Raad spreekt over uitwerking afspraken Klimaatakkoord

vrijdag, 6 september 2019

Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In dit nationale akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Zo moet in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in Nederland in 2050 van het aardgas af zijn. Al deze veranderingen vinden stap voor stap en wijk voor wijk plaats. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol. 

In september spreekt de raad op lokaal niveau over twee stukken die voortkomen uit afspraken in het nationale klimaatakkoord. Allereerst is dat het Raadsvoorstel Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley. Daarnaast wordt de raadscommissie geraadpleegd over uitgangspunten en participatie voor de zogeheten Transitievisie Warmte.

Raadsvoorstel Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley
Nationale afspraken uit het klimaatakkoord worden in de praktijk gebracht via een Regionale Energie Strategie (RES). Regio Foodvalley, waar Veenendaal onder valt, is één van de 30 regio’s in Nederland waarvoor een RES moet worden opgesteld. In het startdocument dat in september aan de raad voorligt, worden proces, inhoud en doel omschreven van een RES voor Regio Foodvalley. Naast gemeente Veenendaal, wordt de RES voor Regio Foodvalley ook vastgesteld door de bestuurlijke samenwerkingspartners van de RES voor Regio Foodvalley: de acht Foodvalley-gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe. De hoofddoelstelling van het nationale klimaatakkoord is om uiteindelijk 35 TeraWattuur (TWh) aan duurzame energie op land op te wekken. Dit zou in 2030 moeten leiden tot 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990. De RES is een belangrijk middel voor de uitvoering van dat doel. Het is aan de 30 RES-regio’s zelf om een bod te doen dat bijdraagt aan de totale nationale opgave. Als het gezamenlijke bod van regio’s de nationale opgave niet dekt, zal in overleg tussen regio’s en binnen het nationaal programma worden bepaald hoe de resterende opgave door middel van een regionale herverdeling kan worden verdeeld. De voorlopige ambitie die in het startdocument RES Foodvalley staat beschreven, ligt hoger dan de nationale ambitie en volgt de afgesproken doelstelling in het Gelders Energie Akkoord, namelijk 55% minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990. 

Consultatie over uitgangspunten en participatie Transitievisie Warmte     
In september staat ook een consultatie over uitgangspunten en participatie voor de Transitievisie Warmte op de agenda van de raadscommissie. Vanaf 2021 dient elke gemeente over een Transitievisie Warmte te beschikken. In de Transitievisie bepaalt de gemeente welke strategie en planning ze wil volgen om het einddoel van aardgasvrij in 2050 te realiseren. Centraal in de Transitievisie staat de wijkplanning: wanneer dient welke wijk van het aardgas af te zijn? De raadscommissie wordt in september via een consultatie (raadpleging) gevraagd om op de uitgangspunten en participatie voor de Transitievisie Warmte te reflecteren en opvattingen en inzichten te delen.  

Uw mening
De raad bespreekt de onderwerpen in dit artikel tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 10 september. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 19 september neemt de raad een besluit over de onderwerpen op de agenda.