Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 16 oktober 2018

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 18 oktober 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering van 20 september 2018

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken:
a. Vaststelling bestemmingsplan Schadijk 6 en 8
b. Ontslag schaduw-raadslid Kuzey (DENK)

6. Benoemen schaduw-raadsleden Heikamp (DENK) en Vallée-Quaars (GroenLinks)

7. Keuze toekomstscenario IW4 en structurele bijdrage Wsw

8. Sluiting

Op zoek naar de vergaderstukken bij de agenda? Deze kunt u vinden in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

1+ Samen


Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, daarvoor is een inclusieve arbeidsmarkt nodig. Dit is één van de pijlers onder de variant 1+ waarin IW4 en de afdeling Economie en Werk gaan samenwerken; ‘een gemeenschappelijke en verder geïntegreerde werkgeversbenadering ten behoeve van het ondersteunen van de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt’. Eigenlijk zeggen we hier dat de ondersteuning om zoveel mogelijk mensen te helpen hun plekje te vinden op de arbeidsmarkt goed georganiseerd moet worden.

Om dit te bereiken moeten de organisaties IW4 en de gemeenten beter en anders samenwerken. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er eindelijk rust komt voor de medewerkers van IW4 en cliënten in een kwetsbare positie. Variant 1+ is op dit moment de enig haalbare variant waar beide partijen vol voor willen gaan. In de komende periode zal de samenwerking verder uitgewerkt worden, de ChristenUnie blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Johan Blad
Raadslid ChristenUnie

VVD: geen OZB verhoging


De VVD zal tegen een OZB verhoging stemmen bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. Wij vinden het ongewenst dat, ter compensatie van de tekorten, uit de portemonnee van onze inwoners wordt gegraaid. Ook omdat de begroting in het collegevoorstel in 2022 sluitend is, zónder lastenverhoging.

De miljoenentekorten worden veroorzaakt door uit de hand lopende uitgaven in het sociaal domein, vooral in de Jeugdzorg en WMO. In het raadsprogramma hebben we met z’n allen afgesproken dat we niet gelijk de lasten zullen verhogen. We moeten kijken of we hiervoor meer geld van het Rijk kunnen krijgen, maar vooral ook de uitgaven onder controle krijgen. Bijvoorbeeld door efficiënter te werken en onnodige uitgaven te voorkomen. Die slag moet nu, een paar maanden na onze afspraak, eerst worden gemaakt. Totdat we die mogelijkheden verkend hebben, is verhoging van de OZB voor de VVD niet aan de orde.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter VVD

Iedereen doet mee!


De Participatiewet heeft als doel dat iedereen meedoet in een inclusieve arbeidsmarkt. De SGP is van mening dat dit doel bereikt kan worden met het raadsvoorstel over de toekomst van IW4.

Al zes jaar wordt gesproken over de toekomst van de sociale werkvoorziening. In de loop der tijd zijn veel varianten tegen het licht gehouden. De SGP heeft altijd vanuit twee hoofdlijnen naar dit dossier gekeken:
1. Wat we met elkaar ook bedenken, het gaat uiteindelijk om het bieden van kansen en begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het systeem moet dienstbaar zijn aan hen.
2. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet en voor de kosten daarvan.
Daarom stemt de SGP fractie in met het voorstel; de knowhow van IW4 wordt blijvend gebruik voor mensen met een arbeidsbeperking en de gemeente krijgt een versterkte besturende rol.

Theo van Iperen
Raadslid SGP

IW4: het bedrijf van ons állemaal!


ProVeenendaal vindt dat het tijd wordt dat de rust weer keert binnen IW4 en dat de medewerkers hun toekomst met een goed en vooral veilig gevoel tegemoet kunnen gaan zien. Wij kunnen ons vinden in hetgeen beschreven is in het raadsvoorstel, de zogenaamde toekomstvariant 1+. ProVeenendaal ziet deze variant als een goede ríchting. 

Waarom een richting? De variant is gestoeld op cijfers uit de huidige economie. Niemand kan in de toekomst kijken en wij hebben de wethouder dan ook tijdens de commissie gevraagd, scherp te acteren op hetgeen vanuit Den Haag zal worden besloten op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij toekomstige (onvermijdbare) schommelingen van de economie zullen er zeker ook voor IW4 gevolgen zijn. Een goede richting dus, maar ProVeenendaal heeft kanttekeningen als het gaat over de stress- en toekomstbestendigheid van het gepresenteerde plan.

Nelleke Roelofsen
Raadslid ProVeenendaal

Zorgen om maatregelen college


De CDA-fractie maakt zich zorgen over het huishoudboekje van Veenendaal. Er zijn grote tegenvallers in de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Inclusief alle plannen van dit college, komen we uit op een tekort van 3 miljoen euro. Hoe lossen we dat op met behoud van de menselijke maat?

Het college doet verschillende voorstellen om het tekort terug te dringen, maar verliest zelf de menselijke maat uit het oog. Waar geld geen probleem lijkt te zijn voor fysieke zaken: wegen, gebouwen en ICT; is geld wel een probleem in de sociale omgeving: zorg, cultuur en onderwijs. De CDA-fractie komt met slimme alternatieven. Door op onnodige kostenposten te besparen, kan de 50% verhoging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van tafel. Ook het voorstel om de onroerendezaakbelasting met maar liefst 10% te verhogen kan worden voorkomen. Hoe? Volg onze inbreng tijdens de vergaderingen op 30 oktober en 8 november!

