Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 26 juni 2018

Agenda van de gemeenteraad

donderdag 28 juni 2018, 19.30 uur: raadsvergadering

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad en raadscommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn online ook live te volgen of achteraf terug te kijken.

Raad spreekt over gemeentelijke financiën


Is het voorgenomen beleid van de gemeente in 2017 uitgevoerd en wat heeft het gekost? Welke maatschappelijke effecten zijn er gerealiseerd? Is het budget overschreden of was er onder de streep geld over? Afgelopen week en deze week spreekt de gemeenteraad over het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. 

Verantwoordingsmarkt
Afgelopen woensdag 20 juni stond de Verantwoordingsmarkt op het programma. Tijdens deze bijeenkomst gingen (schaduw)raadsleden in verschillende sessies in gesprek over het gevoerde beleid en de bijbehorende uitgaven over 2017. Omdat veel gemeentelijk beleid tot stand komt in samenwerking met maatschappelijke partners, waren ook die partijen aanwezig om een toelichting te geven op hun jaarstukken. Zo was o.a. de Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) aanwezig voor het beleid rondom Volksgezondheid en presenteerde de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) haar resultaten in een sessie waar het veiligheidsbeleid centraal stond. Tijdens de sessies werd in de eerste plaats teruggekeken naar 2017 maar tegelijkertijd werden ook al lijnen getrokken naar ontwikkelingen dit jaar. De aanwezige (schaduw)raadsleden maakten goed gebruik van de mogelijkheid om met vragen meer duidelijkheid te krijgen over de ervaringen die inwoners, bedrijven en maatschappelijke instanties hebben opgedaan met het (financiële) beleid van de gemeente.    

Raadsvergadering 28 juni
Als slotstuk van de verantwoording vindt in de raadsvergadering van komende donderdag 28 juni het verantwoordingsdebat plaats. Tijdens deze raadsvergadering zal op hoofdlijnen door de verschillende fracties nog een politieke terugblik gegeven worden op 2017. Omdat de meeste onderwerpen afgelopen week tijdens de Verantwoordingsmarkt en in de Raadscommissies al meer in detail besproken zijn, staan komende donderdag veel zogenaamde ‘hamerstukken’ op de agenda. Dit betekent dat het betreffende voorstel of stuk zonder bespreking door de voorzitter wordt ‘afgehamerd’. Uiteraard bent u van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune, of thuis via de livestream, mee te maken. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 28 juni 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 30 mei 2018, 31 mei 2018 en 19 juni 2018

4. Ingekomen stukken

5. Verantwoordingsdebat over 2017, waarbij hamerstukken zijn:
a. Ontwerp jaarstukken 2017, 1e wijziging programmabegroting 2018 en ontwerp programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Utrecht
b. Jaarrapport 2017 en voorlopige begroting 2019 GR IW4
c. Jaarrekening 2017, begrotingswijze 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst regio Utrecht
d. Projecten- en programma boek 2018
e. Projectenboek Sociaal Domein 2018
waarbij een besluit wordt genomen over:
f. Jaarstukken 2017 Gemeente Veenendaal

6. Hamerstukken:
a. 4e Wijziging APV Veenendaal en 2e wijziging Brandbeveiligings-verordening 2012
b. Ontwerpbegroting 2019 GGDrU
c. 1e Bestuursrapportage 2018

7. Delegatiebevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij wijzigings- en uitwerkingsplannen

8. Sluiting

Een reactie van de raadsfracties op de politieke agenda

“Het besef van het verleden kan ons het heden doen begrijpen”


Het is belangrijk om te weten waar we vandaan komen als Veenendaal. Waar liggen onze wortels? Wat heeft Veenendaal gemaakt tot wat het nu is? En hoe behouden we datgene wat ons daaraan herinnert? In de erfgoednota wordt getracht hier antwoord op te geven.

De ChristenUnie is warm voorstander van het levend houden van de geschiedenis van Veenendaal. We juichen het toe dat er hard gewerkt wordt aan de website Veenendaal op de kaart. Daarnaast is het goed dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het erfgoed dat in Veenendaal aanwezig is. Wij hebben uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de communicatie met betrokken woningeigenaren. Zij krijgen te maken met consequenties als er op gemeentelijk niveau beslissingen worden genomen over karakteristiek erfgoed. De ChristenUnie is hoe dan ook blij dat in de erfgoednota heden, verleden en toekomst aan elkaar verbonden worden.

Sanny Brunekreeft
Raadslid ChristenUnie

Nog lang geen Sinterklaas


Veenendaal heeft veel ambities en die moeten allemaal passen binnen de financiële vooruitzichten. Uit de meicirculaire, waarin het Rijk aangeeft hoeveel geld de gemeenten krijgen voor de diverse beleidsonderdelen, blijkt dat er minder geld binnenkomt dan eerst gedacht. Het is tijd om keuzes te maken.

