Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 22 november 2018

Gert-Jan Kats voorgedragen als nieuwe burgemeester van Veenendaal


K.J.G. (Gert-Jan) Kats wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Dit heeft de gemeenteraad vanavond besloten in een extra raadsvergadering. Op dit moment is Kats nog burgemeester van Zuidplas. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal in januari geïnstalleerd.   

Tineke Bette-van de Nadort, namens de gemeenteraad voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Met de heer Kats hebben we een ondernemende en vernieuwende burgemeester gevonden die voorop wil gaan om de ambities van Veenendaal waar te maken”.

Gert-Jan Kats
Sinds 2010 is Gert-Jan Kats (SGP) burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld. Voordat hij burgemeester werd, was hij Private Banker bij ING en daarnaast raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist. Kats is 47 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen.

Burgemeester van alle Veenendalers
Kats: “Ik ben dankbaar en blij met deze eervolle voordracht. Veenendaal is een energieke stad waar het goed wonen en ondernemen is. Daarnaast is Veenendaal een stevige partner in de regio FoodValley. Ik zie het als een voorrecht om burgemeester te worden van alle Veenendalers.”

Procedure
De zoektocht naar een nieuwe burgemeester startte na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De eerste stap in het proces was het opstellen van een profielschets waarbij ook de inwoners van Veenendaal zijn geraadpleegd. Nadat de profielschets op 19 juni 2018 was vastgesteld, kon de sollicitatieprocedure daadwerkelijk worden opgestart. Zestien personen solliciteerden op de vacature, waaronder dertien mannen en drie vrouwen. De gemeenteraad draagt Gert-Jan Kats nu voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Nadat de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd, wordt deze naar verwachting in januari beëdigd als burgemeester van Veenendaal. Hiermee eindigt ook het waarnemend burgemeesterschap van Piet Zoon, die sinds september 2017 tijdelijk waarnam na het vertrek van Wouter Kolff.

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Openbare besluiten gemeenteraad

Raadsvergadering 8 en 12 november

Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier voorgestelde wijze afgedaan.

Tweede Bestuursrapportage 2018
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.  

Programmabegroting 2019-2022
Het geamendeerde raadsvoorstel is met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen, aangenomen.
Voor stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, D66, DENK en SP.
Tegen stemden: Lokaal Veenendaal, GroenLinks en PvdA. 

Diverse belastingverordeningen
De voorgestelde verordeningen, met uitzondering van de Wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2016 (beslispunt 1) worden in stemming gebracht.

De Wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen 2016 wordt in de raad van 22 november ter besluitvorming voorgelegd, vanwege de aanpassingen als gevolg van het raadsbesluit inzake de boventrendmatige verhoging van de OZB in de Programmabegroting 2019.

Raadsvoorstel is met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West
Vanwege het tijdstip wordt dit voorstel niet behandeld en opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 november 2018.

Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal
Vanwege het tijdstip wordt dit voorstel niet behandeld en opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 november 2018.

Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort
Vanwege het tijdstip wordt dit voorstel niet behandeld en opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 november 2018.

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal
De Tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal wordt in de raad van 22 november ter besluitvorming voorgelegd, vanwege de aanpassingen als gevolg van het raadsbesluit inzake klanttarief schoonmaakondersteuning in de Programmabegroting 2019.

Sluiting
De vergadering wordt om 23:10 uur gesloten.

Een overzicht van alle amendementen en moties, vindt u bij de raadsvergadering van 12 november.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 22 november 2018 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 18 oktober 2018

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 181
b. Kadernota 2020 Omgevingsdienst regio Utrecht
c. Menukaart Regio FoodValley
d. Experiment centrale Stemopneming
e. Rekenkameronderzoek Meldingen, klachten en bezwaren in Veenendaal
f. Vierde wijziging Verordening Winkeltijden Veenendaal
g. Ruimtelijke en programmatische kaders locatie ’t Goeie Spoor
h. Aanwijzingsbesluit parkeren

6. Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West

7. Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal

8. Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort

9. Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal

10. Verordening onroerende zaakbelastingen

11. Jaarlijkse aanpassing tarieventabel parkeren

12. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de politieke agenda

Eerste IKC komt eraan!


Als de gemeenteraad donderdag 22 november instemt met het krediet voor het Integrale Kindcentrum in Veenendaal West, zal het eerste IKC in Veenendaal een feit zijn.

