Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 16 mei 2019

Raad spreekt over behoud historische graven Munnikenhof


Ook in de toekomst wil de gemeente voldoende ruimte beschikbaar hebben voor begraven.  Zonder het ruimen van graven, is de beschikbare ruimte op begraafplaats De Munnikenhof naar schatting nog tot 2026 toereikend. Hierdoor is het van belang om op termijn graven te gaan vrijmaken, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe graven. 

In 2006 heeft de raad regels vastgesteld voor het ruimen van algemene graven en graven waar geen rechthebbenden meer voor zijn (d.w.z. graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald). Dit beleid voor het ruimen van graven is tot op heden nooit uitgevoerd vanwege een burgerinitiatief over het behoud van historische graven. De raad wordt nu gevraagd om de Beheersverordening Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal vast te stellen. Deze wijziging van de verordening biedt de mogelijkheid om regels op te nemen voor het aanwijzen en het beheer van historisch waardevolle graven. Deze wijziging van de Beheersverordening en de criteria zijn tot stand gekomen in overleg met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, een vertegenwoordiging van de Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) en de beheerders van de begraafplaats. Om zorg te dragen dat het ruimen van graven in de toekomst zorgvuldig en respectvol wordt uitgevoerd, stelt het college van burgemeester en wethouders een ruimingsprotocol op. Naar verwachting is dit protocol in 2020 gereed en kan vanaf dan het bestaande beleid tot ruiming worden uitgevoerd. 

Uw mening
De raad bespreekt het raadsvoorstel Beheersverordening Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 21 mei. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei neemt de raad een besluit over het raadsvoorstel.

Voorstel voor wijzigen inspraakverordening

In mei bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fractie van de SGP. Deze partij stelt de raad voor om eigen initiatieven vanuit de raad ook onder de inspraakverordening te laten vallen. Via een eigen initiatief kunnen raadsleden een voorstel ter besluitvorming op de agenda van de raad plaatsen.

Inspraak geeft inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om hun mening te geven over beleidsvoornemens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Inspraakverordening gemeente Veenendaal. In de nu geldende verordening is vastgelegd dat er alleen inspraak wordt verleend door het college en de burgemeester, niet door de raad. Dit betekent dat als de raad via een eigen initiatief een voorstel ter besluitvorming op de agenda plaatst, de inspraakverordening niet van toepassing is. De fractie van de SGP vindt dat een omissie in de verordening en wil door dit initiatiefvoorstel de Inspraakverordening gemeente Veenendaal op dit onderdeel wijzigen, waardoor ook een initiatief van de raad onder de werkingssfeer van de Inspraakverordening komt te vallen.

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van de SGP tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 21 mei. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Agenda van de raadscommissie

Dinsdag 21 mei 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten

3. Raads- en commissiekalender mei 2019

4. Ingekomen stukken

5. Initiatiefvoorstel SGP Wijziging Inspraakverordening gemeente Veenendaal

6. Raadsvoorstel Beheersverordening Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal

7. Consultatie gemeentelijke parkeergarages

8. Raadsvoorstel Begroting 2020-2023 en Jaarstukken 2018 Regio Foodvalley

9. Behandeling Ingekomen stukken

10. Overige

11. Sluiting

Rekenkameronderzoek naar het cultuurbeleid


De Rekenkamercommissie Veenendaal start in mei met een onderzoek naar het cultuurbeleid in Veenendaal. Twee jaar geleden heeft de raad de Cultuurvisie 2018-2021 vastgesteld. Hierin staan de ambities, doelstellingen en financiƫle kaders van de gemeente op het gebied van cultuur.

De Cultuurvisie 2018-2021 is opgesteld in een proces van co-creatie. Dit betekent dat de nieuwe cultuurvisie in samenwerking met vele betrokkenen is opgesteld. De Rekenkamercommissie kijkt nu in haar onderzoek of de beoogde vernieuwing ook daadwerkelijk is ingezet. Ook onderzoekt de Rekenkamercommissie hoe richtinggevend de cultuurvisie is bij de uitvoering en het behalen van de doelstellingen. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de raad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.