Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 17 september 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Installatie eerste kinderburgemeester van Veenendaal


Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag 19 september wordt Maud Smit geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Veenendaal. Iedereen is van harte welkom om dit feestelijke moment bij te wonen. U kunt de installatie volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis of via de livestream. De raadsvergadering start om 19.30 uur.

In de achterliggende jaren hebben diverse gemeenten in het land een kinderburgemeester ingesteld. Een kinderburgemeester geeft kinderen een stem binnen de gemeente en praat met de burgemeester en de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Ook gaat een kinderburgemeester met de burgemeester of een wethouder naar evenementen zoals Koningsdag of de opening van een speeltuin. Het is daarmee een middel om kinderen te laten kennismaken met het werk van de gemeente en meer te betrekken bij de lokale democratie. 

Programma installatie
De installatie start met een presentatie van aankomend kinderburgemeester Maud. Zij vertelt hierbij wie zij is, hoe zij kinderburgemeester is geworden en wat haar plannen zijn. Ook is er ruimte voor vragen vanuit de raad. Hierna stemt de raad over de installatie en overhandigt de voorzitter van de raad de ambtsketen aan kinderburgemeester Maud. Afsluitend wordt de vergadering kort geschorst en is er voor iedereen gelegenheid om kinderburgemeester Maud te feliciteren. 

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 19 september 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Installatie kinderburgemeester

3. Vragenhalfuurtje

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 27 juni, 8 juli en 9 juli 2019

5. Ingekomen stukken

6. Hamerstukken
a. Ontslag schaduw-raadslid dhr. Kroneman (SGP)
b. Bekrachtiging geheimhouding
c. Verordening re-integratie en uitvoeringsbesluit i.v.m. harmonisering werkgeversinstrumenten en lokale aanpassingen
d. Controleplan 2019 en speerpunten accountantscontrole
e. Tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst regio Utrecht

7. Benoeming en ontslag extern lid Rekenkamercommissie

8. Kaders proces Regionale Energie Strategie Foodvalley

9. Sluiting

De vergaderstukken bij deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Vrijheid is er niet om kinderen te leren haten


Vorige week is er in de media veel aandacht geweest voor moskeescholen waar kinderen les krijgen in extreem salafistische ideeën. Hier wordt hen geleerd om een grote afkeer van ongelovigen te hebben en zich af te keren van de democratie zoals we die in Nederland kennen. Er zouden zo’n vijftig instellingen in Nederland zijn waar kinderen les krijgen. De landelijke ChristenUnie wil dat de inspectie ook kan ingrijpen bij het informele moskee-onderwijs.

Dat deze lessen ook in Veenendaal plaatsvinden, heeft ons als fractie van de ChristenUnie zeer verontrust. Vrijheid van godsdienst is een groot goed voor iedereen die hier in vrede wil samenleven. Maar die vrijheid is er niet om kinderen te leren haten. Dat dit in Veenendaal blijkbaar ook gebeurt, is voor de ChristenUnie onacceptabel.

We zullen er bij burgemeester Gert-Jan Kats sterk op aandringen om maatregelen te nemen richting betrokken moskeescholen.

Sanny Brunekreeft
Raadslid ChristenUnie

Salafisme: gif sluipt in de samenleving


Afgelopen week kwamen Nieuwsuur en NRC Handelsblad met het bericht dat er in Veenendaal salafistische organisaties actief zijn. Zij leren jonge kinderen bijvoorbeeld dat “ongelovigen” gedood dienen te worden, dat homoseksualiteit verafschuwd wordt en dat andersdenkenden gemeden dienen te worden.

Deze haatzaaiende lessen staan haaks op de normen en waarden die wij in Veenendaal en Nederland hebben. Daarom vindt de VVD dit soort lessen niet acceptabel. Salafisme hoort niet thuis in onze Veense samenleving. Onze vrijheden zijn niet bedoeld om te worden misbruikt voor haat zaaien en het vergiftigen van Veenendaalse kinderen. Wij zijn het eens met de fractievoorzitter van de landelijke VVD, Klaas Dijkhoff, dat deze salafistische organisaties verboden moeten kunnen worden.

