Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 22 mei 2019

Agenda van de gemeenteraad

Dinsdag 28 mei, 19.30 uur: raadsvergadering

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Dinsdag 28 mei 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 16 april 2019

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Ontslag schaduwraadslid dhr. Sterkenburg (Lokaal Veenendaal) en dhr. Ploeg (D66)
b. Bekrachtiging geheimhouding

6. Benoeming schaduwraadslid dhr. Hordijk (D66)

7. Initiatiefvoorstel SGP Wijziging Inspraakverordening gemeente Veenendaal

8. Beheersverordening Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal

9. Begroting 2020-2023 en Jaarstukken 2018 Regio FoodValley

10. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Met respect


Via een burgerinitiatief is er aandacht gevraagd voor de historische graven. Het doel hiervan was om de onder architectuur aangelegde structuur van de begraafplaats intact te houden, de bestaande grafmonumenten in stand te houden en de bomen te handhaven en te onderhouden. In overleg met de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief, een afvaardiging van de Historische Vereniging Oud Veenendaal en de beheerders van de begraafplaats, is de aangepaste Beheersverordening tot stand gekomen.

De algemene begraafplaats De Munnikenhof is meer dan 100 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien hebben er kleine en grote uitbreidingen plaatsgevonden. Het groene karakter van de begraafplaats is behouden gebleven. Met grote aandacht wordt de begraafplaats onderhouden. De fractie van de ChristenUnie vindt een goed verzorgde begraafplaats belangrijk, uit eerbied voor de doden en met respect voor de nabestaanden. Daarom zullen wij het raadsvoorstel, waarmee de historisch waardevolle graven worden behouden voor de toekomst, steunen.

Tineke Bette-van de Nadort
Fractievoorzitter ChristenUnie

Ondermijning verdient alleen bestrijding


Ondermijning staat hoog op de politieke agenda. Wat de VVD betreft is dat volkomen terecht. Ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld witwassen en georganiseerde hennepteelt, raakt immers de gehele samenleving. Het is dan ook goed om te zien dat de € 300.000,- die de gemeenteraad op ons initiatief voor de bestrijding hiervan jaarlijks beschikbaar heeft gesteld, vruchten afwerpt. Het is moeilijk de cijfers achter ondermijning in beeld te krijgen, maar we zien wel dat er vaker actie tegen wordt ondernomen.

Ook is de gemeentelijke organisatie zo ver op orde dat permanent en effectief ondermijnende criminaliteit wordt opgespoord. Hierdoor krijgen criminelen minder ruimte. Wel heeft de VVD nog vragen bij de invulling van het ‘versterken van de maatschappelijke weerbaarheid’. Hier hebben wij tijdens de raadscommissie van 21 mei jl. dan ook vragen over gesteld. Met ondermijning verdienen criminelen geld, maar het enige dat ondermijning werkelijk verdient, is bestrijding!

Ruben Nap
Schaduwraadslid VVD

Inspraakverordening


Het is momenteel een rustige periode voor de gemeenteraad. Het kan dan geen kwaad om nog eens onze kaders en gereedschappen kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen. De gemeente Veenendaal heeft een zogenaamde inspraakverordening waarin beschreven is hoe de inspraak voor burgers en organisaties geregeld is bij besluiten en de voorbereiding daarvan. Bij de laatste wijziging van deze verordening is vastgelegd dat er alleen inspraak wordt verleend door het college en de burgemeester. De gemeenteraad als bestuursorgaan wordt niet meer genoemd en dat vindt de SGP niet juist. Daarom dienen wij een voorstel in om deze verordening aan te passen.

De gemeenteraad kan als bestuursorgaan namelijk ook zelf initiatieven nemen, zonder beleidsvoorbereiding door het college, zoals een initiatiefvoorstel, een amendement of een motie. Het lijkt de fractie van de SGP niet meer dan normaal dat de raad bij een eigen initiatief zelf nadenkt en bepaalt op welke wijze de inspraak of participatie plaatsvindt.

Theo van Iperen
Raadslid SGP

Kadernota in de min


De financiële zorgen van gemeente Veenendaal zijn nog niet voorbij. Zoals in vele gemeenten, zijn de door Den Haag overgehevelde zorgtaken hier de oorzaak van. Het zal nog moeten blijken of gemeenten door Den Haag gesteund worden en in welke mate. Ondertussen ligt er een zorg voor het college om een sluitende kadernota aan de raad te presenteren. Deze kadernota wordt op 8 juli besproken in de raad.

De inzet van ProVeenendaal is om snel de sociale basis op de rit te krijgen, zodat een ieder die zorg nodig heeft, dit ook krijgt. Maar eerlijk is eerlijk, het zal een uitdaging worden. De fractie zal de komende weken, zodra de kadernota wordt overgedragen aan de raad, deze beoordelen en kijken waar nog geld zit wat we anders kunnen of moeten inzetten.

Via www.pro-veenendaal.nl zullen we de komende tijd onze bevindingen en plannen delen. Uiteraard hopen we dat u met ons meedenkt en uw ideeën mailt naar info@pro-veenendaal.nl .

