Voorstel voor wijzigen inspraakverordening

vrijdag, 17 mei 2019

In mei bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fractie van de SGP. Deze partij stelt de raad voor om eigen initiatieven vanuit de raad ook onder de inspraakverordening te laten vallen. Via een eigen initiatief kunnen raadsleden een voorstel ter besluitvorming op de agenda van de raad plaatsen.

Inspraak geeft inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om hun mening te geven over beleidsvoornemens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Inspraakverordening gemeente Veenendaal. In de nu geldende verordening is vastgelegd dat er alleen inspraak wordt verleend door het college en de burgemeester, niet door de raad. Dit betekent dat als de raad via een eigen initiatief een voorstel ter besluitvorming op de agenda plaatst, de inspraakverordening niet van toepassing is. De fractie van de SGP vindt dat een omissie in de verordening en wil door dit initiatiefvoorstel de Inspraakverordening gemeente Veenendaal op dit onderdeel wijzigen, waardoor ook een initiatief van de raad onder de werkingssfeer van de Inspraakverordening komt te vallen.

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van de SGP tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 21 mei. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.