Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 25 juni 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 27 juni 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 28 mei 2019

4. Ingekomen stukken

5. Verantwoordingsdebat over 2018, waarbij hamerstukken zijn:
a. Voorlopige jaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 Veiligheidsregio Utrecht
b. Jaarrapport 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Instituut voor Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht en het transitieplan IW4
c. Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Omgevingsdienst regio Utrecht
d. Ontwerpbegroting 2020, jaarstukken 2018 GGDrU en kerngegevens 2018 GGDrU gemeente Veenendaal
e. Projectenboek 2019
f. Jaarstukken 2018 Gemeente Veenendaal

Waarbij een bespreekstuk is:
g. Digitaal projectenboek Sociaal Domein 2018

6. Hamerstukken
a. Partiële herziening Veenderij, eiland B
b. Ontwerp-beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020-2023
c. Eerste Bestuursrapportage 2019
d. Sluiten Regio Deal Foodvalley
e. Ontslag schaduwraadslid dhr. De Jong (ProVeenendaal)

7. Benoeming schaduwraadslid dhr. Kruger (ProVeenendaal)

8. Plan van Scholen 2020-2022

9. Startdocument opdracht Welzijn ‘Versterken sociale basis’

10. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Het gaat om welzijn


In de zoektocht naar een (nieuwe) welzijnspartner wil het college, door middel van het welzijnswerk, de hoge kosten tegengaan op het terrein van de Jeugdzorg en Wmo. De ChristenUnie vindt dat de gemeente daarom sterk moet inzetten op de regie van het welzijnswerk.

Om die regierol sterker te maken, zal de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering een voorstel indienen om de organisatie van het welzijnswerk dichter naar de gemeente te halen. Door sterker in te zetten op de sturing van het welzijnswerk en verdeling van de gelden, verwacht de fractie van de ChristenUnie dat er een positief resultaat kan worden bereikt. Op deze manier heeft de gemeente een toezichthoudende rol. Wij willen een kwaliteitsslag op het gebied van het welzijnswerk. De gemeente kan dat bereiken door sturing op organisatie en efficiency. Dit alles met het oog op het welzijn van de kwetsbare burgers van Veenendaal.

Jeroen van Esseveld
Raadslid ChristenUnie

IW4: Bouwen aan de toekomst


Een half jaar geleden heeft de raad het besluit genomen om IW4 verder te ontwikkelen als professioneel werkleerbedrijf. De expertise en ervaring van IW4 wordt hierbij ingezet om de doorstroom van mensen met een uitkering naar gewone werkplekken te bevorderen. De VVD vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en om zoveel mogelijk op eigen benen te staan.

Deze maand is IW4 gekomen met een eerste opzet van het plan om deze ontwikkeling vorm te geven. Op een aantal punten moet dit transitieplan nog uitgewerkt worden. Het is belangrijk dat het door ons zo gekoesterde IW4 goed loopt. De VVD vindt het belangrijk dat uit dit ‘transitieplan’ naar voren komt, dat IW4 een passend en vernieuwend aanbod voor re-integratie aanbiedt. En dat IW4 actief werkgevers opzoekt en ondersteunt in het kader van een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. 

Jesper Diepeveen
Raadslid VVD

Verantwoording afleggen


Het college heeft verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar 2018. Als SGP-fractie hebben wij aangegeven dat de financiële jaarstukken duidelijk zijn. In een interactieve sessie met accountant, college, auditcommissie en raad hebben wij een goed beeld kunnen krijgen en diverse vragen gesteld die positief zijn beantwoord. De nieuwe accountant heeft een goede controle uitgevoerd en heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Grootste aandachtspunt hierbij was het bedrag aan onzekerheden inzake de Jeugdzorg en Wmo, wat overigens ook bij andere gemeenten het geval is. De accountant heeft hierin goede aanbevelingen gedaan en het college zal deze oppakken. Het valt op dat 2018 financieel een moeilijk jaar was (vooral vanwege het tekort op de Jeugdzorg en Wmo) maar dat het plaatje voor de toekomst er tegelijkertijd beheersbaar uitziet. Ook de huidige positie van het weerstandsvermogen is voldoende. We zijn dus positief gestemd hierover.

