Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 18 december 2018

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 20 december 2018 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen openbare raadsvergadering 20 november 2018, besloten raadsvergadering 20 november 2018 en de openbare raadsvergadering van 22 november 2018

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Vaststelling bestemmingsplan Partiële wijziging Wageningselaan 46
b. Vaststelling bestemmingsplan Heetveldlaan-Grootveldlaan
c. Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan
d. Voortgangsrapportage projecten
e. Bereikbaarheidsagenda FoodValley
f. Verlenging activerend minimabeleid 2015-2018
g. Concept-begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht
h. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
i. Statutenwijziging Wereldkidz
j. Ontslag schaduw-raadslid Van Duinen (SP)

6. Vaststelling vierde wijziging Verordening onroerende zakenbelastingen 2016

7. Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022

8. Derde Bestuursrapportage 2018

9. Wijziging statuten Stichting Sportservice Veenendaal

10. Kaderstelling ontwikkeling 1e Melmseweg, fase 3

11. Afscheid burgemeester P.A. Zoon

12. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Leefbaarheid en veiligheid


Dinsdag 11 december is de raadscommissie geconsulteerd over de plannen voor de Rondweg- Oost. De ChristenUnie is akkoord met het voorkeursalternatief van het college. Wij zijn voor het verbreden van de Rondweg-Oost, een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan, een maximum snelheid van 70 km/u en een tweede aansluiting voor de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. De ChristenUnie is van mening dat dit alternatief een betere afwikkeling van het verkeer en verbetering van duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid mogelijk maakt.

Tijdens de eerdere inspraakavond voor omwonenden hebben we veel vragen gehoord over het meten van luchtkwaliteit en de inzet van ICT voor betere doorstroming. Wij hebben er op aangedrongen dat de luchtkwaliteit en de geluidskwaliteit continu worden gemeten en dat door de inzet van ICT de doorstroming wordt verbeterd. Bovenal blijven we inzetten op de verduurzaming van vervoersmiddelen, openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van de fiets!

Roelof Mulder 
Raadslid ChristenUnie

Veilig


Binnenkort wordt het nieuwe regionale Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld. Een ambitieus plan met goede prioriteiten. De VVD is vooral verheugd dat ondermijning in de top prioriteiten staat. We hebben hier in het verleden voor gepleit en extra budget voor geregeld. Wel willen we wat accenten toevoegen bij zowel High Impact Crimes (zoals woninginbraken en overvallen) als polarisatie. Hiervoor gaan we wijzigingsvoorstellen indienen.

De VVD wil graag kentekenregistratie bij onze invalswegen. Hiermee kan de opsporing van mobiele bendes versterkt worden. Dat dit nodig is blijkt wel uit de stijging van het aantal pogingen tot inbraak. Daarnaast willen we een aanpak tegen straatintimidatie. Iedereen in Veenendaal hoort veilig over straat te kunnen zonder nageroepen, bespuugd of bespot te worden.

We ondersteunen het regionale karakter van dit IVP. Criminaliteit stopt immers niet bij de gemeentegrens. Maar we zullen de lokaal gewenste aanpak niet uit het oog verliezen.

Ruben Schoeman
Raadslid VVD

Een veiliger Veenendaal


Welke burger zou dat niet willen? Een veiliger Veenendaal. De SGP heeft veiligheid al jaren als speerpunt in het programma staan. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen, ook u als burger, bij het veiligheidsbeleid gehoord worden en lokale speerpunten kunnen aanleveren voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Binnenkort wordt het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019 – 2022 besproken. Een regionaal veiligheidsplan voor vijf gemeenten. Criminaliteit stopt namelijk niet bij gemeentegrenzen, regionale samenwerking is dan ook belangrijk in de aanpak van criminaliteit. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de lokale speerpunten die u als burger, ondernemers en andere betrokkenen hebben aangeleverd. Het gaat immers om uw en onze veiligheid in Veenendaal.

