Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 18 september 2018

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn online ook live te volgen of achteraf terug te kijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 20 september 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering van 28 juni 2018

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken:
a. Verordening starterslening
b. Vaststelling bestemmingsplan Industrielaan 12
c. Vaststelling bestemmingsplan naast Nieuweweg-noord 312a
d. Kaderstelling Omgevingsvisie Veenendaal
e. Jaarrekening 2017 Wereldkidz
f. Ontslag schaduw-raadsleden Hellemand (PvdA), Van ’t Riet (GroenLinks) en Aliyat (DENK)

6. Benoemen schaduw-raadsleden Akachar (DENK) en Özgül (D66)

7. Regionaal Programma Werklocaties FoodValley 2017-2020

8. Vaststelling bestemmingsplan Woongebieden 2018

9. Controleplan 2018 en speerpunten accountantscontrole

10. Opheffen Regeling Innovatiefonds

11. Sluiting

Op zoek naar de vergaderstukken bij de agenda? Deze kunt u vinden in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Veenendaal: een leefomgeving voor iedereen


Er is een grote verandering op komst: in 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld. De nieuwe wet vereenvoudigt deze regels. Dit leidt tot meer duidelijkheid en zekerheid voor inwoners en bedrijven bij ontwikkelingen in de woon-, werk- en leefomgeving. Aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet wordt in Veenendaal hard gewerkt. Het participatieproces met belanghebbenden en dialooggroep vanuit de raad functioneert zeer goed.

De ChristenUnie kan zich vinden in de kaderstellende notitie Omgevingsvisie 'Veenendaal: een leefomgeving voor iedereen'. De thema's Bouwen en Wonen, Mobiliteit en Infrastructuur en Groen, Natuur en Water met als rode draad de thema's Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid zijn helder geformuleerd. In het vervolgtraject, om te komen tot die nieuwe Omgevingswet, wil de ChristenUnie dat ook burgers verder meedenken in dit proces. Het gaat immers in Veenendaal om de leefomgeving voor iedereen.

Tineke Bette-van de Nadort
Fractievoorzitter ChristenUnie

Meer mogelijk met de nieuwe Omgevingswet


Landelijk wordt gewerkt aan de Omgevingswet. In die wet worden allerlei bestaande wetten geschrapt, vereenvoudigd en samengevoegd. De Omgevingswet zal gaan over waar we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Er komen minder regels uit Den Haag, maar gemeenten moeten nu wel eigen regels maken. Veenendaal gaat hiervoor eerst een visie maken, de Omgevingsvisie. In deze visie zitten drie grote thema’s: Bouwen en Wonen, Mobiliteit en Infrastructuur en Natuur en Water.

De VVD wil dat de Omgevingsvisie u helpt. Niet meer voor ieder wissewasje een vergunning moeten vragen. Gewoon van A naar B kunnen rijden. En om Veenendaal groen te houden, mag er best wat hoger gebouwd worden. 

Leo Nooteboom
Raadslid VVD

Vuurwerkvrije gebieden in Veenendaal tijdens de jaarwisseling


In februari jl. heeft de SGP een motie ingediend om te komen tot vuurwerkvrije zones. Dankzij de steun van CDA, VVD, GL, D66, Denk en SP is deze motie aangenomen en is het college verzocht voorbereidingen te treffen voor het mogelijk maken van vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018-2019.

In de zomervakantie heeft het college in een memo teruggekoppeld hoe ze de motie gaat uitvoeren. De SGP is content dat er de komende jaarwisseling verplichte vuurwerkvrije zones komen in het Dragonderpark en rondom het Winkelcentrum Aller Erf. Door middel van borden zal dit enkele weken voor de jaarwisseling ook duidelijk worden gemaakt. Ook hebben we aandacht gevraagd voor vrijwillige vuurwerkvrije zones. U kunt als burger – in overleg met uw buren – uw straat of hofje als vuurwerkvrije zone aanmelden bij de gemeente. U ontvangt dan flyers om dit zichtbaar te maken. Een interessant en veelbelovend experiment!

Dick Both
Fractievoorzitter SGP

Kosten trouwen of partnerschapsregistratie in heel Veenendaal gelijk


Op 3 juli 2017 tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2022 diende Nelleke Roelofsen van ProVeenendaal een motie in. Deze motie had tot doel om het college opdracht te geven de kosten van de huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistraties op locatie (bijvoorbeeld in de eigen tuin) onder de loep te nemen.

Naar de mening van ProVeenendaal zat er een onterecht verschil tussen trouwen op het gemeentehuis en trouwen op de zelf gekozen (eigen) locatie. De motie werd omarmd door de meerderheid van de raad. De SP, PvdA en de SGP stemden tegen. Het resultaat is nu dat er door het college is voorgesteld dat de kosten voor heel Veenendaal vanaf 1 januari 2019 gelijk zullen zijn aan die van het trouwen op het gemeentehuis. “Wél zo eerlijk”, aldus Nelleke Roelofsen.

