Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 12 april 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Dinsdag 16 april 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 28 maart 2019

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
b. Ontslag schaduwraadslid mevrouw Akachar (DENK)

6. Benoeming schaduwraadslid mevrouw Kuzey (DENK)

7. Initiatiefvoorstel Lokaal Veenendaal 5e Wijziging Winkeltijdenverordening Veenendaal

8. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Hooggespannen verwachtingen


Het vervolgonderzoek van TenneT heeft bevestigd dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dat is op zich goed nieuws. Maar zullen de hoogspanningsmasten binnen afzienbare tijd verdwijnen? Voor Veenendaal, waar ongeveer 5 kilometer aan hoogspanningslijnen dwars over bewoond gebied loopt, zal de financiële bijdrage ongeveer 5,7 miljoen euro bedragen.

Echter de financiële situatie in Veenendaal is niet rooskleurig. Het college vraagt de politiek om hun voorkeur te geven aan het vervolgproces. Op hoofdlijnen is dit de reactie van de ChristenUnie op de consultatievragen:
1. Wij onderschrijven de urgentie van verkabeling vanwege het voorzorgprincipe, gevaar op calamiteiten en brandveiligheid.
2. Wij onderkennen de financiële uitdaging en zullen creatief blijven meedenken om de financiering mogelijk te maken.
3. Wij beamen de ambitie om een van de eerste gemeenten te zijn die over gaat tot verkabeling.

Wat de ChristenUnie betreft, wij hebben hooggespannen verwachtingen!

Tineke Bette-van de Nadort
Fractievoorzitter ChristenUnie

Meer is niet altijd beter


Het college heeft maatregelen voorgesteld om de tekorten in het sociaal domein onder controle te krijgen. De VVD dringt al heel lang aan op een aantal van deze maatregelen, zoals betere afspraken tussen aanbieders van ondersteuning en met huisartsen, het op tijd laten indienen van rekeningen bij de gemeente en het prikkelen van aanbieders om zware ondersteuning, wanneer dat kan, af te bouwen naar lichtere.

Enerzijds zien wij in deze maatregelen een manier om de kosten onder controle te krijgen. Dat is nodig om verdere lastenverhogingen voor alle inwoners van Veenendaal te voorkomen. Anderzijds is dit een manier om ervoor te zorgen dat mensen niet blijvend te zware ondersteuning krijgen. Het is in hun belang zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Als de behoefte er niet meer is, kan de tussenkomst van de ondersteuning weer minder. Meer is niet altijd beter.

Jesper Diepeveen
Raadslid VVD

Tegen wijziging winkeltijden koopzondag


Opnieuw heeft Lokaal Veenendaal een initiatiefvoorstel ingediend over de zogenaamde koopzondag. Nu om de openingstijden op koopzondagen te verschuiven van 13:00-18:00 uur naar 12:00-17:00 uur. Evenals voorgaande keren is en blijft de SGP-fractie – vanwege Bijbelse, sociale en maatschappelijke argumenten - tegen elke vorm van een koopzondag, ook als het gaat om initiatieven die erop gericht zijn om een mogelijke aantrekkelijkheid van de koopzondag te bevorderen.

In haar brief aan de raad geeft Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal aan dat de koopzondag in Veenendaal geen onverdeeld succes is en dat er behoefte is aan rust op dit dossier. Een poll op de website van de Gelderlander bevestigt dit beeld: 75% is tegen dit initiatiefvoorstel. De huidige openingstijden zijn vooral tot stand gekomen in verband met de tijden waarop kerkdiensten plaats vinden. Hierover lezen we nu niets in het initiatiefvoorstel. Ook hebben we vragen gesteld bij de gevoerde participatie rondom dit gevoelige onderwerp.

Jan Snoei
Schaduwraadslid SGP

Hoogspanning onder grond; natuurlijk!


Als het financieel kan, is ProVeenendaal sterk voorstander van het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels. Onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is. MAAR de financiële huishouding van de gemeente laat het op dit moment niet toe om miljoenen te steken in het onder de grond brengen van deze kabels.

ProVeenendaal zal zich eerst hard maken om de zorg- en welzijnstaken voor onze Veenendaalse inwoners goed op de rit te krijgen. En als dan de precariogelden (belasting op bijvoorbeeld elektriciteitskabels onder de grond) beschikbaar zijn en de algemene reserve weer op het gewenste niveau is.... Dán komt de hoogspanning in beeld.

Gert Scherpenzeel 
Schaduwraadslid ProVeenendaal

Stilte voor de storm?


De komende periode staan grote onderwerpen op de agenda van de raad: het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn, de financiële tekorten in de jeugdhulp, de begroting voor de komende jaren, etc. Vooral de financiële tekorten lijken onze aandacht op te eisen. Kortom: “Hoe ziet het Veenendaal eruit, dat we door willen geven?”

Voor onze CDA-fractie is het van belang dat kwetsbare groepen, zoals onze ouderen, niet de dupe worden van bezuinigingen. We moeten ervoor zorgen dat het saldo van de gemeentelijke spaarpot niet verder daalt. Wie ruimte wil geven voor ontwikkeling moet met een ondernemende, frisse en vernieuwende blik naar de begroting durven te kijken. We moeten dus niet alleen focussen op problemen in het sociaal domein.

