Raad spreekt over rekenkamerrapport effectiviteit woonbeleid

donderdag, 7 februari 2019

In februari bespreekt de raad het rekenkamerrapport over de effectiviteit van het woonbeleid in Veenendaal. In het rapport wordt teruggeblikt op de woonambities van afgelopen jaren. Daarnaast staan in het rapport aanbevelingen voor het nieuwe woonbeleid van komende jaren. De rekenkamercommissie adviseert de raad om een goed onderbouwde keuze te maken over de richting waarin Veenendaal zich moet ontwikkelen.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid het gewenste effect heeft gehad. In de achterliggende periode heeft de rekenkamercommissie het woonbeleid in Veenendaal onderzocht. Terugkijkend concludeert de rekenkamercommissie dat afgelopen jaren vooral is gefocust op kwantiteit en het op gang houden van de woningproductie in Veenendaal. Nu de woningmarkt er beter voor staat, is er volgens de rekenkamercommissie ruimte om komende jaren meer te sturen op kwalitatieve woonambities. De rekenkamercommissie benoemt een aantal trends die van belang zijn voor het nieuwe woonbeleid. Zo neemt de vraag naar extra woningen de komende jaren nog fors toe. Het oppervlak van de gemeente Veenendaal biedt daarentegen maar beperkt ruimte om deze extra woningen te kunnen realiseren. Ook de verduurzaming en het aardgasloos maken van woningen en wijken vormt een grote opgave. Als laatste vraagt de rekenkamercommissie in haar onderzoek aandacht voor mensen met een laag inkomen en een zorgvraag. Deze groep komt steeds vaker in de goedkoopste huurwoningen terecht. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid in wijken met de goedkoopste woningen.       

Startnotitie Strategische Agenda Foodvalley
In februari staat ook de Startnotitie Strategische Agenda Foodvalley op de agenda van de raadscommissie. Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen in de regio. Het doel van deze samenwerking is het bevorderen van het vestigingsklimaat en ondernemen, wonen, werken en studeren in de regio aantrekkelijk te maken. Oorspronkelijk waren het vooral overheden die samenwerkten binnen Foodvalley. De laatste jaren werken overheden in de regio ook steeds meer samen met ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen. Verbreding van de samenwerking vereist focus en hiervoor is enkele jaren geleden een Strategische Agenda 2015-2019 opgesteld. Die periode loopt bijna af en daarom werkt Foodvalley aan een nieuwe Strategische Agenda. Hiervoor is een startnotitie opgesteld waarin de eerste inzichten en ideeën voor de nieuwe Strategische Agenda staan. De gemeenteraad wordt nu via een consultatie (raadpleging) gevraagd om op deze startnotitie te reflecteren en opvattingen en inzichten te delen.        

Uw mening
De raad bespreekt de onderwerpen in dit artikel tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 12 februari. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Wilt u inspreken? Dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 21 februari neemt de raad een besluit over de onderwerpen op de agenda.