Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 2 januari 2019

Installatie Gert-Jan Kats als burgemeester van Veenendaal

Per 10 januari 2019 is Gert-Jan Kats benoemd tot burgemeester van de gemeente Veenendaal. Zijn installatie vindt plaats op donderdag 10 januari tijdens een buitengewone raadsvergadering. Deze vergadering begint om 15.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

U kunt deze vergadering live volgen via beeldschermen in de Scheepjeswolzaal van het gemeentehuis. Online volgen via de livestream is uiteraard ook mogelijk.

Receptie
Aansluitend aan de vergadering is er omstreeks 16.30 uur gelegenheid om de heer Kats geluk te wensen met zijn benoeming. De receptie vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Terugblik raadsvergadering 20 december

Vaststelling vierde wijziging Verordening onroerende zakenbelastingen 2016
In de verordening onroerende zaakbelastingen worden de tarieven vastgelegd voor de onroerende zaakbelastingen. De raad bekrachtigt hiermee, naast een trendmatige verhoging van 1,9%, ook de 10% boventrendmatige verhoging van de OZB waar de raad op 12 november een besluit over heeft genomen. Het raadsvoorstel Vaststelling vierde wijziging Verordening onroerende zakenbelastingen 2016 werd unaniem aangenomen.

De fracties van ProVeenendaal, CDA en DENK dienden een motie in waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om bij verenigingen een lagere OZB te heffen. Deze motie werd met 24 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden VVD en SGP. 

Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022
De raad stelt eens in de vier jaar het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vast. Hierin worden de prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgesteld. Het IVP 2019-2022 is de uitkomst van een samenwerking tussen vijf Utrechtse gemeenten: Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Naast een gezamenlijke prioriteit voor de aanpak van ondermijning, zijn er ook drie lokale prioriteiten benoemd voor de gemeente Veenendaal: de aanpak van drugs, de inzet op High Impact Crimes (woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld) en het voorkomen van polarisatie. De raad heeft het IVP 2019-2022 unaniem aangenomen.

De fracties van ProVeenendaal, GroenLinks, VVD, PvdA, SP en Lokaal Veenendaal dienden een wijzigingsvoorstel in om te bereiken dat de raad na twee jaar een evaluatie van het IVP 2019-2022 ontvangt. Dit wijzigingsvoorstel werd unaniem aangenomen. 

Door de fracties van VVD, SP, SGP en PvdA werd een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om een onderzoek in te stellen naar straatintimidatie in Veenendaal. Deze motie werd unaniem aangenomen.

De fracties van VVD en SGP dienden een motie in die het college oproept om de mogelijkheden te onderzoeken voor de inzet van cameratoezicht middels Kenteken Registratie (ANPR). Deze motie werd met 25 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal en DENK. Tegen stemden CDA, D66, SP, GroenLinks en PvdA.

Derde Bestuursrapportage 2018
In de Derde Bestuursrapportage 2018 rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de raad hoe de gemeente er financieel voor staat. Het bijbehorende raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

De fracties van VVD en SGP dienden een motie in die zich richt op het verbeteren van de sturing en kwaliteit van Jeugdzorg. Deze motie werd met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP en GroenLinks. Tegen stemden ProVeenendaal en PvdA.    
 
Wijziging statuten Stichting Sportservice Veenendaal
De raad heeft een besluit genomen over de wijziging van de statuten van Stichting Sportservice Veenendaal. Deze wijziging maakt het mogelijk voor de stichting om een horeca BV op te richten met als doel het exploiteren van een horecagelegenheid in zwembad/sportcomplex De Vallei. Het raadsvoorstel is met 28 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden CDA en SP.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Kinderpardon
Tijdens de raadsvergadering werd een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag ingediend (d.w.z. een motie die geen directe relatie heeft tot onderwerpen op de agenda). De motie, ingediend door CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, ProVeenendaal, SP, DENK en D66, roept het college van burgemeester en wethouders op om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor een groep kinderen die reeds vijf jaar in Nederland zijn, nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Deze motie werd met 21 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, ProVeenendaal, CDA, D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden VVD, SGP en Lokaal Veenendaal.      

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Vaststelling bestemmingsplan Partiële wijziging Wageningselaan 46
• Vaststelling bestemmingsplan Heetveldlaan-Grootveldlaan
• Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan
• Voortgangsrapportage projecten
• Bereikbaarheidsagenda FoodValley
• Verlenging activerend minimabeleid 2015-2018
• Concept-begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht
• Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
• Statutenwijziging Wereldkidz
• Ontslag schaduw-raadslid Van Duinen (SP)
• Kaderstelling ontwikkeling 1e Melmseweg, fase 3
• Bekrachtiging geheimhouding Advies variant Rondweg-Oost

Afscheid burgemeester P.A. Zoon
Tijdens de raadsvergadering nam de raad afscheid van zijn voorzitter, burgemeester Piet Zoon. De waarnemend voorzitter van de raad, Tineke Bette-Van de Nadort, sprak de burgemeester namens de raad toe. Daarna sprak de burgemeester de raad toe.

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 20 december vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.