Jan Snoei
Schaduwraadslid SGP

Welzijn 2.0


ProVeenendaal is blij met het extra budget voor het vrijwilligerswerk. Ook binnen de sociale basis zijn onze vrijwilligers onmisbaar en belangrijk. Het welzijnswerk gaat veranderen en wij gaan er vanuit dat het beter wordt. Wethouder Martijn Beek heeft met het college weten te bewerkstelligen dat het extra budget voor vrijwilligerswerk structureel wordt. Op 8 juli nemen we daar als raad een besluit over.

De raad heeft eerder besloten dat een aanbesteding voor een welzijnsorganisatie goed zou zijn. Onze wethouder handelt naar die wetenschap. De fractie van ProVeenendaal ziet het toch anders en wil met een zogeheten quasi-inbesteding een organisatie die dicht bij de regievoerende gemeente staat. Dat is beter voor Veenendaal. Op die manier kunnen we de sociale basis beter inrichten en daar doen we het voor!

Ja, er is veel werk aan de welzijnswinkel en dat vertrouwen we onze wethouder toe!

Ronald van der Weerd 
Raadslid ProVeenendaal

Versterken sociale basis


Het beleid van gemeente Veenendaal is erop gericht dat mensen in hun eigen sociale omgeving de basis vinden voor de dingen die ze doen. In de gemeenteraad van juni spreken we over twee belangrijke onderwerpen die gaan over die sociale basis: De opdracht voor Welzijn en de stichtingsaanvraag voor een school op Islamitische grondslag. Vanuit onze grondbeginselen als solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid zullen we deze onderwerpen beoordelen.

Het CDA is kritisch, zowel als het gaat om de manier waarop de opdracht voor welzijn wordt verwoord, als voor het plan van scholen. Het college zou het liefst de opdracht voor welzijn laten aanbesteden. Voor onze CDA fractie is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, houden wij het liefst de vinger aan de pols en kiezen we voor een andere vorm. De toetsing van het college m.b.t. het plan van scholen wordt door onze fractie ook kritisch bevraagd.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Vrijheid van onderwijs: juridisch of maatschappelijk vraagstuk?


Voor D66 Veenendaal staat de kwaliteit van onderwijs centraal. Tegelijkertijd moeten ouders de vrijheid hebben om voor hun kinderen een school te kiezen die het beste past bij hun overtuiging. Ouders baseren hun schoolkeuze steeds vaker op kwaliteit, pedagogische aanpak en de sfeer van een school die het beste bij ze past.

D66 Veenendaal pleit al jaren voor ‘ruimte voor mensen’. Bijna 200 leerlingen uit Veenendaal gaan dagelijks naar Ede. Bij het indienen van een aanvraag voor het stichten van een islamitische basisschool in Veenendaal, controleert het college reactief. Wel wordt een advocatenkantoor gevraagd of de afwijzing juridisch standhoudt. Natuurlijk zijn er regels die gevolgd moeten worden, maar voer wel tijdig het gesprek. Wat D66 betreft besteedt het college voortaan tijd en geld aan adviezen voor maatschappelijke initiatieven. D66 zal in dat kader een motie indienen om onderwijs voor kinderen een maatschappelijk en geen juridisch vraagstuk te laten zijn.

Hassan Saidi
Raadslid D66

Iedereen doet mee.. #not


Het raadsprogramma van dit college gaf hoop aan Veenendalers. De titel luidt als volgt: Iedereen doet mee! Maar is dit wel zo?

