Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 24 oktober 2018

Volg de raad

Wilt u de raadsvergadering van 18 oktober terugkijken? U kunt vergaderingen van de gemeenteraad live volgen of achteraf raadplegen in ons raadsinformatiesysteem.

Veenendaal spreekt zich uit over Programmabegroting 2019-2022


Donderdagavond 11 oktober was er voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven gelegenheid om in te spreken op de Programmabegroting 2019-2022. Hiervoor was door de raad en de raadsgriffie een bijeenkomst georganiseerd: Veenendaal Spreekt. Tijdens de avond deelden twaalf insprekers, vanuit verschillende perspectieven en op verschillende thema’s, hun mening over de programmabegroting met de raad. Voor de raad is deze informatie belangrijk om mee te nemen in hun overwegingen op weg naar een raadsbesluit over de begroting op 8 en 12 november.

Sociaal domein
Tijdens de avond werd gestart met een algemene introductie op de programmabegroting door de wethouder financiën, Marco Verloop. Hierna kwamen vier inwoners aan het woord die een pleidooi voerden om het klanttarief voor schoonmaakondersteuning te handhaven op € 10 per uur. Ook verschillende vrijwilligersorganisaties maakten gebruik van hun spreekrecht. Zowel Stichting Present, Stichting Netwerk voor Jou en Stichting Wijs met je Wijk benadrukten het belang van vrijwilligers voor de Veenendaalse samenleving. Tegelijkertijd werd aandacht gevraagd voor de omvang en continuïteit van het budget voor vrijwilligersorganisaties. In Veenendaal is Veens, als organisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning, verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor vrijwilligersorganisaties. Veens signaleerde dat het huidige budget in totaliteit helaas niet toereikend is om alle organisaties die aan de criteria voldoen, ook daadwerkelijk financieel te ondersteunen.

Cultuur
Hierna volgde een gezamenlijke inspraakreactie vanuit het culturele veld namens Stichting kunstplatform Veenendaal, Creative Arts School Elevate, Stichting Alive!, Stichting Vlow, Museum Veenendaal, Bibliotheek Veenendaal, Theater de Lampegiet, Stichting Volksuniversiteit Veenendaal en Muziekschool de Muzen. Zij spraken waardering uit voor de keuze van het college om in te zetten op een gezonde bedrijfsvoering van de bibliotheek en het theater. Vanuit Stichting Kunstplatform Veenendaal werd nog aandacht gevraagd voor de financiering van initiatieven op het gebied van amateurkunst. De culturele partners erkenden echter ook dat raad en college voor een lastige opgave staan om Veenendaal financieel gezond te houden.            

Onderwijshuisvesting Christelijk Lyceum Veenendaal en Gilbertjaar 2019
Het CLV vroeg de raad om de tijdelijke huisvesting in twee verschillende gebouwen op verschillende locaties te heroverwegen. Daarnaast werd er bij de raad op aangedrongen om een passage over heroverweging voor Bijna Energie Neutraal Bouwen uit het raadsvoorstel te halen. Hekkensluiter in de inspraakronde was de voorzitter van de Stichting Gilbert van Schoonbeke. Door hen werd betoogd dat het Gilbertjaar 2019 een kans is voor Veenendaal. Naast de initiatieven en toezeggingen voor financiële steun vanuit de samenleving, werd ook om financiële ondersteuning vanuit de gemeente gevraagd.   

Politieke debat en besluitvorming
De raad debatteert over de programmabegroting, belastingverordeningen en overige aanverwante raadsvoorstellen tijdens een extra vergadering van de raadscommissie op dinsdag 30 oktober. Op donderdag 8 november en maandag 12 november vindt besluitvorming plaats. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune of live te volgen via ons raadsinformatiesysteem. Via dit portaal kunt u ook de vergaderstukken raadplegen of de inspraakavond van 11 oktober terugkijken.

Agenda van de extra raadscommissie

DINSDAG 30 OKTOBER 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorzitter: de heer J.P. Breur

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2018

4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022

5. Raadsvoorstel diverse belastingverordeningen

6. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West 

7. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal

8. Raadsvoorstel Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort

9. Raadsvoorstel Tweede wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal

10. Behandeling Ingekomen stukken

11. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Openbare Besluiten Gemeenteraad

Raadsvergadering 20 september 2018

Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vragenhalfuurtje
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje.

Vaststellen notulen raadsvergadering 20 september 2018
De raad stelt de notulen van 20 september 2018 ongewijzigd vast. 

Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier voorgestelde wijze afgedaan, met uitzondering van:

De SP verzoekt om agendering van het ingekomen stuk A2 ‘Mannaz AD(H)D-Coaching inzake problemen met (delen) gemeentelijke dienstverlening’. Het ingekomen stuk zal worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie in november.

Hamerstukken
a. Vaststelling bestemmingsplan Schadijk 6 en 8 
b. Ontslag schaduw-raadsleden Kuzey (DENK) en Van Wettum (GroenLinks)

De raadsvoorstellen a en b zijn met algemene stemmen aangenomen.

Benoemen schaduw-raadsleden Heikamp (DENK) en Vallée-Quaars (GroenLinks)
Mw. Heikamp en mw. Vallée-Quaars worden benoemd tot schaduw-raadslid. Mw. Heikamp kreeg 29 stemmen voor en 2 tegen. Mw. Vallée-Quaars kreeg 31 stemmen voor.  Beiden leggen de verklaring en belofte af.

Keuze toekomstscenario IW4 en structurele bijdrage Wsw
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. Motie 1 'Doorontwikkeling IW4' is verworpen. Motie 2 'Evaluatie raadsbesluit toekomstscenario IW4 en structurele bijdrage Wsw' is ingetrokken.

Sluiting
De vergadering wordt om 21:10 uur gesloten.

De vergaderstukken bij deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.