Daarom vinden wij het belangrijk dat het veiligheidsbeleid tijdig geëvalueerd en indien nodig aangepast wordt. Als criminelen hun werkwijze veranderen moet dat helemaal gelden voor hen die waken over onze veiligheid. De SGP fractie wenst iedereen een gezond, voorspoedig en veilig 2019.

Dave Scheele
Raadslid SGP

Hoogbouw in Veenendaal


Natuurlijk is Veenendaal geen Rotterdam met gebouwen boven 150 meter – dat wil ProVeenendaal ook niet. Maar het is wel een feit dat als we de voorzieningen op langere termijn op niveau willen houden, we als gemeente moeten groeien. Met een groeiende vraag naar woningen en gelijkblijvende ruimte ligt er een uitdaging. Dat betekent dat we de hoogte in moeten met gebouwen. Als ProVeenendaal gaan we daar mee akkoord, onder voorwaarde dat de hoogbouw passend is binnen de directe omgeving (lichtval, verkeer, privacy, enz.) én na een degelijk participatietraject met omwonenden.

Hoogtes tot 60 meter zijn dan in Veenendaal niet ondenkbaar. Wellicht liggen er in het laatste deel van Veenendaal-Oost en op inbreidingslocaties wel mooie kansen voor kwalitatief hoogwaardige hoogbouw. Het actualiseren van de visie op Veenendaal is misschien op korte termijn wel noodzakelijk.

Het einde van 2018 nadert. De fractie en het bestuur van ProVeenendaal wenst u allen fijne feestdagen en een veilig uiteinde.

Henri Pabst-Van 't Slot 
Schaduwraadslid ProVeenendaal

Veenendaal kinderpardongemeente


CDA Veenendaal wil dat er een oplossing komt voor de kinderen die hier zijn geworteld en waarvoor dreigt dat zij worden teruggestuurd naar hun land van oorspronkelijke herkomst. Veel van deze kinderen zijn hier geboren en zij voelen zich hier thuis. Door de complexiteit van allerlei procedures duurt het te lang voordat er uitsluitsel is of ze in Nederland mogen blijven. CDA Veenendaal vindt het niet menselijk om deze kinderen en hun ouders terug te sturen en daarnaast heeft zo’n proces een grote weerslag op de samenleving.

Inmiddels hebben al ruim 130 gemeentes in Nederland gezegd dat ze een kinderpardongemeente zijn. Dat betekent dat deze gemeentes willen dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor kinderen die hier zijn opgegroeid. Als onze motie door de gemeenteraad van Veenendaal wordt aangenomen, betekent dit dat het college van burgemeester en wethouders er bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op zal aandringen een oplossing te zoeken voor deze kinderen.

Marije Stegenga
Schaduwraadslid CDA

Burgemeester: keten of ster?


Is de burgemeester burgervader of is hij sheriff? Ook onder burgemeesters wordt deze vraag steeds vaker gesteld. Doordat justitie en politie jaren hebben weggekeken wordt crimineel geld, verdiend door drugs vanuit de onderwereld, in de bovenwereld geïnvesteerd. De burgemeester heeft extra bevoegdheden gekregen om deze ondermijning via het bestuursrecht aan te pakken. Dat gaat veel sneller dan via het strafrecht en de criminelen zijn hier veel gevoeliger voor.

De burgemeester is, veel meer dan de officier van justitie, een bekend persoon en wordt daarom veelal in zijn eigen omgeving bedreigd. Lokaal Veenendaal betreurt deze gang van zaken. Daarom zullen wij in het nieuwe veiligheidsplan pleiten voor een keiharde aanpak van drugscriminelen door justitie en politie. De gemeenteraad zal over de vorderingen geïnformeerd moeten worden.
De burgemeester zal beide moeten zijn: sturend naar justitie en politie, gebruik makend van extra bevoegdheden, maar ook: onbedreigd burgervader!

