Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 24 september 2019

Terugblik raadsvergadering 19 en 23 september

In september stond de agenda van de raad in het teken van het klimaat. Nadat in juni het kabinet op nationaal niveau het Klimaatakkoord presenteerde, was het nu aan de raad om na te denken over de uitwerking van die afspraken op lokaal niveau. Afspraken die uiteindelijk worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES). Naast dit raadsvoorstel sprak de raad ook over een actueel onderwerp: het tegengaan van haatzaaiend onderwijs in Veenendaal. 

Kaders proces Regionale Energiestrategie Foodvalley
Nationale afspraken uit het klimaatakkoord worden in de praktijk gebracht via een Regionale Energiestrategie (RES). Regio Foodvalley, waar Veenendaal onder valt, is één van de 30 regio’s in Nederland waarvoor een RES moet worden opgesteld. In september lag het startdocument RES aan de raad voor. In dit startdocument staat hoe het proces eruit moet zien richting een RES voor regio Foodvalley, waar die RES over moet gaan en wat het doel is.

Het raadsvoorstel Kaders proces Regionale Energiestrategie Foodvalley werd met 32 stemmen voor unaniem aangenomen. GroenLinks en de PvdA dienden een motie (M1) in met als doel het opzetten van een Klankbordgroep Regionale Energiestrategie Foodvalley. Deze motie werd na debat en een toezegging van de wethouder ingetrokken. De wethouder zegde toe om de raad zo goed mogelijk mee te nemen in het proces van de Regionale Energiestrategie.

Installatie kinderburgemeester
Tijdens de raadsvergadering werd Maud Smit geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Veenendaal. Het raadsvoorstel Installatie kinderburgemeester werd met 32 stemmen voor unaniem aangenomen.

Benoeming en ontslag extern lid rekenkamercommissie
Tijdens de raadsvergadering werd Tamara Mulders eervol ontslagen als extern lid van de rekenkamercommissie. Arnoud Janson werd met 32 stemmen voor unaniem door de raad benoemd als haar opvolger. Hij legde de verklaring en belofte af. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid het gewenste effect heeft gehad.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Ontslag schaduwraadslid dhr. Krooneman (SGP)
• Bekrachtiging geheimhouding
• Verordening re-integratie en uitvoeringsbesluit i.v.m. harmonisering werkgeversinstrumenten en lokale aanpassingen
• Controleplan 2019 en speerpunten accountantscontrole
• Tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst regio Utrecht

Motie vreemd aan de orde van de dag: Tegengaan van haatzaaiend onderwijs in Veenendaal
Op 10 september verscheen een onderzoek van landelijke media (NRC en Nieuwsuur) naar salafistische moskeescholen in Nederland. Kinderen zouden hier te horen krijgen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook zou kinderen daar geleerd worden zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. In dit onderzoek werd ook een stichting uit Veenendaal genoemd.

Een motie (M2) van VVD, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal en SGP met als doel het tegengaan van haatzaaiend onderwijs in Veenendaal, werd met 30 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, dhr. Dielemans (D66), SP en PvdA. Tegen stemden dhr. Saidi (D66), DENK en GroenLinks. 

Meer informatie? 
De vergaderstukken en een videoverslag van de vergadering kunt u raadplegen in ons raadsinformatiesysteem bij de vergadering van 19 en 23 september. Hier vindt u ook de ingediende moties inclusief stemmingsuitslagen en de bijbehorende stemverhoudingen. Heeft u vragen over besluiten van de raad? Zoekt u een specifiek besluit? Neem dan contact op via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Eerste kinderburgemeester officieel door raad geïnstalleerdAankomend kinderburgemeester Maud Smit komt onder begeleiding van burgemeester Kats de raadzaal binnen. Tijdens de raadsvergadering van 19 september werd Maud geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Veenendaal.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.