Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 25 september 2018

Volg de raad

Wilt u de raadsvergadering van 20 september terugkijken? U kunt vergaderingen van de gemeenteraad live volgen of achteraf raadplegen in ons raadsinformatiesysteem.

Veenendaal is stap dichter bij Omgevingsvisie

In de raadsvergadering van donderdag 20 september heeft de raad via verschillende raadsvoorstellen kaders vastgesteld voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Zowel de Kaderstelling Omgevingsvisie Veenendaal en het geactualiseerde bestemmingsplan Woongebieden 2018 zijn door de raad vastgesteld.

De Kaderstelling Omgevingsvisie Veenendaal vormt de opmaat naar de uiteindelijke Omgevingsvisie die Veenendaal, net als alle overige gemeenten, vanuit de Omgevingswet moet gaan opstellen. In de Omgevingswet komen alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen. Dit moet leiden tot minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. In de vergadering van de raadscommissie van 11 oktober heeft de raad inhoudelijk over de Kaderstelling Omgevingsvisie Veenendaal gesproken. Hierdoor kon deze in de raadsvergadering van donderdag 20 september met hamerslag worden vastgesteld. Met deze vaststelling is Veenendaal weer een stap dichter bij een Omgevingsvisie. Een participatietraject met diverse stakeholders en inwoners is onderdeel van het vervolgproces.

Actualisatie bestemmingsplan Woongebieden 2018
Mede met het oog op de Omgevingswet, is de raad vorig jaar voorgesteld om de bestaande bestemmingsplannen voor de woongebieden van Veenendaal te actualiseren en samen te voegen tot één bestemmingsplan woongebieden. Dit met uitzondering van het centrumgebied en de wijken Dragonder-oost en Veenendaal-oost. Het doel hiervan is om deze meer in lijn te brengen met het Omgevingsplan, dat met het intreden van de Omgevingswet het bestemmingsplan zal vervangen. De uitgangspunten voor het bestemmingsplan vertalen zich in ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden, aanpassing van de regelgeving in verband met mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en meer uniforme terminologie. Er zijn tien zienswijzen op het plan ingediend die in sommige gevallen hebben geleid tot een aanpassing op het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering vroegen diverse raadsfracties zich af hoe de gemeentelijke communicatie over bestemmingsplanwijzigingen in de toekomst nog beter kan. Wethouder Stroobosscher stelde in een reactie hierop dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor communicatie over bestemmingsplannen en dat bovenwettelijke communicatie verwachtingen schept met mogelijk juridische gevolgen. Tegelijkertijd gaf wethouder Stroobosscher aan graag in gesprek te gaan met de dialooggroep Omgevingsvisie om hier nader over te spreken.

Benoeming nieuwe schaduw-raadsleden
Tijdens de raadsvergadering nam de raad afscheid van de schaduw-raadsleden mw. Hellemand (PvdA), dhr. Van ’t Riet (GroenLinks) en mw. Aliyat (DENK). In dezelfde raadsvergadering werden ook twee nieuwe schaduw-raadsleden benoemd. Voor de fractie van DENK werd mw. Akachar verwelkomd en voor de fractie van D66 mw. Özgül. Na het afleggen van de verklaring en belofte en het overhandigen van bloemen door de voorzitter van de raad, werden de nieuwe schaduw-raadsleden door de raad gefeliciteerd.    


Openbare Besluiten Gemeenteraad

Raadsvergadering 20 september 2018

Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend en de agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Vragenhalfuurtje
DENK heeft vragen gesteld over de beschieting van het café Dak van de Markt.

Vaststellen notulen raadsvergadering 28 juni 2018
De raad stelt de notulen van 28 juni 2018 ongewijzigd vast. 

Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier voorgestelde wijze afgedaan, met uitzondering van:

ProVeenendaal verzoekt om agendering van het ingekomen stuk A5 ‘Ingebrekestelling inzake bezwaar van Q-Park’. Het ingekomen stuk zal worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie op 8 oktober.

De SGP vraagt t.a.v. ingekomen stuk B9 ‘Bijbel voor raadzaal’ of de voorzitter van de raad voornemens is om op dit aanbod in te gaan. De voorzitter van de raad zegt toe te antwoorden op schrift.

Hamerstukken
a. Verordening starterslening
b. Vaststelling bestemmingsplan Industrielaan 12
c. Vaststelling bestemmingsplan naast Nieuweweg-noord 312a
d. Kaderstelling Omgevingsvisie Veenendaal
e. Opheffen Regeling Innovatiefonds
f. Regionaal Programma Werklocaties FoodValley 2017-2020
g. Jaarrekening 2017 Wereldkidz
h. Ontslag schaduw-raadsleden Hellemand (PvdA), Van ’t Riet (GroenLinks) en Aliyat (DENK)

De raadsvoorstellen a. t/m h. zijn met algemene stemmen aangenomen. T.a.v. raadsvoorstel E wordt D66 geacht tegen gestemd te hebben. T.a.v. raadsvoorstel F worden ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal geacht tegen gestemd te hebben.

Benoemen schaduw-raadsleden Akachar (DENK) en Özgül (D66)
Mw. Akachar en mw. Özgül worden benoemd tot schaduw-raadslid. Mw. Akachar kreeg 29 stemmen voor en 3 tegen. Mw. Özgül kreeg 32 stemmen voor.  Beiden leggen de verklaring en belofte af.

Vaststelling actualisatie bestemmingsplan woongebieden 2018
Het raadsvoorstel is aangenomen met 31 stemmen voor en 1 stem tegen. Voor stemden de fracties van: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP en GroenLinks. Tegen stemde de fractie van: PvdA.

Controleplan 2018 en speerpunten accountantscontrole
A1 is unaniem aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Sluiting
De vergadering wordt om 21:15 uur gesloten.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.