Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 3 juli 2019

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Raad spreekt over uitgangspunten en kaders beleid

Aanstaande maandag 8 juli debatteert de gemeenteraad over de Kadernota 2020-2023 en worden besluiten genomen. In de kadernota staat welke plannen de gemeente heeft voor de aankomende vier jaar en wat die plannen kosten. De financiële vooruitzichten voor de komende jaren laten een structureel tekort zien voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Het college stelt de raad daarom voor om extra maatregelen te nemen om Veenendaal financieel gezond te houden.

Inspraakavond 11 juni
Op dinsdag 11 juni vond een inspraakavond plaats. Tijdens deze avond gaven enkele inwoners en organisaties hun mening over de maatregelen die het college voorstelt. Eén inwoner, Willem Brons, vroeg in zijn inspraakreactie aandacht voor een voorgestelde korting van 20% op het persoonsgebonden budget (PGB). Hij pleitte ervoor om de PGB-tarieven met rust te laten. Twee andere inwoners, Ria van Londen en Yolande de Meer, riepen de raad op om niet te korten op de Wmo-voorzieningen en het sociaal domein. In plaats daarvan deden zij een suggestie aan de raad om het geld in andere domeinen te zoeken. Naast deze inwoners waren er enkele culturele organisaties die aandacht vroegen voor het gebruik van Spectrum. Muziekschool De Muzen pleitte ervoor om hier verschillende culturele organisaties onder één dak te huisvesten. Muziekschool Elevate liet via een schriftelijke inspraakreactie weten geïnteresseerd te zijn in vrijgekomen ruimte van de voormalige volksuniversiteit in Spectrum. Elevate gaf aan deze ruimte graag te willen betrekken, bij voorkeur met ondersteuning van de vrijgekomen subsidie van de voormalige volksuniversiteit. Als laatste volgde een inspraakreactie van Vereniging Filmhuis Veenendaal. Deze organisatie vroeg bij de raad aandacht voor de (horeca)faciliteiten in Spectrum. 

Politiek debat
De raadsvergadering over de kadernota vindt plaats op maandag 8 juli en begint om 16.00 uur. Tijdens deze vergadering vindt het politieke debat plaats tussen raad en college. Ook spreken raadsfracties in deze vergadering hun Algemene Beschouwingen uit. Dit zijn politieke beschouwingen die niet over één onderwerp gaan maar over het totale beleid voor de komende jaren. Aan het einde van de vergadering wordt gestemd over ingediende moties en amendementen en neemt de raad een besluit over de Kadernota 2020-2023. 

Meer informatie? 
De volledige kadernota kunt u raadplegen in ons raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen over de behandeling van de kadernota door de raad? Neemt u dan contact op. Dat kan via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Een reactie van de raadsfracties op de Kadernota 2020-2023

Er wordt niet op de winkel gepast


De fractie van de ChristenUnie vindt dat de Kadernota 2020-2023 op een evenwichtige wijze tot stand is gekomen. Met deze kadernota wordt niet op de winkel gepast, er is op een constructieve en creatieve manier gezocht om de gemeente Veenendaal positief te besturen. Dat is op zich een hele prestatie. Want we moeten in de komende jaren rekening houden met de negatieve financiële prognoses  op het gebied van het sociaal domein, vooral vanwege de te geringe financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk. Wij zullen ook in de komende jaren ons inzetten voor inwoners die tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig hebben. In ons politieke handwerk steken wij de handen uit de mouwen om het goede te doen voor Veenendaal. Als ChristenUnie doen wij dat in afhankelijkheid van de Here God.

Hoogspanningslijn
Wij zijn verheugd dat het college in het najaar met een raadsvoorstel komt voor de financiering voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Sinds 2003 hebben wij als ChristenUnie ons met maximale inspanning daarvoor ingezet. Wij zien met hooggespannen verwachtingen uit naar het moment dat de opdracht wordt gegeven om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen.

Voorstellen
Ter aanvulling op de kadernota willen wij een aantal voorstellen indienen, om Veenendaal ten behoeve van de inwoners mooier en veiliger te maken:
• Een Lokale Inclusie Agenda ten behoeve van toegankelijkheid voor inwoners met een beperking.
• Een plan van aanpak om in Veenendaal te gaan werken met gastgezinnen in het kader van preventieve jeugdhulp.
• Duurzaamheid, met name op het gebied van informatievoorziening en kansen voor financiële besparingen bij inwoners en ondernemers.
• Een voorstel dat oproept tot handhaving van het verbod op snelverkeer op de fietspaden om de veiligheid van fietsers in Veenendaal te verhogen.
• Bevordering van buitensport om Urban sport en beweging te stimuleren.
• Een digitale tool De Stem van Veenendaal om betrokkenheid van inwoners te vergroten.