Met de bouw van Integrale Kindcentra door heel Veenendaal wordt uitvoering gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan. Dat plan zorgt ervoor dat het aantal onderwijslocaties in Veenendaal wordt verminderd. Scholen gaan samenwerken, kinderopvang en voorschoolse educatie komen erbij en een wijk heeft een gebouw waar de belangrijkste zaken voor de ontwikkeling van kinderen zijn geregeld. Alle begin is moeilijk. Dat is gebleken bij de ontwikkeling van dit IKC. De ChristenUnie wil met het oog op verdere ontwikkeling van IKC’s een goede tussenevaluatie om financiële en planning-technische verrassingen in de toekomst te voorkomen.

De ChristenUnie is blij met het voorstel om het IKC Veenendaal West volledig energieneutraal te bouwen. Dat is toekomstgericht en komt voor dit IKC financieel gezien ook goed uit.

Willem van Braak
Raadslid ChristenUnie

Door hoger bouwen, groen behouden


De VVD is al lange tijd voorstander van hoger bouwen in Veenendaal. Willen we de groei niet stilzetten en toch een groene leefstad zijn, dan is dit onvermijdelijk. Bij de ontwikkelingen aan de 1e Melmseweg en de westzijde van de Groeneveldselaan spelen de toelaatbare bouwhoogten opnieuw een rol. Wat ons betreft dommelt Veenendaal niet als een slaapstad in. Door te groeien kunnen we blijven zorgen voor een gezonde economie en een goed voorzieningenniveau.

Voor de VVD is het nog maar de vraag of überhaupt van tevoren voor heel Veenendaal maxima moeten worden vastgesteld aan het aantal meters bouwhoogte. Wij zien er meer in de bouwhoogte per geval te beoordelen, zoals nu bij de genoemde ontwikkelingen. Er gelden immers voorschriften waarmee ervoor gezorgd wordt dat de bewoners in de omgeving geen last hebben van te veel schaduw, parkeerproblemen of problemen met de verkeersafwikkeling.

Jesper Diepeveen
Raadslid VVD

Voor goede onderwijshuisvesting!


In de raadsvergadering van donderdag 22 november nemen we belangrijke besluiten voor verschillende scholen in Veenendaal. Het betreft de budgetten voor het CLV en het Integraal Kindcentrum West. De SGP is van mening dat goed onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting. Dat komt onze leerlingen en hun onderwijs en ontwikkeling ten goede. Daarom staan we positief tegenover de bouw van zowel het CLV als het IKC West. Zoals we eerder ook positief stonden tegenover ons Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, waar deze projecten in opgenomen zijn.

Tegelijkertijd is er werk aan de winkel. We willen namelijk ook de komende jaren gaan voor nog meer kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen. En dat wordt spannend als we kijken naar de extra kredieten die helaas nodig lijken te zijn om de bouw mogelijk te maken van het CLV en IKC West. Daarom is het nodig ons – met het onderwijsveld - te bezinnen op het IHP, de budgetten en de wijze van aanbesteden.

Dick Both
Fractievoorzitter SGP

Begroting 2019 gewijzigd vastgesteld!


De komende jaren worden we mogelijk geconfronteerd met grote tekorten. Om goede keuzes te maken, is het belangrijker dan ooit om inwoners, instellingen en bedrijfsleven optimaal te betrekken. Om dat structureel goed te doen heeft ProVeenendaal een voorstel ingediend om concrete stappen te maken. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Wij hopen de komende maanden veel betrokkenen te gaan ontmoeten op verschillende bijeenkomsten.

De hoogte van de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning kon wat ProVeenendaal betreft niet verder onder druk komen te staan. Samen met andere partijen hebben we het voorstel ingediend om de bijdrage terug te brengen van 15 naar 10 euro. Dit voorstel is aangenomen. Ook vrijwilligers verdienen de ondersteuning die zij nodig hebben. ProVeenendaal heeft hiervoor met andere partijen voor 2019 een extra budget kunnen vrijmaken van € 50.000,-.

Volg ProVeenendaal via de website www.pro-Veenendaal.nl of via Facebook www.facebook.com/ProVeenendaal

Adri Janssen 
Fractievoorzitter ProVeenendaal

Onbetaalbaar


De menselijke maat, daar heeft het voor CDA Veenendaal de afgelopen weken om gedraaid. De eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp blijft op € 10,-. Dat is geweldig nieuws voor de inwoners van Veenendaal die hiervan afhankelijk zijn. Ons werk aan de telefoon en in de gemeenteraad heeft zijn vruchten afgeworpen en daar zijn we blij mee. Wel blijven de oplopende kosten in de jeugdhulp een belangrijk zorgenpunt. Om dat te kunnen betalen wordt in de komende jaren de algemene reserve van de gemeente aangesproken en wordt de OZB verhoogd. Als het aan het CDA ligt zouden er andere wegen te bewandelen zijn. 