Maar voordat we hiermee aan de slag gaan, kijken we uit naar een tijd van bezinning die we vinden in de stilte rondom Pasen. Wij wensen alle Veenendalers gezegende paasdagen toe.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Top-down besluit: van hoogspanningslijnen naar ondergrondse kabels


D66 vindt burgerparticipatie belangrijk. Soms zijn er dossiers waar al geruime tijd draagvlak voor is, maar er ook gewoon concrete en daadkrachtige besluiten moeten genomen worden door de politiek. Oftewel, dossiers waar top-down besluiten nodig zijn om zaken in gang te zetten. Ten aanzien van de hoogspanningskabels gaat ook om een letterlijk top-down verhaal: in het (unaniem) aangenomen raadsprogramma hebben alle politieke partijen van Veenendaal zich gecommitteerd aan het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen.

Samen met de ChristenUnie zet D66 zich hier al jaren voor in, bijvoorbeeld met een voorstel om het vervolg van een haalbaarheidsstudie in gang te zetten. D66 vindt het ondergronds brengen van de kabels als één van de ‘hoogste’ prioriteiten. Bij de begroting dient de gemeentelijke bijdrage hiervoor gereserveerd te worden. Wat D66 betreft heeft Veenendaal de ambitie om als eerste gemeente te starten met het verkabelen (= ondergronds brengen) van de hoogspanningslijnen.

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Jongeren van Veenendaal zijn de toekomst


Het jongerenwerk heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdiend. Wij zijn daarom blij dat de nieuwe aanbesteding voor het welzijnswerk wordt besproken. Onze jongeren verdienen de juiste begeleiding waar nodig, leuke activiteiten en moeten worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat de jongeren zich gehoord voelen en kunnen opgroeien in een goede samenleving waar we met en voor elkaar er zijn. Wanneer er problemen zijn dan moet er goede begeleiding zijn vanuit de jongerenwerkers en indien nodig worden doorverwezen naar de juiste instantie. Wij willen voorkomen dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Verder is het belangrijk dat de jongere mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Mandy Heikamp
Schaduwraadslid DENK

Geen aanbestedingscircus maar continuïteit


In 2013 is het welzijnswerk aanbesteed. Hierdoor zijn Poppodium Escape en Buurthuis de Geut verloren gegaan, hebben verschillende mensen hun baan verloren, en heeft het lange tijd geduurd voordat welzijnswerk haar draai weer gevonden had. Wat de SP betreft, was dit eens maar nooit meer. Welzijn moet een vertrouwd onderdeel van de buurt zijn en kan alleen goed functioneren bij een hoge mate van continuïteit. Daarom wil de SP het welzijnswerk weer onderbrengen in de gemeentelijke organisatie.

Het college van B&W heeft aan de SP toegezegd die mogelijkheid te onderzoeken. Maar het bleef bij woorden. Het college koerst aan op aanbesteding, met alle chaos van dien, en heeft niet eens naar andere mogelijkheden gekeken. Het college heeft hierover wat uit te leggen. Welzijnswerk moet je niet vermarkten. Welzijnswerk verdient zekerheid.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Tekort gemeente moet niet ten koste gaan van zorg


In het najaar van 2018 werd duidelijk dat de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de gemeente Veenendaal veel meer geld kostte dan eerst ingeschat. Er was een tekort van vijf miljoen op de jeugdzorg en een half miljoen op de Wmo. Onlangs bleek het tekort nog groter. Bij de vaststelling van de begroting in het najaar is afgesproken dat het college met voorstellen komt om dat tekort op te lossen. Die zijn onlangs voor het eerst aan de raad gepresenteerd.

Daaruit bleek dat er vooral wordt gesneden in preventie, dat levert op lange termijn hogere kosten op. Daarnaast is GroenLinks het niet eens met het uitgangspunt dat alleen in het sociaal domein gezocht kan worden. Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen en als de keuze is tussen lantaarnpalen of voldoende zorg, is voor GroenLinks de keuze makkelijk.

Greet Vallée-Quaars
Schaduwraadslid GroenLinks

Uitholling Sociaal Domein?


De PvdA is uiterst kritisch als het gaat om de bovenwettelijke zaken terug te draaien als bezuinigingsmaatregel het sociaal domein. De voorgestelde zoekrichtingen om de begroting sluitend te krijgen, blijven vooralsnog beperkt tot maatregelen binnen het sociaal domein. Wij zijn geen voorstander van het terugdraaien van de huishoudelijke hulp van € 10 naar € 20. Of de minima niet te willen ondersteunen waar we nu bovenwettelijk tot ondersteuning van  110% boven het wettelijk gestelde minimum gaan.

Wij blijven ons inzetten voor de zwakkeren in de Veense samenleving. We zullen constructief de discussie aangaan met het college en de collegepartijen om oplossingen te zoeken die de portemonnee van de gemeente niet uitputten. We zullen breder moeten kijken. Dit geldt ook voor de aanbesteding van het welzijnswerk. Wat levert het op en wat kost het? Een algeheel pardon voor de schuldhulpverlening? Eén ding moge duidelijk zijn: de PvdA wil de armoede bestrijden.

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.