In de komende raadsvergadering stellen wij hierover vragen aan de burgemeester. Wij vinden dat het sluipend gif dat voortkomt uit het salafisme stevig ingeperkt dient te worden.

Ruben Schoeman
Raadslid VVD

Ons hondenuitlaatbeleid is dringend aan herziening toe!


Soms heb vergaderingen die heel anders verlopen dan je vooraf denkt. Afgelopen dinsdagavond was er een mooi voorbeeld van. Op de agenda stond een brief van een aantal omwonenden van het park Hondzenelleboog. Vier insprekers meldden zich om de commissieleden te vertellen hoe veel last ze hebben van honden en hondenpoep. Of juist te beschrijven hoe prettig het is om in het omheinde park waar honden los mogen lopen, te wandelen en te genieten van de natuur. 

Voor de SGP – zo geven we al langere tijd aan – is de situatie in het park Hondzenelleboog een illustratie van een breder probleem met betrekking tot ons hondenuitlaatbeleid. Uit eerdere vragen van de SGP-fractie werd duidelijk dat modernisering van ons hondenuitlaatbeleid hard nodig is. Met als belangrijkste doel maximale duidelijkheid te creëren naar alle inwoners van en honden in Veenendaal. En ergernis en overlast weg te nemen.

Dick Both
Fractievoorzitter SGP

Klimaatakkoord in Veenendaal


Veenendaal staat voor een mega uitdaging. Het klimaatakkoord zal voor Veenendaal ook veel betekenen. Er zal zeker een beroep worden gedaan op ons allen. Wij als ProVeenendaal hebben nadrukkelijk vraagtekens bij de doelstellingen en de betaalbaarheid. Wat willen, kunnen en moeten de inwoners van Veenendaal hierin betekenen? Wat kunnen wij als inwoners verwachten van onze lokale, provinciale en landelijke overheid?

We hebben al aangegeven dat we in Veenendaal in 2035 energieneutraal willen zijn. Wat ProVeenendaal betreft is dit al een lat die erg hoog ligt. Wat ProVeenendaal betreft blijven wij ons voorlopig ook houden aan de landelijke gekozen norm van 49% minder CO2 reductie en gaan we niet nog hoger insteken.

ProVeenendaal zal dit proces goed blijven volgen. Voor ons staat vooral centraal dat het betaalbaar moet blijven voor onze inwoners. Mocht u willen meedenken over dit onderwerp. Neem dan contact met ons op via Info@proveenendaal.nl

Henri Pabst-van 't Slot
Schaduwraadslid ProVeenendaal

Vrijheid


In de komende raadsvergadering benoemen we onze eerste kinderburgemeester. Als CDA-fractie wensen we Maud Smit veel plezier en wijsheid om deze belangrijke taak op haar eigen wijze invulling te geven. De kinderburgemeester is een mooie manier om onze kinderen bij de basis van onze democratie te betrekken.

We spreken hierover terwijl we vorige week werden geconfronteerd met de beelden van salafistische sprekers in Veenendaal. Zij leren kinderen dat andere wetten belangrijker zijn dan die van Nederland, dat ‘kufars’ hun vijanden zijn en dat ze zich vooral niet aan Nederland moeten hechten. Die boodschap druist op alle manieren in tegen de democratische waarden waar ons land op is gebouwd. Onze CDA-fractie zal zich hier blijvend tegen uitspreken.

Wij willen onze kinderen meegeven wat die geweldige vrijheid in ons land allemaal voor ze inhoudt, maar ook; welke verantwoordelijkheid dat soms met zich meebrengt. Het is een kunst om goed met die vrijheid te leren omgaan. Dat wensen we alle Veenendalers toe (jong en oud). 

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Kies voor de toekomst


Op veel basisscholen, middelbare scholen, kerken, moskeeën, sportverenigingen en binnen bedrijven zijn jongeren maatschappelijk actief. Veenendaal kent een rijk verenigingsleven. Jaarlijks dragen vrijwilligers in grote getale bij aan goede doelenprojecten en maatschappelijke activiteiten. Ook veel jongeren verrichten vrijwilligerswerk.