De VVD vindt het vooral belangrijk dat de uitgaven voor het sociale domein binnen de budgetten van het Rijk blijven. We hebben afgesproken in het raadsprogramma 2018-2022 dat we een meer integrale benadering willen van de drie onderdelen van het sociaal domein: de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Ook hebben we afgesproken dat wanneer er tekorten zijn, eerst gezocht wordt naar mogelijkheden de kosten te verlagen door bijvoorbeeld meer efficiëntie. Wanneer nodig nemen we maatregelen, waarbij we het wettelijk niveau van de voorzieningen in stand houden. Zo blijft er ruimte voor al die andere ambities die Veenendaal wil realiseren. Een flinke uitdaging!

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter VVD

Achter de wolken schijnt de zon


De vakantieperiode staat voor de deur en iedereen hoopt op zonnige dagen. Ook in de vakantieperiode kan er wel eens een bewolkte dag tussen zitten. Niets mis mee en soms best wel lekker. Zo is het ook met de gemeentelijke financiën. Aan het begin van deze raadsperiode lijkt het bewolkt te zijn en financieel niet mee te zitten maar over de gehele raadsperiode hebben we wel een sluitende begroting. En dat is waar de SGP voor staat: een structureel sluitende begroting.

De SGP is er geen voorstander van om alle financiële meevallers gelijk te besteden, juist in goede tijden moeten er reserves gevormd worden om in economisch moeilijker tijden de voorzieningen, ook voor onze kwetsbare inwoners, op niveau te kunnen houden. Dat noemt de SGP een goed financieel beleid. Sparen als het kan maar ook uitgeven als het moet.

Dave Scheele
Raadslid SGP

ProVeenendaal is trots op het cultureel erfgoed


Deze maand stond het cultureel erfgoed op de agenda. ProVeenendaal is voorstander van behoud van cultureel erfgoed. Twee jaar geleden heeft de raad aangegeven dat het erfgoed meer onder de aandacht gebracht dient te worden. Vanuit de provincie zijn eisen gesteld waaraan de gemeente moet voldoen. Zo dient er een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld te worden. ProVeenendaal is blij met de uitgewerkte erfgoedthema’s; vervening, religie, industrie en militair erfgoed.

ProVeenendaal vindt het belangrijk dat monumenten behouden blijven. We kennen in Veenendaal veel gebouwen vanuit de 19e eeuw die niet tot monument worden gerekend. Deze dienen echter wel bewaard te blijven om het verhaal van onze mooie gemeente nog vele jaren door te kunnen vertellen. Met het ingestoken beleid zullen deze gebouwen dan ook zeker beschermd blijven en waar nodig zal een onderzoek worden gedaan naar de bouwhistorische verwachtingswaarde, voorafgaand aan een eventuele verbouwing.

Henri Pabst-Van ‘t Slot
Schaduw-raadslid ProVeenendaal

Schoonmaakondersteuning moet op de agenda


De CDA-fractie Veenendaal wil dat het college nog eens goed kijkt naar de plannen voor 2019 om de eigen bijdrage van de schoonmaakondersteuning met 50% te verhogen. In 2015 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 15,- maar in de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad, met overgrote meerderheid, ervoor gekozen om dit bedrag te verlagen naar € 10,-.

Schoonmaakondersteuning is er voor mensen die afhankelijk zijn van zorg; een financieel kwetsbare groep. Dit college kiest ervoor de bijdrage vanaf 1 januari (terug) te verhogen naar € 15,-. De eigen bijdrage is voor veel mensen nu al hoog, en daarbij komt de verhoging als donderslag bij heldere hemel. Niet eerder dan oktober, tijdens de behandeling van de begroting, komt hier duidelijkheid over. Voor de CDA-fractie is de verhoging en de communicatie hierover reden genoeg om het op de agenda te zetten voor komende raadsvergadering

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

Verbreding Rondweg-Oost?


Het dagelijks bestuur van de provincie heeft het voorstel van de gemeente Veenendaal om 2 miljoen euro bij te dragen voor de verbreding niet geaccepteerd. Het voorstel wat nu naar de statenleden gaat spreekt over veel grotere bedragen. Daarnaast moet de gemeente gronden(bouwrechten ) overdragen om de verbreding mogelijk te maken. Dit is voor Lokaal Veenendaal onbespreekbaar, nu de provincie het aanbod niet geaccepteerd heeft is er volgens Lokaal Veenendaal sprake van een nieuwe situatie.

