Raad spreekt over kaders en uitgangspunten beleid

woensdag, 3 juli 2019

Aanstaande maandag 8 juli debatteert de gemeenteraad over de Kadernota 2020-2023 en worden besluiten genomen. In de kadernota staat welke plannen de gemeente heeft voor de aankomende vier jaar en wat die plannen kosten. De financiële vooruitzichten voor de komende jaren laten een structureel tekort zien voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Het college stelt de raad daarom voor om extra maatregelen te nemen om Veenendaal financieel gezond te houden.

Inspraakavond 11 juni
Op dinsdag 11 juni vond een inspraakavond plaats. Tijdens deze avond gaven enkele inwoners en organisaties hun mening over de maatregelen die het college voorstelt. Eén inwoner, Willem Brons, vroeg in zijn inspraakreactie aandacht voor een voorgestelde korting van 20% op het persoonsgebonden budget (PGB). Hij pleitte ervoor om de PGB-tarieven met rust te laten. Twee andere inwoners, Ria van Londen en Yolande de Meer, riepen de raad op om niet te korten op de Wmo-voorzieningen en het sociaal domein. In plaats daarvan deden zij een suggestie aan de raad om het geld in andere domeinen te zoeken. Naast deze inwoners waren er enkele culturele organisaties die aandacht vroegen voor het gebruik van Spectrum. Muziekschool De Muzen pleitte ervoor om hier verschillende culturele organisaties onder één dak te huisvesten. Muziekschool Elevate liet via een schriftelijke inspraakreactie weten geïnteresseerd te zijn in vrijgekomen ruimte van de voormalige volksuniversiteit in Spectrum. Elevate gaf aan deze ruimte graag te willen betrekken, bij voorkeur met ondersteuning van de vrijgekomen subsidie van de voormalige volksuniversiteit. Als laatste volgde een inspraakreactie van Vereniging Filmhuis Veenendaal. Deze organisatie vroeg bij de raad aandacht voor de (horeca)faciliteiten in Spectrum. 

Politiek debat
De raadsvergadering over de kadernota vindt plaats op maandag 8 juli en begint om 16.00 uur. Tijdens deze vergadering vindt het politieke debat plaats tussen raad en college. Ook spreken raadsfracties in deze vergadering hun Algemene Beschouwingen uit. Dit zijn politieke beschouwingen die niet over één onderwerp gaan maar over het totale beleid voor de komende jaren. Aan het einde van de vergadering wordt gestemd over ingediende moties en amendementen en neemt de raad een besluit over de Kadernota 2020-2023. 

Meer informatie? 
De volledige kadernota kunt u raadplegen in ons raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen over de behandeling van de kadernota door de raad? Neemt u dan contact op. Dat kan via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).