Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 22 januari 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 24 januari 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen openbare raadsvergadering 20 december 2018 en 10 januari 2019

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
b. Ontheffing verlenen woonplaatsvereiste burgemeester Kats
c. Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Utrecht
d. Ontslag schaduw-raadslid Teunissen (D66)

6. Beëdiging en installatie van nieuw benoemd raadslid Y. Makineli (DENK) en afscheid raadslid G. Çoban (DENK)

7. Benoeming lid werkgeverscommissie en benoeming schaduw-raadslid G. Çoban (DENK)

8. Voorkeursvariant Rondweg-Oost

9. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Oplossingen voor Rondweg-Oost


De gemeenteraad moet een besluit nemen over het Veenendaalse advies aan de Provincie Utrecht inzake de Rondweg-Oost. Als ChristenUnie hebben wij veel contacten gehad met de inwoners van Veenendaal die langs de Rondweg-Oost wonen. Er zijn 2 belangrijke zorgen geuit. Enerzijds over de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Anderzijds over de ontsluiting van de nieuwbouw in Veenendaal-Oost.

Om die reden heeft de ChristenUnie steeds aangedrongen op oplossingen waarbij het verkeer in een rustig tempo goed doorstroomt. Daardoor wordt de uitstoot van vervuilende stoffen en geluid zo laag mogelijk. De ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan is een grote stap vooruit voor de bereikbaarheid van Veenendaal-Oost. Het extra geld dat nodig is, vinden wij verantwoord. Wij steunen daarom het raadsvoorstel. Bovenal blijven we inzetten op de doorlopende metingen van lucht en geluidskwaliteit, verduurzaming van vervoersmiddelen en het stimuleren van het gebruik van de fiets!

Roelof Mulder 
Raadslid ChristenUnie

Rondweg-Oost en leefbaarheid


Het raadsvoorstel voor de Rondweg-Oost geeft invulling aan de verbreding, verdieping, verbetering van de leefbaarheid en de financiële inzet van provincie en gemeente. De gekozen variant is de oplossing waar de VVD al bij de verkiezingen voor ijverde. We ondersteunen dit raadsvoorstel volledig.

De extra financiële bijdrage vanuit Veenendaal is in goed overleg met de ontwikkelaars van Veenendaal-Oost tot stand gekomen. Omdat zij alle belang hebben bij een goede ontsluiting, zal hun bijdrage aan het fonds voor bovenwijkse voorzieningen hiervoor worden ingezet. De belangen bij de verbetering zijn groot, zowel voor de (toekomstige) bewoners van Veenendaal-Oost, onze bedrijven, als voor geheel Veenendaal en FoodValley. Wat de VVD betreft, gaat de schop snel de grond in en ligt hier straks een hele mooie verbrede weg met een groene stedelijke uitstraling die passend is voor Veenendaal en die de verkeersdoorstroming voor de komende 30 jaar kan garanderen.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter VVD

Weer een stap dichter bij onze voorkeursvariant


Leefbaarheid, bereikbaarheid en een goede ontsluiting! Daar gaat het de SGP-fractie al langere tijd om. Daarom is een van onze speerpunten het inzetten op een ‘goed bereikbaar Veenendaal’, waar de leefbaarheid voortdurend centraal staat.

In december 2017 bracht de raad van Veenendaal advies uit aan de Provincie Utrecht. Dit advies is door Gedeputeerde en Provinciale Staten serieus opgepakt. En opnieuw wordt Veenendaal advies gevraagd. De SGP-fractie vindt het van groot belang dat de Rondweg-Oost snel wordt aangepakt. Dat is nodig om het oostelijk deel van Veenendaal leefbaar, goed bereikbaar en ontsloten te houden, ook als er een winkelcentrum is en er nog duizend woningen bijkomen. Het voorliggende advies sluit daar naadloos op aan. Gecombineerd met een verlaging van de snelheid en een redelijke bijdrage vanuit Veenendaal ligt er voor de SGP-fractie een advies waarvan we hopen dat het snel door de provincie wordt overgenomen. En vooral uitgevoerd!