Henri Pabst-Van ‘t Slot
Schaduw-raadslid ProVeenendaal

CDA Veenendaal bepleit actieve rol bij aanvragen sportsubsidies


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft €87 miljoen in een subsidiepot gestopt, bestemd voor amateursportclubs en sportstichtingen. De subsidie is bestemd voor bouw en verbouw van de accommodatie, en voor de aanschaf van sportmaterialen.  Op=op, is het credo, dus het is belangrijk om snel te reageren.

CDA Veenendaal hecht grote waarde aan goede sportfaciliteiten, maar beseft dat verenigingen vaak de knowhow niet hebben hoe ze moeten omgaan met de complexe subsidieaanvraag. Bovendien vragen we ons af of de verenigingen inmiddels geïnformeerd zijn over deze subsidiemogelijkheid. Daarom heeft CDA Veenendaal het college van burgemeester en wethouders gevraagd of en hoe zij deze subsidiemogelijkheid onder de aandacht van de verenigingen (willen) brengen. Een andere vraag is of de gemeente Veenendaal bereid is om capaciteit beschikbaar te stellen om verenigingen bij hun subsidieaanvraag te ondersteunen. CDA Veenendaal hoopt dat het college hiervoor snel in beweging komt.

Ron van Stokkum
Schaduw-raadslid CDA

DENK mist daadkracht bij burgemeester


We kennen onze burgemeester als iemand die daadkrachtig optreedt tegen de onderwereld. Zo sluit hij panden waar drugs zijn aangetroffen langdurig. Maar deze daadkracht mist mijn fractie als het gaat om de beschieting van een café in Veenendaal. Een populair café wordt tot tweemaal toe beschoten met scherp. De kogels vliegen door de lucht en er zijn ontelbare kogelgaten in de ramen te zien. Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Een serieuze en ernstige zaak wat DENK betreft. Temeer omdat de dader nog altijd voortvluchtig is en over vuurwapens beschikt.

Nu vragen we ons serieus af waarom de burgemeester het café maar kort heeft gesloten en niet het gesloten houdt totdat de dader met vuurwapen is opgepakt. Loopt de samenleving en in het bijzonder de bezoekers van het café geen gevaar meer dan? Wat is de reden van dit besluit van de burgemeester?

Gökhan Çoban
Fractievoorzitter DENK

Knallend resultaat voor vuurwerkvrije zones


Aankomende jaarwisseling komen er twee vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Eén in het dragonderpark en één in het nabijgelegen winkelcentrum Aller Erf. Samen met de SGP en anderen heeft GroenLinks Veenendaal in februari van dit jaar een motie ingediend om het college van burgemeester en wethouders te vragen om de mogelijkheden voor vuurwerkvrije zones te onderzoeken. En daarbij  ook te kijken of vrijwillige vuurwerkvrije zones in Veenendaal mogelijk zijn.

Nu ligt er een memo van de burgemeester waarin hij aangeeft dat hij van plan is het winkelcentrum Aller Erf als vuurwerkvrije zone aan te duiden bij de komende jaarwisseling. Vooral omdat daar op de laatste oudjaarsavond veel overlast van vuurwerk was. Om de dieren in het dierenkampje te ontzien wordt ook het dragonderpark een vuurwerkvrije zone. GroenLinks is blij met dit resultaat, en hoopt dat dit de eerste stap is naar een volledig vuurwerkvrij Veenendaal

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks Veenendaal

Bestuursstijl gemeentelijk bestemmingsplan en jeugdzorg


Het college van burgemeester en wethouders staat in het raadsprogramma een heldere bestuursstijl voor. De PvdA ondersteunt dit van harte. De praktijk is echter nog steeds dat de burger er voor de gemeente is en niet andersom! Neem nu het ‘bestemmingsplan woongebieden 2018’. Onder het motto van harmonisering worden bestemmingen van woningen/bedrijfspanden/gebieden veranderd zonder dat de eigenaren of bewoners worden gehoord. Gepubliceerd is het wel, maar niet iedere burger/eigenaar weet of zijn pand of woning nu onder een nieuw bestemmingplan komt te liggen. De huidige bestemmingsplannen melden dat wijzigingen de instemming van de betrokkenen behoeft en bij geschillen zal de raad daarover beslissen. De noodzaak om het bestemmingsplan te herzien is er inmiddels ook niet meer.

De jeugdzorg is voor de PvdA van grote waarde. Toch wordt daar veel geld aan besteed. Wij vinden dat de jeugd de zorg toekomt die het nodig heeft. En met z’n allen zullen we moeten kijken naar mogelijkheden om de kosten binnen de perken te houden en de gemeente daartoe instrumenten aan te dragen dit beter te organiseren.

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.