Voorstel voor lagere drempel burgerinitiatief

woensdag, 6 maart 2019

In maart bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks. De vier partijen stellen de raad voor om de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief te verlagen. Via een burgerinitiatief kunnen inwoners een plan of idee op de agenda van de raad plaatsen. 

Richtlijnen voor een burgerinitiatief zijn vastgelegd in de Verordening burgerinitiatief Veenendaal. Hierin staat dat een burgerinitiatief niet kan gaan over een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. De fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks stellen voor om deze termijn terug te brengen naar één jaar. Daarnaast stellen zij voor om de termijn van één jaar niet toe te passen als het burgerinitiatief een uitwerking is van kaders die de raad eerder heeft gesteld. In dat geval moet het volgens SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks alsnog mogelijk zijn om, ongeacht de termijn, een burgerinitiatief in te dienen.     

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 19 maart. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 28 maart neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Inhoudelijke vragen
De volledige inhoud van het initiatiefvoorstel kunt u hier raadplegen. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fracties.