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Verbind cultuur en economie


Cultuur bindt, zet aan tot reflectie en is een inspiratiebron voor iedereen. En het doet meer: uit diverse onderzoeken blijkt dat binnensteden en centra met veel monumenten, cultuur, evenementen en horeca de toekomst hebben. Cultuur en erfgoed zijn dus ook economisch interessant! Een bloeiend cultureel leven is een reden om ergens te willen wonen en maakt een plaats op die manier aantrekkelijk voor (creatieve) talenten en bedrijven. Daarom hebben we in de afgelopen periode samen met andere partijen ervoor gezorgd dat niet alleen de bezuinigingen op cultuur worden teruggedraaid, maar dat er ook meer in wordt geïnvesteerd.

D66 komt bij de begroting met voorstellen om de onderliggende doelstellingen van het innovatiefonds te borgen. Zeker met initiatieven in 2019, zoals het Gilbertjaar 2019 Veenendaal, is de verbinding tussen cultuur, evenementen en economie van essentieel belang.

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66 Veenendaal

Verhogen eigen bijdrage schoonmaakondersteuning is inhumaan


De komende periode staat in het teken van de begroting voor de komende jaren. Veenendaal voorziet een tekort op het vlak van WMO. Om het tekort bij de WMO op te kunnen vangen wil dit college de eigen bijdrage voor schoonmaak verhogen van 10 uur naar 15 euro per uur. DENK vindt dit onacceptabel. Het gaat om kwetsbare en afhankelijke groep zorgbehoevenden die een verhoging simpelweg niet kunnen veroorloven.

Het is zelfs zo dat een groot deel van deze zorgbehoevenden in de WMO chronische klachten heeft waardoor perspectief op herstel nagenoeg niet aanwezig is. Ze zullen dus afhankelijk blijven van WMO hulp. Om dan deze kwetsbare groep op te zadelen met extra kosten vinden wij inhumaan. Daarom zullen wij het college vragen om hier een andere oplossing voor te vinden en de eigen bijdrage in de WMO te handhaven op maximaal 10 euro per uur.

Gökhan Çoban
Fractievoorzitter DENK Veenendaal

Provinciale geldwolven


De verbreding van Rondweg Oost is geen goed idee. Het verstoort het leefklimaat in Veenendaal Oost en lost het doorstroomprobleem niet op als de Rijnbrug niet ook wordt aangepakt. Toch heeft de gemeente er twee miljoen voor aangeboden, om de provincie ter wille te zijn. Voor de geldwolven in de Provinciale Staten is dat echter niet genoeg. Want, hoewel het om een provinciale weg gaat – een provinciale verantwoordelijkheid – willen ze dat de gemeente de helft betaalt. Zoals het er nu uitziet 8,5 miljoen.

Wat de SP betreft is dit onacceptabel. De gemeente heeft het geld hard nodig, bijvoorbeeld voor de zorg. En de provincie is niet armlastig. Laat ze hun eigen wegen betalen! Door meer dan de afgesproken twee miljoen op te eisen, toont de Provincie zich een onbetrouwbare partner. In maart zijn er provinciale verkiezingen; tijd voor een nieuw geluid in de Staten. Tijd voor Rechtvaardigheid!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

De toekomst van IW4


De meeste Veenendalers zullen IW4 kennen als het bedrijf dat het groen in hun straat onderhoudt. Maar ze doen nog zoveel meer. IW4 is  een sociale werkplaats en helpt in opdracht van de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk en werkervaring.

Door de veranderingen in het sociale domein kan IW4 niet doorwerken op de manier waarop zij dat al jaren doet. Sinds 2015 zijn de gemeenten en IW4 in gesprek over de toekomst van IW4. De gemeenteraad besluit over een plan dat IW4 klaar moet maken voor de toekomst. GroenLinks denkt dat het hiermee niet ophoudt. De gemeenteraden moeten betrokken blijven bij toekomstige veranderingen. IW4 is te belangrijk voor Veenendaal om te stoppen met nadenken over haar toekomst.

Tijs van der Weele
Schaduw-raadslid GroenLinks Veenendaal

PvdA mordicus tegen € 15


In de begroting wordt als zoekrichting om de verwachtte tekorten in het sociaal domein omlaag te brengen, gesproken over een eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp van € 20 per uur. Het idee alleen al. Weer puur alleen maar financieel kijken. De PvdA is zelfs mordicus tegen een tarief van € 15. Het was € 10 en dat is voor veel mensen al aan de hoge kant. Wij zullen ons inzetten om de huishoudelijke hulp weer een maatwerkvoorziening te willen laten zijn. De hulp wordt dan meestal geheel vergoed als mensen daar voor in aanmerking komen.

De gemeente Veenendaal moet in onze ogen er voor de mensen zijn en haar ambities in stenen maar iets terugschroeven. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen om dekking te vinden om het de mensen die het al moeilijk hebben tegemoet te komen. Solidair en de mensen met de sterkste schouders dragen de meeste lasten!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA Veenendaal

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.