Dick Both
Fractievoorzitter SGP

Volgende stap in besluitvorming Rondweg-Oost


De Provincie wil de Rondweg-Oost graag verbreden naar vier rijbanen. Ook voor de gemeente Veenendaal is dit besluit van groot belang. Een positief besluit zal volgens het college voorkomen dat de rest van Veenendaal dichtslibt en de doorlooptijd voor zowel inwoners als ondernemers te lang wordt. Opeenhoping van verkeer, files, lange wachttijden voor stoplichten en kruispunten moeten zoveel als mogelijk worden beperkt. 

Alleen als alle eisen m.b.t. de leefbaarheid en ook die van een ongelijkvloerse kruising worden ingewilligd, zal ProVeenendaal instemmen met het voorstel van het college om ruim 3 miljoen euro extra bij te dragen om dit te realiseren. ProVeenendaal wil een maximale snelheid van 70 kilometer per uur; wij willen een extra ontsluiting van Veenendaal-Oost en tevens een extra inspanning van de provincie om – naast Veenendaal- en Dragonder- Oost - ook Petenbos te ontlasten op het gebied van geluidshinder en fijnstof.

Adri Janssen 
Fractievoorzitter ProVeenendaal

Leefbaarheid en bereikbaarheid


Het CDA vindt een goede verkeersafwikkeling op de Rondweg-Oost belangrijk. Dat hebben we in de afgelopen jaren altijd benadrukt. Tegelijkertijd mogen eventuele aanpassingen niet ten koste gaan van omwonenden. Verschillende modellen geven aan dat het voorstel dat nu voorligt, zowel de verkeersproblematiek als het woongenot kunnen verbeteren. Daar is het CDA blij mee.

Waar we in het verleden 2 miljoen euro hebben gereserveerd voor maatregelen rondom leefbaarheid, ligt er nu een voorstel waar ongeveer vijf keer zoveel geld mee is gemoeid. Niet alleen de hoogte van dit bedrag, maar ook de wijze waarop de dekking wordt gezocht, verdient geen schoonheidsprijs. Met als grootste ‘verrassing’ een toekomstige meevaller van 3,25 miljoen euro die wordt ingerekend.

Naast leefbaarheidsvragen, zoals de monitoring van uitstoot, heeft het CDA dus nog veel vragen voordat we definitief een knoop kunnen doorhakken over de Rondweg-Oost. Als er een keuze wordt gemaakt, dan blijven leefbaarheid en bereikbaarheid leidend voor onze keuze. 

Mark Ruitenbeek
Raadslid CDA

Geen verkapte snelweg door het Veen!


Zoals bekend is Lokaal Veenendaal altijd tegen de verbreding van de Rondweg-Oost geweest. Wij vrezen door meer asfalt een aanzuigende werking van verkeer, met overlast voor onze inwoners als gevolg. Daarnaast wordt de verbrede rondweg samen met de verbrede Rijnbrug bij Rhenen een Noord-Zuid verbinding waarmee de discussie voor een eventuele tweede brug over de Rijn op de langere baan geschoven wordt. De reden is dat de overheid de verkapte snelweg bij Veenendaal een prima oplossing vindt met als gevolg dat wij te maken krijgen met veel nationaal en internationaal verkeer langs Veenendaal.

Naast al dat extra verkeer kost de verbreding ook gewoon veel geld. Het voorstel van het college is om ruim 9 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit is gewoon serieus veel geld. Geld wat wij eigenlijk niet hebben. Als wij dit geld nu wel gaan uitgeven, betekent dit dat deze keuze doorwerkt in de discussie over het sociaal domein waarin wij dit voorjaar keuzes moeten maken om een passende begroting te krijgen. Meer asfalt zorgt op deze manier wellicht voor minder zorg en hier zijn wij mordicus tegen!

Jaap Pottjewijd
Raadslid Lokaal Veenendaal

Is al Rond(weg)?


