Lopende onderzoeken

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie Veenendaal een planning voor de uitvoering van onderzoeken in het komende jaar. In het Onderzoeksplan is te lezen welke onderzoeken de rekenkamercommissie in 2017 wil uitvoeren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Aanleiding

Het doen van meldingen, het indienen van klachten of het aantekenen van bezwaar vormen een bijzonder aspect van die relatie tussen de gemeente en de inwoners, juist omdat het dan gaat om zaken die naar mening van de burgers ‘gevoelig’ liggen. Immers, bij een melding heeft een burger de moeite genomen om een specifieke onvolkomenheid onder de aandacht van de gemeente te brengen. Het is dan zijn verwachting dat de gemeente hierop adequaat reageert. Bij klachten en bezwaren is er naar mening van de burger in kwestie al iets in de relatie tussen hem en de gemeente gebeurd waar hij ontevreden over is. Het is voor de gemeente een belangrijke opdracht om op zorgvuldige wijze te reageren op elke melding, elke klacht en elk bezwaar.

Doelstelling 

Hoe de gemeente Veenendaal hieraan invulling geeft en welke betekenis dat heeft in de relatie met de inwoners, vormen de centrale aandachtspunten in het onderzoek. In het onderzoek wordt tevens een koppeling gemaakt met het onderzoek ‘Melden doet gelden’ dat de Rekenkamercommissie Veenendaal in 2010 heeft uitgebracht.