Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 12 juni 2018

Agenda van de gemeenteraad

donderdag 14 juni 2018, 17.30 uur: beeldvormende avond
dinsdag 19 juni 2018, 17.00 uur: extra raadsvergadering
dinsdag 19 juni 2018, 19.30 uur: raadscommissie I
woensdag 20 juni 2018, 19.15 uur: verantwoordingsmarkt
donderdag 21 juni 2018: raadscommissie II
donderdag 28 juni 2018: raadsvergadering

Inspreken

Inspreken is alleen mogelijk tijdens vergaderingen van de raadscommissie. Als u wilt inspreken op onderwerpen die op de agenda staan van de raadscommissie, verzoeken wij u zich aan te melden op de dag van de commissievergadering. Dit kan tot 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via e-mail.

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad en raadscommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de website.

Agenda van de extra raadsvergadering

DINSDAG 19 JUNI 2018 17.00 uur Raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Beëdiging en installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer R.P.L. Mulder (ChristenUnie)
3. Profielschets nieuwe burgemeester van Veenendaal 
4. Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeester Veenendaal 2018
5. Sluiting

De portemonnee van de gemeente!


Is het voorgenomen beleid van de gemeente in 2017 uitgevoerd en wat heeft het gekost? Welk maatschappelijke effecten zijn er gerealiseerd? Is het budget overschreden of was er onder de streep geld over? Dat en veel meer komt ter sprake tijdens de Verantwoordingsmarkt op woensdagavond 20 juni 2018, vanaf 19.15 uur in het gemeentehuis.

Tijdens de bijeenkomst komt het in 2017 uitgevoerde beleid, de gerealiseerde doelen, maatschappelijke effecten en de verantwoording van de uitgaven die daarvoor zijn gedaan ter sprake. De raad kiest er net als vorig jaar voor om die informatieoverdracht op een nieuwe manier te doen en daarbij ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitdrukkelijk de gelegenheid te geven te reageren op het gevoerde beleid en de financiën over 2017. Het doel van de raad is om daarmee een beter beeld te krijgen van de ervaringen die inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2017 hebben opgedaan met het beleid, beheer en de maatschappelijke effecten daarvan. Dit moet de raad helpen bij de standpuntbepaling in de voorbereiding op het debat in de raadsvergadering van 28 juni 2018.

De bijeenkomst op 20 juni 2018 is per thema ingericht en begint om 19.15 uur. U kunt daar ook zelf uw vraag stellen tijdens de verschillende sessies. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? U bent van harte welkom. Het volledige programma vindt u in het schema dat hieronder is afgedrukt. Aanmelden kan via e-mail onder vermelding van ‘bijeenkomst 20 juni’, uw naam en telefoonnummer.

Verantwoordingsdebat
Als sluitstuk in het proces vindt het verantwoordingsdebat plaats tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018. Dan behandelt de raad de verantwoordingsvoorstellen, waaronder de jaarrekening 2017, de projectenboeken fysiek- en sociaal domein en een groot aantal andere voorstellen.

Programma Verantwoordingsmarkt 20 juni 2018

Om 19.15 uur: Aftrap plenair in de raadzaal door de burgemeester.


Vergadering van de Raadscommisie I

DINSDAG 19 JUNI 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorzitter: de heer J.P. Breur
Commissiegriffier: mevrouw S. Hendriks

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen besluitenlijst openbare vergadering raadscommissie van 22 mei 2018

3. Raads- en commissiekalender juni 2018

4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Delegatiebevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij wijzigings- en uitwerkingsplannen
De raad wordt voorgesteld om het (al dan niet) vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigings- of uitvoeringsplan te delegeren aan het college. Delegatie levert een tijdswinst op van circa drie maanden in de procedure van een wijzigings- of uitvoeringsplan.

6. Consultatie Erfgoed
Aan de hand van een opgestelde cultuurhistorische en archeologische waardenkaart wordt de raadscommissie geconsulteerd over mogelijke (beleids)keuzes en het ambitieniveau met betrekking tot cultureel erfgoed.

7. Consultatie Stand van zaken verkoop molen De Vriendschap en social enterprise
De raad heeft (mei 2017) een motie aangenomen waarbij het college is opgedragen om bij de verkoop van molen De Vriendschap het huidig goed functioneren permanent te waarborgen. Het college heeft de uitvoering van de motie opgepakt en in het memo wordt de stand van zaken gegeven. Er zijn diverse scenario’s mogelijk en het college consulteert de raadscommissie om hierover een voorkeur uit te spreken.

8. Behandeling Ingekomen stukken
a. Ingekomen stuk raad B2 Milieudefensie Iedereen duurzaam warm

9. A. Actieve en passieve informatieplicht
B. Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
C. rondvraag

Schorsing

 

 

Vergadering van de Raadscommissie II

DONDERDAG 21 JUNI 19.30 UUR RAADZAAL

Voorzitter: de heer D.D. Both
Commissiegriffier: mevrouw R. Breevaart

Voorlopige agenda

Heropening

10. Raadsvoorstel 4e Wijziging APV Veenendaal en 2e wijziging Brandbeveiligingsverordening 2012
Zowel de APV als de Brandbeveiligingsverordening worden aan de raad voorgelegd vanwege vooral  technische wijzigingen. Ook is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever.

11. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting GGDrU
Op grond van de gemeenschappelijke regeling is de raad bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen bij de begroting van deze gemeenschappelijke regeling. De raad wordt voorgesteld om de zienswijze naar voren te brengen dat Veenendaal kan instemmen met de ontwerpbegroting 2019.

12. Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage
De 1e Bestuursrapportage bevat een toelichting op de voortgang van de plannen en afspraken en de financiële afwijkingen van de in Programmabegroting 2018-2022 vastgestelde budgetten. En daarnaast geeft de 1e Bestuursrapportage een bijgesteld financieel kader voor 2018-2022. Ten opzichte van de Programmabegroting 2018 laat de 1e Bestuursrapportage een negatief saldo zien van € 884.000,-. Voorgesteld wordt om dit negatieve saldo te onttrekken aan de algemene reserve.

13. Consultatie Kaderbrief 2019
Net voor de zomer behandelt de raad meestal de Kadernota. In de Kadernota legt de raad jaarlijks de uitgangspunten en de keuzes in het beleid vast voor de programmabegroting die in oktober door de raad wordt vastgesteld. Vanwege de verkiezingen in maart jl. en het demissionair zijn van het college in de periode dat de Kadernota voorbereid moest worden, is in overleg met de raad bepaald dat er dit jaar geen Kadernota opgesteld wordt, maar dat de raad  geïnformeerd wordt over de actuele financiële stand van zaken door middel van de Kaderbrief.
De Kaderbrief is een beleidsarm document waarin geen beleidsinitiatieven zijn opgenomen. Het bevat autonome (financiële) ontwikkelingen die zich in het bestaande beleid voordoen. De raadscommissie wordt over de kaderbrief geconsulteerd en de gegeven input gebruikt het inmiddels nieuwe college voor het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022.

14. Behandeling Ingekomen stukken

15. A. Actieve en passieve informatieplicht
 B. Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
 C. Rondvraag

Sluiting

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.