Ondertussen kijken we uit naar de komende vergadering, waarin wordt gesproken over nieuwe gebouwen voor het CLV en IKC-West. Die menselijke maat geldt ook voor onze tieners en schoolkinderen. Het CDA zal zich altijd hard blijven maken voor goed onderwijs in Veenendaal. Sommige zaken blijven tenslotte onbetaalbaar.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Ontzorg de mantelzorger!


Tot onze verbazing hebben wij geconstateerd dat de mantelzorger moet betalen voor een parkeervergunning. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is het mantelzorgcompliment wegbezuinigd.

DENK vindt dat de maatschappelijke meerwaarde van de mantelzorger moet worden erkend. Zij verdienen waardering voor hetgeen wat ze doen. Geef de mantelzorger de ruimte om de zorg voor iemand te dragen en laten wij als gemeente voor de mantelzorger zorgen en hen niet belasten met extra kosten. Kortom, ontzorg de mantelzorger!

Gökhan Çoban
Fractievoorzitter DENK

Spreek je uit!


Hoewel er in juni nog geen meerderheid voor was, heeft de gemeenteraad nu UNANIEM de stijging van het tarief voor schoonmaakhulp tegengehouden. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Ria van Londen, Yolande de Meer, Jannie de Gooijer en Bert Zittersteijn. Vier doodgewone, maar moedige Veenendalers, die gebruik maakten van de inspraakmogelijkheid 'Veenendaal Spreekt', in de aanloop naar de begrotingsbehandeling.

Zij hebben de gemeenteraad verteld dat de zorgkosten nu al moeilijk zijn op te brengen. En dat een tariefstijging de noodzakelijke hulp echt onbetaalbaar zou maken. Doordat zij duidelijk maakten welke invloed de besluiten van de gemeenteraad op hun leven hebben, hebben zij de raadsleden tot een beter besluit bewogen.

Speelt er in de gemeenteraad iets wat jou raakt? Maak van je hart geen moordkuil. Maak gebruik van je inspraakrecht; laat de raad weten hoe je erover denkt. Spreek je uit, en maak het verschil!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Hoe energieneutraal willen we zijn?


In 2014 heeft de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks besloten dat Veenendaal in 2035 energieneutraal moet zijn. Dat betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. En daar zal de gemeente zelf het goede voorbeeld in moeten geven. Bijvoorbeeld door te zorgen dat alle gebouwen die zij vanaf nu neerzet, al volledig energieneutraal uit te voeren.

Donderdag spreekt de gemeenteraad over de nieuwbouw voor het CLV. Het oude hoofdgebouw aan de kerkewijk wordt uitgebreid en vernieuwd. De totale kosten voor die verbouw zijn iets meer dan 15 miljoen euro. Daarvoor krijgt Veenendaal een bijna energieneutraal gebouw. Een volledig energieneutraal gebouw kost 750 duizend euro extra, maar dat zal waarschijnlijk niet helemaal worden terugverdiend in lagere energiekosten. GroenLinks wil die investering toch doen, om een energieneutraal Veenendaal dichterbij te brengen maar we vinden het minstens zo belangrijk dat de gemeente haar voorbeeldrol oppakt.

Kees Oskam 
Fractievoorzitter GroenLinks

PvdA ziet half vol glas


De PvdA heeft, met de SP en GroenLinks, gepleit voor een verzachting van de pijn in het sociale domein, gedekt door een verhoging van 10% op de OZB. De collegepartijen hebben, m.u.v. de VVD, een ‘eigen’ zoekrichting gekozen. Zij stelden  een verhoging van de OZB voor, maar wilden die niet van tevoren uitsluitend oormerken voor het sociale domein. Het handhaven van de eigen bijdrage op de huishoudelijke hulp op € 15,- of zelfs verhogen naar € 20,- heeft de raad weten terug te draaien en het blijft € 10,-. We zijn daar heel blij mee.

Dan cultuur. De raad heeft in 2017 het college opgedragen € 200.000,- structureel beschikbaar te stellen voor nieuwe culturele initiatieven. Een wijzigingsvoorstel door PvdA ingediend om de beloofde exploitatie te dekken, maar dat niet ten koste van het cultureel initiatief te laten gaan, mocht het niet halen. Kortom een bezuiniging van € 200.000,- per jaar! Daar gaat onze bruistablet voor een vitale stad!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.