Aanstaande donderdag staat de Rondweg-Oost op de agenda. Het gaat om een provinciale weg, maar ook de gemeente Veenendaal zal moeten investeren. De gemeenteraad heeft hiervoor eerder 2 miljoen euro beschikbaar gesteld: voor leefbaarheid! In het huidige voorstel gaat het om een directe en indirecte bijdrage ter waarde van 9,55 miljoen euro. Dat is nogal een verschil…

In de commissievergadering van vorige week is dit agendapunt besproken. D66 vraagt zich sterk af of er niet al door de coalitiepartijen afspraken zijn gemaakt, mede gezien de positieve reacties van diverse coalitiepartijen. Alle partijen dienen mee te kunnen praten! Het raadsprogramma heet toch ‘Iedereen doet mee’? Dit raadsprogramma werd unaniem aangenomen dankzij een constructieve opstelling van de oppositie. De 2 miljoen euro staat expliciet hierin vermeld. D66 telt niet tot 17 zetels in de raad, maar wij tellen tot (bijna) 66 duizend (inwoners)!

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

9,5 miljoen voor een flessenhals? NO WAY!


Hoewel de gemeenteraad 'maar' 2 miljoen euro voor de verbreding van Rondweg-Oost had toegezegd, heeft wethouder Stroobosscher een deal gemaakt met de provincie voor 9,5 miljoen. Dat is een grove schending van de afspraak, en het probleem wordt ook nog eens niet opgelost!

Omwonenden hebben nu al hinder van het geluid en fijnstof. Dat wordt alleen maar meer. En omdat het zuidelijke deel van de Rondweg buiten beschouwing wordt gelaten, wordt er dus een flessenhals aangelegd. Niet echt bevorderlijk voor de doorstroming. Als het aan de wethouder en de provincie ligt, blijven we op de Rondweg-Oost dus in de file staan – alleen dan kost het de Veenendalers 9,5 miljoen euro meer. De SP maakt een andere keuze. Geen flessenhals, maar het opwaarderen van de rotondes, openbaar vervoer en fietsroutes. Dat is beter, veiliger, schoner en goedkoper!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Verbreding Rondweg-Oost blijft overbodig


GroenLinks was geen voorstander van de verbreding van de Rondweg-Oost. Het voorstel om er meer geld aan te besteden heeft onze mening niet verandert. De rondweg is eigendom van de provincie Utrecht. Die is dan ook verantwoordelijk voor de verbreding. Veenendaal heeft eerder aangegeven extra maatregelen te willen om de geluidsoverlast te beperken en om Veenendaal-Oost bereikbaar te houden. Het college stelt nu voor om daar 7 miljoen euro voor te reserveren. Eerder was al afgesproken dat daar 2 miljoen euro voor opzij werd gezet.

Hoewel daarmee de weg minder overlast zal opleveren dan zonder al die maatregelen, blijft de vraag of die verbreding nodig is. Wat GroenLinks betreft: nog steeds niet. We zouden dat geld beter kunnen inzetten om de huidige rondweg minder lawaaiig te maken en Veenendaal-Oost bereikbaarder te maken, zonder de weg te verbreden.

Kees Oskam 
Fractievoorzitter GroenLinks

Rondweg-Oost: Leefbaarheid voorop!


De PvdA is voorstander van het beschikbaar stellen van 2 miljoen euro voor leefbaarheidsmaatregelen door het verdiept aanleggen van de weg rond het kruispunt Prins Clauslaan/Essenlaan bij een stedelijke verbreding van Rondweg-Oost. Voor het verdiept aanleggen is geld nodig. De provincie Utrecht vraagt van Veenendaal een bijdrage in de kosten voor deze aanleg: geschat op 11 miljoen! Het college stelt de raad voor ca 6 miljoen euro bij te dragen. Dat is veel geld, heel veel geld.

De PvdA zal dit advies aan Provinciale Staten steunen en verwachten dat PS op 18 februari definitief zal instemmen voor de aanpak van deze weg met ons advies. Niets doen is geen optie. Op een maaiveldvariant zit niemand te wachten. Verder uitstel vindt de PvdA niet in het belang van Veenendaal en in het bijzonder de inwoners van Veenendaal-Oost. Wij willen dat Veenendaal ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar is.

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.