Kees Lochtenberg
Fractievoorzitter Lokaal Veenendaal

D66 waakt voor algemene beginselen van behoorlijk bestuur


Na een intensieve periode met het behandelen van de programmabegroting, zijn we al weer bijna aan het einde van een kalenderjaar gekomen. Tijdens de commissievergaderingen werd duidelijk dat een aantal zaken toch nog even snel ‘geregeld’ moeten worden. Zo werden er last-minute vier nieuwe agendapunten geagendeerd, waarbij je je kunt afvragen of dit niet in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Ook was er verwarring rondom de status van een consultatie over de Rondweg-Oost. De raadscommissie werd last-minute medegedeeld dat dit toch openbaar behandeld zou worden. Nu is D66 voor transparantie, maar ook hier is het de vraag of alle afwegingen grondig zijn gemaakt.

Dan staat er nog een wijziging van de statuten van de stichting Sportservice Veenendaal op de agenda. Inhoudelijk kan D66 zich helemaal vinden in de plannen van Sportservice. Echter vragen wij ons af of het wel aan de gemeenteraad is om te besluiten over de exploitatie van de horeca. D66 zal waken voor een zorgvuldig bestuur!

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Afspraak is afspraak


Vorig jaar heeft de gemeenteraad 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbreding van de Rondweg-Oost. De provincie wil echter dat de gemeente 11,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Wethouder Stroobosscher wil de provincie tegemoet komen. De SP is duidelijk: 2 miljoen euro is de afspraak. Wij respecteren dat, en we verwachten dat de wethouder en de provincie dat ook respecteren. Afspraak is immers afspraak.

Een afspraak die niet gerespecteerd wordt, is geen afspraak. En als de wethouder zich niet aan de afspraak houdt, is er voor de SP ook geen reden meer om dat te doen. Wij waren al geen voorstander van de snelweg door Veenendaal-Oost en staan een beter plan voor om de doorstroom daar te verbeteren. Goedkoper, en beter voor de leefbaarheid. Als de wethouder toch de verbreding wil, moet hij zich aan de afspraak houden.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Een bewogen jaar


Het jaar 2018 ligt weer bijna achter ons. In dit jaar is er heel wat gebeurd in Veenendaal en ook voor GroenLinks was het een bewogen jaar. Bij de verkiezingen in maart groeiden we tegen onze verwachtingen in niet. Er trad een nieuw college aan en binnenkort zal er een nieuwe burgemeester in Veenendaal beginnen. De gemeentelijke financiën bleken minder goed te zijn dan we in het begin van het jaar nog dachten, met name de jeugdzorg bleek veel meer te kosten dan eerst becijferd.

In 2018 wist GroenLinks toch op sommige punten Veenendaal wat groener en socialer te maken. Zo is er een paragraaf over groen bouwen en biodiversiteit in het raadsprogramma opgenomen en zijn er bij deze jaarwisseling voor het eerst vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Ook in 2019 zal GroenLinks blijven werken aan een groener en socialer Veenendaal

Kees Oskam 
Fractievoorzitter GroenLinks

Beleid onder de loep. Welk onderwerp is een onderzoek waard?


De Rekenkamercommissie Veenendaal onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of daarmee ook het gewenste effect wordt bereikt. Zij kijkt daarbij ook of het beschikbare budget efficiënt is besteed. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment worden de mogelijke onderwerpen voor het onderzoeksplan 2019 op een rij gezet. Ook inwoners van Veenendaal kunnen onderwerpen aandragen. Is er een onderwerp waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie dat zou moeten onderzoeken? Laat het ons weten.

Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente Veenendaal (zaken die de gemeente zelf kan veranderen). Ook is het van belang dat het onderwerp uw persoonlijk belang overstijgt. Bij de selectie worden onderwerpen beoordeeld op financieel en maatschappelijk belang. Geef in de motivatie van uw verzoek aan waarom het volgens u belangrijk is dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Hoe kunt u ideeën aanleveren?
Een onderwerp aandragen kan tot uiterlijk 31 december 2018 door een email te sturen naar rekenkamercommissie@veenendaal.nl of een brief naar: Rekenkamercommissie Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Ook kunt u bellen met (0318) 538 285. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.