D66 heeft om die reden onlangs een motie ingediend voor het introduceren van een jeugdlintje. Zo ver is het nog niet. Desondanks ondersteunt D66 de erkenning van bijzondere prestaties van jongeren. Vanuit dat perspectief ondersteunen wij de oproep van de gemeente om jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor Veenendaal, aan te melden voor de Veense Kei.

Kiezen voor de toekomst betekent ook dat D66 blij is met de aankomende installatie van kinderburgemeester Maud. Een initiatief dat mede is ontstaan vanuit een door D66 geïnitieerde motie ‘kinderraad en jongerendebat’. D66 wenst kinderburgemeester Maud veel succes bij haar taken als eerste kinderburgemeester van Veenendaal.

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Verdeel de koek eerlijk!


Op Prinsjesdag belooft de Koning namens het kabinet dat we er 'allemaal' op vooruit gaan. Alleen: hoe lager je inkomen, hoe minder je er op vooruit gaat. De verschillen tussen rijk en arm worden dus weer groter. Wat de SP betreft, gaan we de koek eerlijker verdelen. De lonen omhoog, de lasten omlaag!

Ook mensen met een uitkering moeten het beter krijgen. Op maandag 23 september organiseert ervaringsdeskundige John Keulstra de bijeenkomst 'Koffie, Koek en Uitkering'. Hij wordt hierin ondersteund door de SP. De bijeenkomst vindt plaats in Panorama (Tinneweide 144a), vanaf 20:00u.

Heeft u een uitkering? Kom dan ook, en vertel uw verhaal. Wij horen graag wat er goed gaat, en wat er beter kan. Want iedereen heeft recht op een eerlijk bestaan. De koek zal eerlijk verdeeld worden!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Regionaal klimaat


Een beetje laat, maar nu staat de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. In Parijs is een klimaatakkoord getekend dat de ondertekenaars dwingt echt iets te doen. Dat betekent dat er ook lokaal en regionaal actie moet worden ondernomen. Regio Foodvalley is begonnen met een Regionale Energie Strategie (RES), die ervoor moet zorgen dat er in 2050 geen CO2 meer wordt uitgestoten in de regio. Dat is nogal wat.

Veenendaal heeft, op initiatief van GroenLinks, al besloten om in 2035 energieneutraal te zijn. In de RES moet dat allemaal samenkomen. GroenLinks vindt dat te belangrijk om zonder meer aan de wethouder en de ambtenaren over te laten. Niet omdat zij er geen verstand van hebben, maar omdat zij geen vertegenwoordigers van de Veenendalers zijn en de raad wel. Daarom zal GroenLinks bij de komende raadsvergadering een motie indienen die de gemeenteraad betrokken houdt bij dit moeilijke en ingrijpende traject

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Salafistisch gedachtegoed


Afgelopen week haalden salafistische moskeescholen het nieuws. Haatzaaien en doodsbedreigingen zijn daar, zo lijkt het, aan de orde van de dag. Wanneer gaan we weer naar een situatie waarin de feiten tellen en meningen weer gewoon meningen zijn? Waarin we wat vaker even tot 10 tellen? Er wordt door critici wat afgepapegaaid, zonder de feiten te doorgronden of te zoeken naar waarheidsvinding.

De PvdA en ook de VVD zijn landelijk van mening dat artikel 23 over de vrijheid van (godsdienst)onderwijs aan herziening toe is. De PvdA vindt dat orthodox of salafistisch gedachtegoed, waarin de doodstraf of lijfstraffen worden gepredikt, niet in onze samenleving thuis hoort. En wie tegen de democratie is en de wetten van ons land niet respecteert: ontneem hen het Nederlanderschap! En geef ruggensteun aan de mensen die bedreigd of geïntimideerd worden, gelijk de hulpverleners die belaagd worden. We staan niet alleen achter, maar ook voor jullie!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.