Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 28 maart 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Agenda van de raadsvergadering

Donderdag 28 maart 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Vaststellen notulen raadsvergadering 21 februari 2019

4. Ingekomen stukken

5. Hamerstukken
a. Initiatiefvoorstel SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks Wijziging Verordening burgerinitiatief Veenendaal
b. Concept Kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
c. Begroting 2019 Wereldkidz
d. Raadsvoorstel Wijziging Verordening kindpakket 2017-2018
e. Vaststelling bestemmingsplan Kerkewijk 31 – Tuinstraat
f. Vaststelling bestemmingsplan Zoete Inval
g. Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht

6. Herbenoemingen leden Raad van Toezicht Wereldkidz

7. Vertegenwoordiging gemeente in gemeenschappelijke regeling Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

8. Vaststelling bestemmingsplan IKC West

9. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de raads- of politieke agenda

Toegankelijk voor iedereen


Goede zorg doen we met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt uit het Model Veenendaal 2020 waar we als ChristenUnie van harte achterstaan. In Veenendaal zetten wij ons in voor goede en toegankelijke zorg.

Het plan Model Veenendaal 2020 is tijdens de bespreking in de raadscommissievergadering aan de orde geweest en we hebben gesproken over de moeilijke taak binnen het Sociaal Domein. Goede zorg, toegankelijk voor iedereen binnen gezonde financiële kaders. En er zijn financiële zorgen binnen het Sociale Domein. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat elke partij binnen het sociaal domein zijn verantwoordelijkheid neemt. Zorgaanbieders als het gaat om samenwerking met andere aanbieders, de gemeente als het gaat om de aanbesteding van en regie tussen al die partijen. Tegelijkertijd is de ChristenUnie ontzettend blij met al die vrijwilligers en mantelzorgers die zo veel werk verzetten. Wij zullen ons voor deze groep blijven inzetten.

Jeroen van Esseveld
Raadslid ChristenUnie

Niemand is normaal


Een beetje een rare titel, denkt u misschien. Graag leggen we uit wat de VVD hiermee bedoeld. De huidige ontwikkelingen in de Jeugdzorg leiden tot miljoenentekorten op ons budget. In Veenendaal zitten zo’n 1400 jongeren in de Jeugdzorg, dat is ongeveer 10% van de jongeren die we hebben! Wij vinden dat een hele hoop!

Te snel wordt er gedacht dat een jongere hulp of ondersteuning nodig heeft omdat hij of zij niet in het perfecte plaatje past. Dit vraagt niet automatisch om professionele hulp of ondersteuning. Sommige dingen horen gewoon bij het leven en kunnen prima opgevangen worden in een eigen netwerk. Daarnaast zijn variaties in de samenleving een gegeven. We moeten juist koesteren dat iedereen anders is. Laten we met zijn allen afstand nemen het idee van de maakbare samenleving en verschillen omarmen. Niemand is normaal!

Jesper Diepeveen
Raadslid VVD

Eén toegang voor alle hulpvragen


In 2012 werd Model Veenendaal geïntroduceerd. Als kader voor alle ondersteuning die nodig is bij het bevorderen van de participatie van inwoners. De tijd staat echter niet stil. Verbeteringen zijn noodzakelijk. In Model Veenendaal 2020 komt onder andere meer aandacht voor integraliteit.

Het moet duidelijk worden voor de inwoners waar ze met hun vragen naar toe kunnen en waar ze snel de juiste hulp kunnen krijgen die nodig, dus één toegang voor het WMO-loket, het CJG en de afdeling Economie en Werk. Ook zal de gemeente beter zicht moeten krijgen of de geboden hulp effectief is. Een ander aspect van het model is het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende partijen. Veenendaal mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal mensen die zich belangeloos inzet voor de medemens. Ook zullen we alle ruimte moeten bieden voor burgerinitiatieven. Alle hens aan dek om op termijn de zorg betaalbaar te houden.

Gert Geerts
Raadslid SGP

Zorg in Veenendaal 2.0


ProVeenendaal is van mening dat er een goed georganiseerd (sociaal) vangnet moet zijn voor alle inwoners die zorg nodig hebben, in armoede leven en/of niet geheel zelfstandig mee kunnen doen in Veenendaal. Wij vinden het noodzakelijk dat, om kwaliteit van zorg te borgen, er zowel door de gemeente als professionals regie gevoerd wordt. ProVeenendaal gaat voor ‘sterk aan de poort’.

De beweging naar dit nieuwe innovatieve ‘Model Veenendaal 2020’ dat over de organisatie van zorg en welzijn in Veenendaal gaat, gaat niet vanzelf. Het vergt veel van o.a. vrijwilligers en professionals. Het gaat ook over financiële tegenvallers (hoge zorgkosten) en investeringen om tot verandering te komen. Hierdoor wordt het niet eenvoudiger en dit vraagt dus veel van alle betrokken spelers. ProVeenendaal staat voor haar uitgangspunten en zal waar nodig daar ook de financiële ruimte voor creëren. In juli zullen bij de kadernota de keuzes worden gemaakt!