De afgelopen weken hebben we helaas moeten constateren dat dit niet zo is. Helaas voelen vele Veenendalers zich niet gehoord. Het college en de politiek moet al haar inwoners gaan omarmen. Ondanks alle verschillen. Deze maand staat het islamitisch onderwijs op de agenda van de gemeenteraad. Er gaan dagelijks 200 kinderen vanuit Veenendaal naar Ede voor islamitisch onderwijs. Daarnaast zijn er nog 60 kinderen die op de wachtlijst staan. Als er dus vandaag een islamitische school wordt geopend in Veenendaal, telt deze al minimaal 260 leerlingen. Dat is een droomstart voor een school. Helaas wilt dit college deze aanvraag afwijzen om een paar zwakke redenen. Hiermee laat het college heel veel Veenendalers in de steek. Als DENK zullen wij ons blijven inzetten voor de komst van deze school en zullen ALLE Veenendalers blijven omarmen.

Elke stem telt


Wie zich de aanbesteding van het welzijnswerk enkele jaren geleden nog kan herinneren, weet ook wat voor enorme chaos dit heeft opgeleverd. De Geut en Escape gesloten en voor alle werkzaamheden en activiteiten moest het wiel opnieuw worden uitgevonden. En nog steeds lijken alle kinderziektes er nog niet uit te zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wil opnieuw een aanbesteding aangaan. De SP maakt een andere keuze. We willen een organisatie die dichter bij de gemeente staat, zodat we makkelijker kunnen bijsturen. We willen een relatie voor langere tijd aangaan, zodat er ook echt dingen kunnen worden opgebouwd. Daar past geen aanbesteding bij.

De SP zal, samen met andere partijen, een voorstel indienen voor een stabiele welzijnsorganisatie zonder aanbestedingscircus.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Verder met welzijn


De term welzijn beslaat alles tussen wat mensen zelf organiseren en de georganiseerde zorg. Wat welzijn is, hangt dus af van wat je van mensen zelf verwacht en wanneer het tijd wordt dat een zorgclub of soms de politie het overneemt. En dat verandert als de omstandigheden veranderen.

In 2020 stopt het contract met Veens, de welzijnsorganisatie in Veenendaal. Verlengen is niet meer mogelijk. Er moet tenminste een nieuw contract komen. Omdat het om een flink bedrag gaat, moet dat via een Europese aanbesteding. Een methode die heel eerlijk, maar ook omslachtig en langdurig is. GroenLinks vindt het tijd om van de contracten af te stappen en welzijn op dezelfde manier te organiseren als bijvoorbeeld Sportservice. Een zelfstandige organisatie die dicht bij de gemeente en de mensen staat. Op die manier kan zo’n organisatie snel inspelen op veranderingen, zonder dat er ingewikkelde contractonderhandelingen nodig zijn

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Niet over de schutting..


Aanbesteden, inbesteden of quasi-inbesteden van het welzijnswerk? Dat was de vraag die door het college van B&W aan de raad werd voorgelegd. In deze consultatie werd door de PvdA, maar ook door CU en ProVeenendaal uitdrukkelijk gevraagd ook (quasi-)inbesteding te onderzoeken. B&W bleek echter vooral op aanbesteden te hameren. Wat de PvdA betreft is het welzijnswerk te belangrijk om ‘over de schutting’ te parkeren! Meer regie bij de gemeente!

Belangrijke vragen die we onszelf ook moeten stellen: Wat levert het welzijnswerk anno 2019 op? En hoeveel geld hebben we daarvoor over? We zien dat vrijwilligerswerk vele malen efficiënter is en tegelijkertijd betrokkenheid onder onze inwoners bewerkstelligt. Welzijnswerk moet wat de PvdA betreft vooral worden ingezet voor opbouwwerk en vroegsignalering van problemen in de wijken. Vervolgens moet het doel zijn om die problemen in de zogeheten ‘sociale basis’ op te pakken: familie, buren, (sport)verenigingen, scholen, etc. Daarbij wil de PvdA meer regie en verantwoordelijkheid bij de gemeente!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.