, zou de raad kunnen kiezen voor een verhoging van de OZB-tarieven. Het college heeft daarbij een richtinggevend bedrag voorgesteld van circa € 1 miljoen per jaar.

Veenendaal Spreekt
De programmabegroting en de aanverwante raadsvoorstellen worden door de raad besproken tijdens een extra vergadering van de raadscommissie op dinsdag 30 oktober waarna op donderdag 8 november en maandag 12 november besluitvorming zal plaatsvinden. Vooruitlopend hierop is op donderdag 11 oktober een inspraakavond georganiseerd: Veenendaal Spreekt. Wilt u vanuit uw betrokkenheid bij een onderwerp in de begroting uw mening geven? Meer informatie over inspreken en aanmelden vindt u bij de bijeenkomst van donderdag 11 oktober.

De programmabegroting 2019-2022 en de aanverwante raadsvoorstellen vindt u bij de raadscommissie van 30 oktober.