Ronald van der Weerd 
Raadslid ProVeenendaal

CDA: Turkije van de Europese tafel weren


Afgelopen week was er aandacht voor 100 jaar kiesrecht in Nederland. Donderdag 23 mei, morgen, kiest Nederland haar vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Nederland heeft Europa nodig in het internationale spel dat op deze aardbol wordt gespeeld. Hoe gaan we om met de Verenigde Staten onder Trump, met Poetins Rusland en met het China van Xi Jinping?

CDA-lijsttrekker Esther de Lange maakte tijdens een informatieavond in Veenendaal een mooie vergelijking: “Aan onze keukentafel nemen we vaak belangrijke besluiten. Wij moeten zorgen dat we met Nederland aan die Europese tafel zitten om samen met de grote landen, zoals Duitsland en Frankrijk, te overleggen wat we gaan doen.” Zo wil het CDA Turkije om humanitaire redenen weren van die tafel. Alleen door samenwerking kan Nederland een vuist maken. Daartoe staan morgen op ruim dertig locaties in Veenendaal de stembussen klaar. 100 jaar kiesrecht: ga morgen stemmen!

Ron van Stokkum
Schaduwraadslid CDA

Voor Europa


Voor Europa betekent de EU dat sinds 1945 steeds meer mensen opgroeien in vrijheid. Wij kunnen studeren en werken waar we willen. Vrij reizen. D66 wil met dat verleden in de rug werken aan de toekomst. Werken aan Europese oplossingen voor problemen die groter zijn dan we zelf aankunnen. Een snelle blik in de wereld om ons heen leert ons dat we in Europa samen sterker staan.

Voor Veenendaal betekent een sterk Europa dat we kunnen werken aan duurzaamheid. Binnen Regio Foodvalley kunnen we werken aan een sterke economie. Veenendaal heeft als ICT-stad baat bij één interne digitale markt. Het Veense bedrijfsleven heeft baat bij een goede Europese economie. Grote vraagstukken los je niet op met kleine politiek. D66 durft groot te denken. Durft Europees te denken. Voor het Europese ideaal. Voor gedeelde Europese waarden. Een stem op D66 is een stem vóór Europa!

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Elke stem telt


Op donderdag 23 mei mogen we weer naar de stembus. Dan kiezen wij de leden van de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese Parlement. Een stem op de SP is een stem voor een Europese samenwerking, waarin Brussel niet de baas is. Grote problemen lossen we samen op, maar we houden onze eigenheid en controle op nationale (en gemeentelijke) bevoegdheden.

Helaas is stemmen niet voor iedereen even makkelijk. Mensen met een beperking hebben soms hulp nodig bij het stemmen. Heb je een lichamelijke beperking, dan mag je iemand meenemen om je te helpen in het stemhokje. Maar mensen met een verstandelijke beperking mogen geen hulp meenemen in het stemhokje. Dat is onrechtvaardig. Dit is geen probleem dat de gemeente kan oplossen. Dat moet de rijksoverheid doen. Maar SP Veenendaal staat achter de actievoerders die zich hiervoor inzetten. Elke stem telt!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Wat betekent de Omgevingswet voor u?


Vanaf 2021 gaat er heel wat veranderen in de manier waarop we met ruimte omgaan. Dan wordt de Omgevingswet namelijk van kracht. In deze wet wordt geregeld hoe gemeenten omgaan met de inrichting van de gemeente. Het hele systeem van bestemmingsplannen verdwijnt en er komt wat nieuws voor in de plaats.

De gemiddelde Veenendaler zal merken dat er op een andere manier met vergunningen en toestemming voor bijvoorbeeld een verbouwing wordt omgegaan. U zult ook vaker gevraagd worden om mee te praten over veranderingen bij u in de buurt. Voor GroenLinks is de invoering van de Omgevingswet een unieke kans om Veenendaal nog wat groener te maken. Met de Omgevingswet kan de gemeente duurzaam bouwen stimuleren en ervoor zorgen dat de buurt echt wat te zeggen krijgt over de inrichting van de openbare ruimte. Dat is een kans die GroenLinks niet wil laten liggen.

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Veenendaal een sociale gemeente?


Een gemeenteraadslid heeft drie rollen: de volksvertegenwoordigende rol, de controlerende rol en misschien wel de belangrijkste, de kaderstellende rol. Die laatste rol vervullen we als gemeenteraad als we vaststellen hoe we de financiële taart verdelen. Voorop staat dat we een leefbare stad willen zijn, waar iedereen meetelt en mee kan doen. Geen ikke ikke, maar een stad waarin we naar elkaar omzien. Een stad waarin wij en onze kinderen duurzaam en in gezondheid kunnen leven en opgroeien. Een stad waarin we zeker zijn van eerlijk delen.

De PvdA houdt een debatavond op 27 mei, met als thema 'Veenendaal Sociaal?'. Tijdens deze avond willen we graag van u als inwoner horen of we wel een sociale gemeente zijn en wat er beter moet en kan. Kijken we naar de hele taart of alleen naar het puntstuk dat sociaal domein heet?! Grensoverschrijdend denken! Dan pas kunnen we de taart goed verdelen!

23 mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Laat onverschilligheid u niet gijzelen. Stem!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.