In de afgelopen raadscommissie werd de mening unaniem gedeeld dat de 2 miljoen bijdrage het maximum is, wij gaan er vanuit dat alle fracties bij dit standpunt blijven. Indien de provincie voet bij stuk houdt, zal Lokaal Veenendaal haar eerdere voorstel weer op tafel leggen. Te weten: 50 km weg, extra ontsluiting voor de woonwijk. Dit voorkomt veel geluidsoverlast, fijnstof, en kosten.

Jaap Pottjewijd
Raadslid Lokaal Veenendaal

Verduurzamen en behouden van cultureel erfgoed


2018 is het Europese jaar voor cultureel erfgoed. In juni wordt de raad geconsulteerd over cultureel erfgoed beleid in Veenendaal. D66 zet zich al jaren in voor het behoud van cultureel erfgoed. Op ons initiatief is bijvoorbeeld in 2017 de subsidie voor het onderhoud en de verduurzaming van monumenten weer op touw gezet.

Met het Gilbertjaar in het vooruitzicht is D66 tevreden met het rapport dat is verschenen over alle aspecten van het cultureel erfgoed binnen Veenendaal, zowel op het gebied van  archeologie als architectuur. Wat ons betreft zet de gemeente dit rapport om in gedegen beleid voor cultureel erfgoed en wordt er bij bouwwerkzaamheden rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde.  Het is belangrijk dat ook wordt bijgedragen aan de beleving van cultureel erfgoed. Daarom zouden we graag zien dat de gemeente in gesprek gaat met het primair en voortgezet onderwijs om de jeugd te inspireren met educatieve cultuur-historische programma’s.

Geurt-Jan Ploeg 
Schaduw-raadslid D66

Wie betaalt de energietransitie?


De energietransitie is volgens deskundigen één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Er is een belangrijke rol voor gemeentes weggelegd. Als commissielid ga ik voor SP Veenendaal op de bres voor een eerlijke verdeling van de kosten en lasten die de energietransitie met zich meebrengt.

We willen en moeten duurzaam wonen, van het gas af en energie neutraal worden voor 2035. Maar wie gaat dat betalen? In het nieuws horen we dat de belasting op gas gigantisch omhoog gaat en die op stroom naar beneden. Maar wat als je huurder bent? En afhankelijk van je verhuurder voor die nodige isolatie. En wat als je met je inkomen nu maar net rond kan komen? En dus niet kan investeren? Op een druk bezochte SP avond in het Franse gat spraken wij hierover met bewoners. We komen ook graag een avond organiseren in uw wijk!

Enna van Duinen
Schaduw-raadslid SP

Achteraf gezien


In de gemeenteraad spreken we meestal over wat er in de toekomst moet gebeuren, of het nu over nieuwbouw in 2019 gaat of over een strategische visie voor 2040. Nu is regeren vooruitzien, maar het is even belangrijk om te zien waar we nu staan. Daarom neemt de gemeenteraad één keer per jaar een moment om te bekijken wat er nu van alle plannen is terecht gekomen. 

In dat verantwoordingsdebat kijken we aan de hand van het jaarverslag van de gemeente naar wat er is gelukt, wat is mislukt en wat we moeten veranderen.. Er gaat veel goed in Veenendaal maar er zijn ook gebieden waarop het allemaal wel een tandje harder mag. Er is nog veel te winnen maar donderdag kijken we eerst naar wat er al is bereikt. Voor GroenLinks telt of het gelukt is om Veenendaal groener, rechtvaardiger, zorgzamer en bruisender te maken.

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Lampegiet en Rondweg Oh Oost


Een stad als Veenendaal verdient een volwaardig theater. Het raadsakkoord draagt cultuur een warm hart toe, maar in het budgetvoorstel van het college gaat ze geen geld geven aan een onderzoek naar de mogelijke revitalisering van de Lampegiet. Wij willen juist een modernisering van de Lampegiet, en zijn voor een vitale stad met aantrekkingskracht.

Gedeputeerde Staten interpreteert ons raadsadvies verkeerd. De gemeenteraad stelde voor bij de wens van de doorstroming van de provincie om dan voor twee miljoen een ongelijkvloerse kruising aan te leggen voor de leefbaarheid. GS wil nu dat we meebetalen voor de geluidsschermen. Mooi niet dus, want dat is al verankerd in de wetgeving. Onze veronderstelling is dat de provincie gaat afzien van dit mobiliteitsvraagstuk. De bal is dan aan Veenendaal om de bereikbaarheid voor Veense bedrijven en inwoners te verbeteren en dit zal dan ten koste van de doorstroming A15/A12 gaan.

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.