Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 20 februari 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 21 februari 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 24 januari 2019

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Beslissing op bezwaar tegen niet verlenen inspraak o.g.v. afd. 3.4 Awb bij het raadsvoorstel om Winkeltijdenverordening te wijzigen

6. Beëdiging en installatie van nieuw benoemd raadslid J. van den Heuvel (ChristenUnie) en afscheid raadslid J.P. Blad (ChristenUnie)

7. Benoeming en ontslag extern lid Rekenkamercommissie

8. Kaderbrief Foodvalley 2020-2023

9. Rekenkamerrapport effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

10. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Goede dingen doen


De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid in Veenendaal. De kernvraag was of het beleid en uitvoering van de Woonvisie 2014-2019 effectief is geweest. Worden de goede dingen gedaan en uitgevoerd? Met welke opgaven moet Veenendaal de komende jaren rekening houden?

Als ChristenUnie zijn we content met het rapport van de rekenkamercommissie en de positieve beoordeling over datgene wat in de afgelopen jaren is uitgevoerd, bijgesteld en aangevuld. Op deze manier hebben we meer inzicht waarin het woonbeleid effectief is geweest en tevens zicht op de toekomstige opgave voor de komende jaren. Het college zal aandacht besteden aan de uitwerking van de aanbevelingen. Wij als raad zullen onze keuze, voor wat betreft de stedelijke identiteit en ontwikkelingsrichting, bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie maken. Dit in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties. Want goede dingen doen, doe je in gezamenlijkheid. 

Tineke Bette-van de Nadort
Fractievoorzitter ChristenUnie

Foodvalley: de economiche motor met turbokracht


De Triple Helix samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, is bezig met een nieuwe Strategische Agenda Foodvalley 2020-2025.

De VVD vindt dat de Regio Foodvalley zich in haar beleid, lobby, visie en strategie moet (blijven) focussen op de volgende thema’s:
- Innovatie en kennisoverdracht op foodgebied, gericht op gezonde en duurzame voeding.
- Economie, gericht op het verkrijgen van een gezond vestigingsklimaat, een goede werkgelegenheid en goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
- Leefomgeving, waarbij onderwerpen als een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken, goede mobiliteit etc. aan de orde zijn, zodat we een top woonomgeving kunnen bieden. Daardoor kunnen we goed opgeleide mensen, expats en kenniswerkers binnenhalen en vasthouden.

Met deze focus en het achterwege laten van bemoeienis met onderwerpen zoals de Valleihopper, kan de Regio Foodvalley volgens de VVD doorgroeien tot de economische topregio met turbokracht!

Ronald Veen
Raadslid VVD

Veenendaal; mooie toekomst in Foodvalley


Vorige week werden in de raadscommissie een aantal onderwerpen behandeld over de samenwerking van gemeenten in de Regio Foodvalley. Er is gesproken over de zogenaamde Strategische Agenda van dit samenwerkingsverband. Hierin wordt beschreven wat de doelstellingen en de plannen zijn van de regionale samenwerking.

De Regio Foodvalley is een gemeentelijke samenwerking in de lichte variant. Dat betekent dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten over het beleid en de begroting gaan. De SGP-fractie is van mening dat de Strategische Agenda op een goede manier de verbinding maakt tussen de kennis en kunde van onze regio (food, health en ICT) en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals gezonde voeding, de energietransitie, een vitaal platteland en een circulaire economie. Hierbij is ook voor Veenendaal een belangrijke en erkende rol weggelegd, die op dit moment aantoonbaar activiteiten en werkgelegenheid oplevert.

Theo van Iperen
Raadslid SGP

Foodvalley: focus aanbrengen


Deze gemeenschappelijke regeling tussen acht gemeenten in onze regio heeft het doel de economie (werkgelegenheid) een boost te geven. Food, health en ICT zijn daarbij belangrijk. In de afgelopen jaren is er echter van alles bijgehaald binnen Foodvalley. Dieptepunt: het runnen van een taxibedrijf (Valleihopper).

Als het aan ProVeenendaal ligt stopt Foodvalley met alle projecten en thema’s die niets met economie, werkgelegenheid en mobiliteit te maken hebben. De opdracht aan het bestuur moet niet anders zijn dan: focus! Alleen dan heeft deze samenwerking een meerwaarde. Bovendien blijft het te veel zoeken naar de meerwaarde voor Veenendaal. Opdracht aan ons college is om daar mee aan de slag te gaan.

Met alle financiële uitdagingen waarmee Veenendaal te maken heeft, is het juist belangrijk dat er focus is. Vanuit Veenendaal zal er geen financiële ruimte zijn om niet-relevante projecten te financieren. Kortom: focus, focus, focus.

Ronald van der Weerd 
Raadslid ProVeenendaal

Prettig wonen


De rekenkamercommissie onderzocht het woonbeleid van de Gemeente Veenendaal. Dit evaluatierapport biedt bouwstenen voor vernieuwend beleid. Na het opstellen van het rapport geeft de rekenkamercommissie vier adviezen aan het college en één aan de raad. De gemeenteraad wordt uitgenodigd zich uit te spreken over de stedelijke identiteit van Veenendaal.