Ronald van der Weerd 
Raadslid ProVeenendaal

Die ballon gaat niet op


In het verleden was het populair om ballonnen op te laten. Inmiddels zien we dat steeds meer mensen bewust worden van de gevolgen hiervan. Wat de lucht in gaat, komt tenslotte ook weer ergens naar beneden. Vooral voor dieren zijn de gevolgen desastreus; dieren raken verstrikt in linten of stikken in de ballonresten.

Regelmatig worden ballonresten teruggevonden in gesneuvelde vogels en andere dieren. Hoewel het rubber na vele jaren vergaat, lossen plastic touwtjes en ventielen niet op. Dit is aanleiding voor CDA Veenendaal om hier aandacht voor te vragen door het college van B&W op te roepen tot het voeren van een ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen. Wij geloven dat er veel alternatieven zijn om feestelijke gelegenheden aan te kleden, zonder daarbij schade voor de natuur aan te richten. Het zou toch geweldig zijn als ieder Veenendaals feest een feest voor mens en dier kan zijn?!

Alies Ouwerkerk
Schaduwraadslid CDA

Kies voor de toekomst: jeugdlintje


Op veel basisscholen, middelbare scholen, kerken, moskeeën, sportverenigingen en binnen bedrijven zijn jongeren maatschappelijk actief. Veenendaal kent een rijk verenigingsleven. Jaarlijks dragen vrijwilligers in grote getale bij aan goede doelenprojecten en maatschappelijke activiteiten. Ook veel jongeren verrichten vrijwilligerswerk.

Het is belangrijk om de uitzonderlijke prestaties van jongeren te erkennen. Dit enthousiasmeert andere jongeren. Als onderwijspartij vindt D66 het belangrijk dat in navolging van onze motie inzake een kinderraad en jongerendebat er werk gemaakt wordt om scholen, verenigingen, stichtingen, kerken en moskeeën op te roepen om jongeren aan te dragen voor een jeugdlintje. D66 Veenendaal nodigt de komende weken maatschappelijke organisaties uit om hierover van gedachte te wisselen. Ook met andere politieke partijen en de burgemeester zullen wij in gesprek gaan om te kijken of in Veenendaal een jeugdlintje kan worden geïntroduceerd.

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Moskeeën in Veenendaal voor één dag gesloten


We hebben twee pijnlijke weken achter de rug. Eerst de verschrikkelijke aanslag op twee moskeeën in Christchurch, waarbij 50 mensen op een gruwelijke wijze zijn omgekomen. Vervolgens het schietincident in Utrecht, waarbij 3 mensen zijn overleden en een paar mensen gewond zijn geraakt.

Na deze pijnlijke gebeurtenissen kregen moskeeën voor het eerst een verzoek om de deuren te sluiten. De Veenendaalse moskeeën hebben direct gehoor gegeven aan dit verzoek. Het is ongebruikelijk voor moskeeën om de deuren te sluiten, omdat er dagelijks gebeden zijn. Deze gebeurtenissen laat zien dat het dreigingsniveau voor moskeeën erg hoog is. Als DENK hebben wij vorig jaar de burgemeester gevraagd om in gesprek te gaan met de moskeeën. De komende tijd zullen we ons nog harder maken voor moskeebeveiliging, zodat de deuren van de moskeeën nooit meer op slot hoeven en de moskeegangers in alle rust naar de moskeeën kunnen gaan.

Yasin Makineli
Fractievoorzitter DENK

Uw stem telt


Afgelopen woensdag, 20 maart, waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. 1090 Veenendalers hebben hierbij een stem uitgebracht op de SP. Hoewel wij op meer hadden gehoopt, zijn wij natuurlijk ontzettend dankbaar voor een ieder die ons het vertrouwen heeft gegeven. We gaan ervoor zorgen dat uw stem wordt gehoord.

Aanstaande donderdag behandelt de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel. Wij willen graag dat de regels voor het burgerinitiatief worden versoepeld. Daarmee wordt het makkelijker voor u om zaken op de politieke agenda van Veenendaal te zetten. Dit voorstel dient de SP in, samen met GroenLinks, D66 en ProVeenendaal Voor dit voorstel is al unaniem steun toegezegd. Hiervoor zijn we erg dankbaar. Zo maken we inspreken en meepraten makkelijker. Want in een democratie hebben de inwoners het voor het zeggen. Uw stem telt – en niet alleen bij verkiezingen!

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Een groener Utrecht


Precies een week geleden waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschapsbesturen. Velen van u wisten dat al; de opkomst in Veenendaal was 60 procent. Dat is, zoals traditioneel in Veenendaal, flink hoger dan het landelijk gemiddelde en ook meer dan vier jaar geleden. Dat is een traditie die GroenLinks graag in stand wil houden.

In Utrecht is GroenLinks flink gegroeid. We zijn nu in zetels even groot als de VVD en, omdat we in totaal meer stemmen hadden, nu aan zet om de formatie te starten. Oud-Veenendaler Bram van Ojik is daar in het provinciehuis al aan begonnen. Ook in Veenendaal is GroenLinks gegroeid. Van 2,3 procent in 2015 naar 5,9 procent nu. Dat biedt hoop voor de toekomst. We zien uit naar een goede samenwerking met onze fractie in de Provinciale Staten om Utrecht en Veenendaal groener en socialer te maken.

Kees Oskam 
Fractievoorzitter GroenLinks

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.