Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 27 november 2018

Terugblik raadsvergaderingen 20 en 22 november

Extra raadsvergadering 20 november 2018

Openbaarmaking aanbeveling burgemeester
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 november 2018 om dhr. K.J.G. Kats (geboren 16 februari 1971, woonachtig te Nieuwerkerk aan den IJssel) aan te bevelen voor de benoeming tot burgemeester van Veenendaal, wordt openbaar gemaakt.

Meer informatie op de website
Een videoverslag van de extra raadsvergadering van dinsdag 20 november vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Raadsvergadering 22 november 2018

Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West
Het raadsvoorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een integraal kindcentrum in West, is unaniem aangenomen. Met dit besluit wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 2.980.000,- bovenop de € 4.900.000,- die in 2017 reeds beschikbaar is gesteld. De belangrijkste reden voor het benodigde extra krediet zijn de gestegen bouwkosten.

De fracties van de VVD, SGP, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om het IKC West niet VENG (volledig energieneutraal) maar BENG (bijna energieneutraal) te bouwen. Dit amendement werd met 15 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: VVD, SGP, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal. Tegen stemden: ChristenUnie, CDA, D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA.   

Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om € 15.212.422,- beschikbaar te stellen voor de verbouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Met dit besluit wordt gevolg gegeven aan afspraken die eerder zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan 2015-2020 (IHP), waarin voor 2020 de vervangende nieuwbouw van het CLV was opgenomen. Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om te zorgen voor adequate huisvesting, waarbij soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt is.

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK en SP dienden een amendement in om het CLV volledig energieneutraal te bouwen in plaats van bijna energieneutraal (zoals in het voorstel stond). Dit amendement werd met 6 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA en Lokaal Veenendaal. 

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal
Tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting 2019-2022 op 12 november jl., heeft de raad via een amendement besloten om het klanttarief voor schoonmaakondersteuning in 2019 op € 10,- te houden. Vanwege dit besluit en enkele andere redenen moest de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal worden gewijzigd. De raad besloot unaniem om deze wijziging door te voeren.

De fracties van de SP, DENK en PvdA dienden een amendement in om expliciet in de Verordening te omschrijven dat een mantelzorger een meerderjarig persoon moet zijn. Dit amendement werd met 3 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: DENK, SP en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal en GroenLinks.

De fractie van de SP diende een amendement in om de raad jaarlijks bij de Kadernota het klanttarief voor schoonmaakondersteuning te laten vaststellen. Dit amendement werd met 2 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: DENK en SP. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, GroenLinks en PvdA.

De fracties van de SP en de PvdA dienden een amendement in om schoonmaakondersteuning vanaf 1-1-2019 niet langer als algemene voorziening aan te bieden, maar als maatwerkvoorziening. Dit amendement werd met 3 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: DENK, SP en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66 en GroenLinks.

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Veenendaal
De raad heeft eerder besloten om de tarieven voor parkeren op straat jaarlijks trendmatig (1,9%) te verhogen. Hiervoor is ieder jaar een wijziging van de tarieventabel nodig in de verordening. In de raadsvergadering van 22 november werd een besluit genomen over deze wijziging. Het raadsvoorstel werd met 31 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De fractie van DENK stemde tegen.

De fracties van DENK, PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Veenendaal dienden een amendement in om bij mantelzorgers geen kosten in rekening te brengen voor een mantelzorgvergunning. Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, DENK, SP, GroenLinks en de PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en D66.

De fractie van ProVeenendaal diende een amendement in om de parkeertarieven op parkeerterrein Duivenweide gelijkt te trekken met de tarieven van straatparkeren (€ 2,50,- per uur). Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: SGP, ProVeenendaal, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal en D66.

De fractie van DENK diende een motie in om één weekendtarief te hanteren voor de parkeergarages. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal en D66.

De fracties van de VVD en Lokaal Veenendaal dienden een motie in om te voorkomen dat in parkeergarages het zgn. blokparkeren wordt ingevoerd. Doel van de motie was om betalen per minuut te handhaven. Deze motie werd met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP en PvdA. Tegen stemden: SGP, CDA en GroenLinks.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 181
• Kadernota 2020 Omgevingsdienst Utrecht
• Menukaart Regio FoodValley
• Experiment centrale Stemopneming
• Rekenkameronderzoek Meldingen, klachten en bezwaren in Veenendaal
• Vierde wijziging Verordening Winkeltijden Veenendaal
• Ruimtelijke en programmatische kaders locatie ’t Goeie Spoor
• Aanwijzingsbesluit parkeren
• Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort
• Verordening onroerende zaakbelastingen

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 22 november vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Gert-Jan Kats voorgedragen als nieuwe burgemeester van Veenendaal


Op dinsdag 20 november werd in een bijzondere raadsvergadering bekend gemaakt dat Gert-Jan Kats wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Veenendaal. Voordat deze voordracht openbaar gemaakt werd, had de gemeenteraad in een besloten vergadering een besluit genomen over de voordracht. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal in januari geïnstalleerd.   

Tineke Bette-van de Nadort, namens de gemeenteraad voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Met de heer Kats hebben we een ondernemende en vernieuwende burgemeester gevonden die voorop wil gaan om de ambities van Veenendaal waar te maken”.

Gert-Jan Kats
Sinds 2010 is Gert-Jan Kats (SGP) burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld. Voordat hij burgemeester werd, was hij Private Banker bij ING en daarnaast raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist. Kats is 47 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen.

Burgemeester van alle Veenendalers
Kats: “Ik ben dankbaar en blij met deze eervolle voordracht. Veenendaal is een energieke stad waar het goed wonen en ondernemen is. Daarnaast is Veenendaal een stevige partner in de regio FoodValley. Ik zie het als een voorrecht om burgemeester te worden van alle Veenendalers.”

Beleid onder de loep. Welk onderwerp is een onderzoek waard?


De Rekenkamercommissie Veenendaal onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of daarmee ook het gewenste effect wordt bereikt. Zij kijkt daarbij ook of het beschikbare budget efficiënt is besteed. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment worden de mogelijke onderwerpen voor het onderzoeksplan 2019 op een rij gezet. Ook inwoners van Veenendaal kunnen onderwerpen aandragen. Is er een onderwerp waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie dat zou moeten onderzoeken? Laat het ons weten.

Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente Veenendaal (zaken die de gemeente zelf kan veranderen). Ook is het van belang dat het onderwerp uw persoonlijk belang overstijgt. Bij de selectie worden onderwerpen beoordeeld op financieel en maatschappelijk belang. Geef in de motivatie van uw verzoek aan waarom het volgens u belangrijk is dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat.

Hoe kunt u ideeën aanleveren?
Een onderwerp aandragen kan tot uiterlijk 15 december 2018 door een email te sturen naar rekenkamercommissie@veenendaal.nl of een brief naar: Rekenkamercommissie Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Ook kunt u bellen met (0318) 538 285. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.