Lopende onderzoeken

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie Veenendaal een planning voor de uitvoering van onderzoeken in het komende jaar. In het Onderzoeksplan is te lezen welke onderzoeken de rekenkamercommissie in 2018 wil uitvoeren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Aanleiding

Het doen van meldingen, het indienen van klachten of het aantekenen van bezwaar vormen een bijzonder aspect van die relatie tussen de gemeente en de inwoners, juist omdat het dan gaat om zaken die naar mening van de burgers ‘gevoelig’ liggen. Immers, bij een melding heeft een burger de moeite genomen om een specifieke onvolkomenheid onder de aandacht van de gemeente te brengen. Het is dan zijn verwachting dat de gemeente hierop adequaat reageert. Bij klachten en bezwaren is er naar mening van de burger in kwestie al iets in de relatie tussen hem en de gemeente gebeurd waar hij ontevreden over is. Het is voor de gemeente een belangrijke opdracht om op zorgvuldige wijze te reageren op elke melding, elke klacht en elk bezwaar.

Doelstelling 

Hoe de gemeente Veenendaal hieraan invulling geeft en welke betekenis dat heeft in de relatie met de inwoners, vormen de centrale aandachtspunten in het onderzoek. In het onderzoek wordt tevens een koppeling gemaakt met het onderzoek ‘Melden doet gelden’ dat de Rekenkamercommissie Veenendaal in 2010 heeft uitgebracht.

Regio FoodValley

Aanleiding

De Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Het betreft de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De acht gemeenten werken samen met het bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek aan de ambitie van de regio om in 2025 hét agrofoodcentrum van Europa te zijn. Voor het samenwerkingsverband tussen de gemeenten is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in het leven geroepen. De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen hebben in de eerste helft van 2017 een kort vooronderzoek uitgevoerd naar de Regio FoodValley. Op basis van de bevindingen hebben de genoemde rekenkamer(commissie)s besloten om een onderzoek uit te voeren naar de Regio FoodValley.

Doelstelling

De rekenkamer(commissie)s willen met het onderzoek naar de regio FV nagaan hoe de governancestructuur van het samenwerkingsverband er uitziet; welke doelen de regio nastreeft; welke intergemeentelijke en Triple Helix projecten de regio uitvoert en welke kosten en gemeentelijke bijdragen hiermee zijn gemoeid; welke resultaten de regio bij de onderzochte projecten - in relatie tot de gestelde doelen - heeft behaald en welke kosten hiermee zijn gemoeid; of de gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten over de (voortgang van de) te bereiken doelen en resultaten voldoende worden geïnformeerd.