Raad spreekt over kaders voor toekomstige ruimtelijke ontwikkeling

vrijdag, 7 september 2018

In september spreekt de raad over de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in Veenendaal. Met de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, verandert er veel in de manier waarop overheden plannen maken voor de inrichting van de ruimte. Ook Veenendaal bereidt zich voor op de nieuwe wet.

Proces
In de Omgevingswet komen alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen. Dit moet gaan leiden tot minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Gemeenten moeten vanuit deze wet een Omgevingsvisie opstellen waarin ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vastliggen. In Veenendaal heeft de raad in mei 2017 de Startnotitie Omgevingswet vastgesteld. In november 2017 heeft de raad vervolgens de Startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe Veenendaal tot een Omgevingsvisie wil komen. Met het raadsvoorstel dat nu voorligt, stelt de raad de kaders vast die het uitgangspunt zullen vormen voor de Omgevingsvisie van Veenendaal. Een participatietraject met diverse stakeholders en inwoners is onderdeel van het vervolgproces.

Dialooggroep Omgevingsvisie
Bij het vaststellen van de Startnotitie Omgevingsvisie in november 2017 met de raad besproken wat zijn rol zou moeten zijn bij de ontwikkeling van een Omgevingsvisie. Het gesprek hierover leidde tot het instellen van een dialooggroep met leden uit de raad.  Deze dialooggroep is betrokken geweest bij het participatietraject om te komen tot de kaderstelling van de Omgevingsvisie. Nu de kaderstelling aan de orde is, wordt opnieuw gekeken naar de rol van de raad in het vervolgproces. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de huidige dialooggroep in stand te houden.

Actualisatie bestemmingsplan woongebieden 2018
Mede met het oog op de Omgevingswet, is de raad vorig jaar voorgesteld om de bestaande bestemmingsplannen voor de woongebieden van Veenendaal te actualiseren en samen te voegen tot één bestemmingsplan woongebieden. Dit met uitzondering van het centrumgebied en de wijken Dragonder-oost en Veenendaal-oost. Het doel hiervan is om deze meer in lijn te brengen met het Omgevingsplan, dat met het intreden van de Omgevingswet het bestemmingsplan zal vervangen. De uitgangspunten voor het bestemmingsplan vertalen zich in ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden, aanpassing van de regelgeving in verband met mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en meer uniforme terminologie. Er zijn tien zienswijzen op het plan ingediend die in sommige gevallen hebben geleid tot een aanpassing op het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt nu gevraagd het geactualiseerde bestemmingsplan woongebieden 2018 vast te stellen.