Lopende onderzoeken

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie Veenendaal een planning voor de uitvoering van onderzoeken in het komende jaar. In het Onderzoeksplan is te lezen welke onderzoeken de rekenkamercommissie in 2018 wil uitvoeren.

Veiligheidsbeleid (verkort rekenkameronderzoek)

Aanleiding

De gemeente heeft – naast wettelijke taken – een regierol in de regio als het gaat om veiligheid. Voor een integrale aanpak van de (on)veiligheid dient elke gemeente samen te werken met verschillende partners. Dat betreft de directe buurgemeenten maar ook overige gemeenten in de regio die deelnemen aan de veiligheidsregio. Ook samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie is essentieel. Op lokaal niveau is samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties, zoals welzijnsorganisaties, scholen en natuurlijk de inwoners zelf van groot belang.
Naar verwachting zal de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal in december 2018 het raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 behandelen. De Rekenkamercommissie van Veenendaal heeft besloten het onderwerp Veiligheidsbeleid op haar agenda te plaatsen en een verkort rekenkameronderzoek uit te voeren.

Doelstelling

Het doel van het verkorte rekenkameronderzoek is om de raad inzicht te geven in:

  • het proces van totstandkoming van het nieuwe IVP;
  • wanneer en op welke wijze de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen (zowel bij de totstandkoming als tijdens de looptijd van het IVP).

Woonbeleid

Aanleiding

In 2015 heeft de gemeente Veenendaal haar woonvisie voor de periode 2014-2019 vastgesteld. In de woonvisie zijn drie speerpunten voor de Veenendaalse woningmarkt benoemd. Ten eerste streeft de gemeente naar dynamische woonmilieus. Het aantrekken van meer nieuwe inwoners van buiten de gemeente en het creëren van een gedifferentieerd woningaanbod bij woningbouw moet daaraan bijdragen. Ten tweede heeft de woonvisie nadrukkelijk aandacht voor huishoudens met een zorgvraag. Doordat het Rijksbeleid steeds meer in zet op het langer zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag dient zowel de woningvoorraad als de woonomgeving hierop afgestemd te worden. Het derde en laatste speerpunt van de woonvisie betreft het voorzien in de woningbehoefte van mensen met een lager inkomen. Het gaat daarbij vooral om het vergroten van het aanbod in de sociale huursector. De speerpunten zijn uitgewerkt in diverse concrete maatregelen. Daarnaast zijn er met de woningcorporaties prestatieafspraken over de opgaven in de sociale huursector gemaakt. De vraag is nu in hoeverre de ambities uit de woonvisie 2014-2019 zijn gerealiseerd en in welke mate de gekozen maatregelen hierin hebben bijgedragen. Daarmee kan de balans worden opgemaakt over de periode van de huidige woonvisie. 

Doelstelling

De rekenkamercommissie wil onderzoek doen naar de effectiviteit van het gemeentelijk woonbeleid. Waar staat de gemeente op dit moment en wat betekent dit voor de komende jaren? In 2019 loopt de huidige woonvisie-periode af en zal het gemeentebestuur haar visie op wonen opnieuw tegen het licht houden. Het rekenkameronderzoek biedt daarom een goede gelegenheid om te kijken naar de belangrijkste opgaven voor de woningmarkt voor de komende jaren. 

Regio FoodValley

Aanleiding

De Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Het betreft de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De acht gemeenten werken samen met het bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek aan de ambitie van de regio om in 2025 hét agrofoodcentrum van Europa te zijn. Voor het samenwerkingsverband tussen de gemeenten is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in het leven geroepen. De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen hebben in de eerste helft van 2017 een kort vooronderzoek uitgevoerd naar de Regio FoodValley. Op basis van de bevindingen hebben de genoemde rekenkamer(commissie)s besloten om een onderzoek uit te voeren naar de Regio FoodValley.

Doelstelling

De rekenkamer(commissie)s willen met het onderzoek naar de regio FV nagaan hoe de governancestructuur van het samenwerkingsverband er uitziet; welke doelen de regio nastreeft; welke intergemeentelijke en Triple Helix projecten de regio uitvoert en welke kosten en gemeentelijke bijdragen hiermee zijn gemoeid; welke resultaten de regio bij de onderzochte projecten - in relatie tot de gestelde doelen - heeft behaald en welke kosten hiermee zijn gemoeid; of de gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten over de (voortgang van de) te bereiken doelen en resultaten voldoende worden geïnformeerd.