Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 13 maart 2019

Voorstel voor lagere drempel burgerinitiatief

In maart bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks. De vier partijen stellen de raad voor om de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief te verlagen. Via een burgerinitiatief kunnen inwoners een plan of idee op de agenda van de raad plaatsen. 

Richtlijnen voor een burgerinitiatief zijn vastgelegd in de Verordening burgerinitiatief Veenendaal. Hierin staat dat een burgerinitiatief niet kan gaan over een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. De fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks stellen voor om deze termijn terug te brengen naar één jaar. Daarnaast stellen zij voor om de termijn van één jaar niet toe te passen als het burgerinitiatief een uitwerking is van kaders die de raad eerder heeft gesteld. In dat geval moet het volgens SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks alsnog mogelijk zijn om, ongeacht de termijn, een burgerinitiatief in te dienen.     

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 19 maart. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 28 maart neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Inhoudelijke vragen
De volledige inhoud van het initiatiefvoorstel kunt u hier raadplegen. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fracties.

Agenda van de raadscommissie

Dinsdag 19 maart 2019 19.30 uur raadzaal

Initiatiefvoorstel SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks Wijziging Verordening burgerinitiatief Veenendaal
De fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks stellen de raad voor om de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief te verlagen. Meer informatie over het initiatiefvoorstel vindt u in het artikel hierboven.

Raadsvoorstel Concept Kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
26 Utrechtse gemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever van de GGD regio Utrecht. In de Kaderbrief 2020 staan de uitgangspunten voor de begroting van de GGD regio Utrecht voor het jaar 2020. De gemeenteraden van de deelnemende Utrechtse gemeenten kunnen hun mening geven over de Kaderbrief. 

Raadsvoorstel Begroting 2019 Wereldkidz
Wereldkidz is de merknaam van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland. In Veenendaal vallen de openbare basisscholen Mozaïek en Achtbaan/Balans onder de stichting. Voor het goedkeuren van de begroting heeft de stichting instemming nodig van de deelnemende gemeenteraden, waaronder de raad van Veenendaal. Omdat de financiële positie van Wereldkidz op orde is, stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting van 2019.

Raadsvoorstel Herbenoemingen leden Raad van Toezicht Wereldkidz
In de statuten van Wereldkidz is geregeld dat de raden van de zes deelnemende gemeenten de leden van de Raad van Toezicht benoemen. Deze procedure geldt ook voor herbenoemingen. De gemeenteraad van Veenendaal moet hier een besluit over nemen.
     
Raadsvoorstel Wijziging Verordening kindpakket 2017-2018
Het kindpakket is voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld. Via het kindpakket kunnen schoolspullen, kleding, sport en culturele activiteiten worden betaald. De regels voor het kindpakket zijn vastgelegd in de Verordening kindpakket 2017-2018. De gemeenteraad beslist nu over een kleine wijziging in de Verordening waarmee de voorwaarden voor het kledingpakket worden vereenvoudigd.

Raadsvoorstel Vertegenwoordiging gemeente in gemeenschappelijke regeling Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
De gemeenteraad wijst de leden aan voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (beter bekend onder de naam IW4).

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan IKC West
Een bestemmingsplan is een juridisch bindend plan waarin de gemeente aangeeft hoe de grond in het gebied gebruikt mag worden. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. Door het bestemmingsplan IKC West vast te stellen, wordt het mogelijk om een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in West (op de locatie van basisschool de Vuurvlinder). In het toekomstige IKC West wordt, naast de Vuurvlinder, ook Wereldkidz Achtbaan en een kinderopvanglocatie van Kind & Co gevestigd.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kerkewijk 31 - Tuinstraat
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkewijk 31 – Tuinstraat wordt het mogelijk om de voormalige locatie van de Hoogvliet aan de Kerkewijk een nieuwe invulling te geven. De detailhandelsbestemming verdwijnt en daarvoor in de plaats komt de bestemming ‘gemengd’. Er liggen plannen om op de locatie 23 appartementen te bouwen met op de begane grond commerciële ruimte.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Zoete Inval
Het vaststellen van het bestemmingsplan Zoete Inval maakt het mogelijk om op het perceel ‘Zoete Inval’ (achter Vijgendam 21-25) een vrijstaande woning met aanbouw te realiseren.

Raadsvoorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. De ODRU is een zogeheten gemeenschappelijke regeling, een samenwerkingsverband tussen overheden. Voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling is toestemming nodig van de deelnemende gemeenteraden. In dit geval betreft het een technische wijziging in verband met de totstandkoming van de fusiegemeente Vijfherenlanden per 1 januari 2019.

Meer informatie op de website
De vergaderstukken bij de agenda van de raadscommissie van dinsdag 19 maart vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Voorstel voor verschuiven winkeltijden op zon- en feestdagen

In april bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fractie van Lokaal Veenendaal. Deze partij stelt de raad voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen te verschuiven van 13.00 – 18.00 uur naar 12.00 – 17.00 uur.

Op 21 december 2017 heeft de raad ingestemd met een algemene vrijstelling voor een aantal aangewezen categorieën winkels in de levensmiddelenbranche en bouwmarkten en een vrijstelling van maximaal 12 x per jaar voor het openstellen van winkels in het kernwinkelgebied op zon- en feestdagen met het tijdvenster van 13.00 – 18.00 uur. De fractie van Lokaal Veenendaal stelt de raad nu voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling te verschuiven naar 12.00 – 17.00 uur en de Verordening Winkeltijden Veenendaal op dat punt te wijzigen. 

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal tijdens de vergadering van de raadscommissie in april. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 16 april neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fractie.

Inhoudelijke vragen
De volledige inhoud van het initiatiefvoorstel kunt u hier raadplegen. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fractie.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.