Of we streven naar een stedelijke identiteit in heel Veenendaal, is een vraag. Veenendaal moet leefbaar blijven, voor al haar inwoners. Dat betekent ook lucht, groen en ruimte. Het CDA zal zoeken naar een goede balans tussen hoog- en laagbouw. We steunen de bestaande plannen voor een stedelijk centrum en enkele hoogbouwaccenten, maar vinden ook dat de groei van onze gemeente moet afvlakken. Leefbaarheid, ruimte, en infrastructuur dwingen ons naar de toekomst toe de groei te beperken. Kortom, het CDA kiest vooral voor een leefbaar Veenendaal.

Ron van Stokkum
Schaduwraadslid CDA

Eindelijk islamitisch onderwijs in Veenendaal?!


Al jaren wachten duizenden Veenendalers op het nieuws dat er eindelijk een islamitische school gaat komen in Veenendaal. Het is namelijk zo dat er dagelijks 200 leerlingen uit Veenendaal naar Ede reizen voor islamitisch onderwijs. Als DENK staan wij dicht bij de mensen en proberen wij altijd iets te doen met de signalen die wij uit de samenleving ontvangen. Vorig jaar hadden wij dit punt op de agenda gezet door een motie in te dienen.

Het is meerdere malen bewezen dat islamitische scholen erg goed scoren. Deze week bleek uit een onderzoek van RTL dat islamitische scholen het hoogst scoren op de eindtoets. Dit laat zien dat de komst van een islamitische school goed zal zijn voor Veenendaal. Als DENK zijn we erg blij met deze ontwikkeling in Veenendaal en juichen we de komst van een islamitische school toe.

Yasin Makineli
Fractievoorzitter DENK

Kies voor leefbaarheid


Blijven we onbeperkt doorgroeien met tachtig meter hoge woontorens? Of is dat teveel van het goede? Twaalf jaar geleden wilde de SP deze discussie samen met de inwoners al beginnen. Daarom stond dit punt toen al in ons verkiezingsprogramma.

Het rekenkamerrapport geeft de SP nu gelijk, want het is écht de hoogste tijd om keuzes te maken. Kiezen we voor een Veenendaal zoals het nu is, of blijven we maar doorgroeien? Wat de SP betreft moeten onze inwoners hierin een belangrijke stem krijgen en zullen de politieke partijen kleur moeten bekennen. Onze partij zet zich in voor de leefbaarheid van de inwoners. Eventuele groei mag niet ten koste gaan van het woongenot van de huidige inwoners. Ook in de provincie strijden wij voor de leefbaarheid. Wij vragen u dan ook te gaan stemmen tijdens de aankomende provinciale verkiezingen. Kunnen wij op uw stem rekenen?

Sietse van der Bij
Schaduwraadslid SP

Grensconflict


Afgelopen dinsdag vond er een nogal verwarrende discussie plaats in de raadscommissie. Het college van burgemeester en wethouders had een stuk ter informatie naar de raad gestuurd waarvan de raad vond dat zij er een besluit over moesten nemen. GroenLinks bracht dat ter sprake en er ontstond een warrige discussie. Uiteindelijk is besloten om er donderdag, tijdens de raadsvergadering verder over te spreken.

Het stuk in kwestie bevat ideeën over hoe het sociaal domein in Veenendaal moet worden ingericht. Dat heeft grote gevolgen voor heel veel mensen. Daarom is het belangrijk dat uw gekozen vertegenwoordigers er een uitspraak over doen. Dat lijkt een onbetekenend grensconflict, zoals die dagelijks in vele organisaties voorkomt. Maar de gemeente is geen koekjesfabriek. Wat er in het gemeentehuis gebeurt heeft grote invloed op het leven van vele Veenendalers. We willen ervoor waken dat u, via de raad, blijft besluiten wat voor stad Veenendaal is.

Kees Oskam 
Fractievoorzitter GroenLinks

Zeker van een passende woning


Een effectief woonbeleid is cruciaal voor een levendige stad. De PvdA strijdt al langer voor de bruisende stad die Veenendaal wil zijn. De PvdA wil de focus leggen op een prettige leefstad, waarin we gemengde wijken willen zien en meer sociale woningbouw. Dat in combinatie met grondgebonden woningen en een uitbereiding van huurwoningen in het middensegment.

Wij zijn daarom ook blij dat de rekenkamercommissie hier aandacht voor vraagt en de aanbevelingen juichen we van harte toe. De ruimte is beperkt en het groen verdwijnt, dat kan niet. Het moet voor ieder mens prettig wonen zijn. Veenendaal maakt plaats voor jou, zo luidt de slogan die de gemeente nu gebruikt. Hier zullen wij te allen tijde scherp op zijn naar het college toe, binnen alle domeinen. Want zeker zijn van een goede betaalbare woning met een prettige omgeving, daar staan we voor.

Umar van de Pol
Schaduwraadslid PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.