De ChristenUnie wenst het college, de raad en de ambtelijke organisatie wijsheid toe in de uitvoering van de taken die gedaan moeten worden ten behoeve van de burgers en bedrijven in Veenendaal. Gods onmisbare zorg en zegen daarbij van harte toegewenst.

Tineke Bette-Van de Nadort
Fractievoorzitter ChristenUnie

Maatschappelijke weerbaarheid


De grootste uitdaging voor de komende jaren is de beheersbaarheid van de kosten binnen de jeugdhulp. De kosten lopen uit de hand, niet alleen in Veenendaal, maar in bijna alle gemeenten. Inmiddels is het Rijk bereid meer geld in de jeugdhulp te stoppen. Maar doordat gelijktijdig de algemene uitkering van het Rijk aan gemeenten verlaagd wordt, is dit vooral een sigaar uit eigen doos. De VVD wil verdere lastenverhogingen tegenhouden. Dit betekent dat wij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en dat wij niet weglopen voor moeilijke maatregelen. Druk houden op een financieel beheersbare en kwalitatief goede uitvoering van de jeugdhulp blijft essentieel. Niet alleen vanuit het oogpunt van een gezonde gemeentebegroting, maar vooral omdat wij betere hulp willen voor de jongeren die dat nodig hebben. Want is onze jeugd nu wel zo gebaat bij hoe we nu omgaan met jeugdhulp?

Verantwoordelijkheid
Eerder dit jaar hebben we een stuk geplaatst onder de titel ‘Niemand is normaal’. Het anders zijn dan het gemiddelde, het (tijdelijk) in verdrietige tijden zitten, het wat drukker of juist wat rustiger zijn dan een ander, leidt veel te snel tot goedbedoelde, maar stigmatiserende hokjes. Naar onze mening moeten we aan de slag met het vergroten van onze maatschappelijke weerbaarheid. Durven we de verantwoordelijkheid voor de invulling van ons eigen leven terug te nemen en te accepteren dat niemand ‘normaal’ moet zijn om gelukkig en emotioneel gezond te zijn?

Hulpvaardigheid en wederkerigheid
Nederland is een van de meest vrije en liberale landen ter wereld. De mogelijkheden voor mensen om het eigen levenspad te kiezen en een leven te delen met familie en vrienden, zijn enorm. Dit is niet hetzelfde als individualistisch in het leven staan. Hulpvaardigheid en wederkerigheid zijn gewenst. We moeten alleen stoppen elke keer naar de overheid te kijken om het op te lossen. Durven we elkaar daarop aan te spreken en vooral, elkaar te helpen?

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter VVD

Salomo’s wijsheid en de Kadernota 2020


De kaders uitzetten voor 2020 is een verantwoordelijke bezigheid. Dat wat we besluiten heeft effect op de levens van de 65.000 Veenendalers voor wie we ons verantwoordelijk weten. Hen gunnen we het beste. Tegelijkertijd beseffen we hen niet altijd te kunnen geven wat ze individueel nodig hebben of wensen. Dat vraagt om wijsheid. Koning Salomo was een wijze koning. Hij nam wijze en rechtvaardige besluiten. Ook als de belangen soms erg tegengesteld waren. In onze algemene beschouwingen zullen we er iets uitgebreider op ingaan. We hebben deze wijsheid nodig in ons politieke en bestuurlijke werk. Ook bij het uitzetten van de kaders voor het jaar 2020.

Jeugdzorg
Er liggen nogal wat dilemma’s en vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Heel belangrijk, maar ook complex en financieel schijnbaar oneindig. We willen een jeugdzorg waarbij jongeren de zorg krijgen die zij nodig hebben en die tegelijk betaalbaar is. Dat vraagt om moeilijke keuzes. Verder vragen we opnieuw aandacht voor de mantelzorgers.

Voorzieningenniveau
Een ander dilemma is ons hoge voorzieningenniveau. Het vraagt veel om op peil gehouden te worden. Economische vitaliteit is een belangrijke basis voor de sociale vitaliteit van Veenendaal. De SGP zag en ziet het grote belang van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in Veenendaal. Zowel op ICT-gebied als op andere terreinen. Bereikbaarheid van onze bedrijven (en inwoners) is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren, net als de bedrijventerreinen. De SGP heeft zich daarnaast altijd ingespannen voor een vitaal centrum en blijft dat doen.

Rentmeesterschap
Salomo heeft veel wijze spreuken nagelaten. Ook over het omgaan met geld en goed. Een goed rentmeester gaat op een verantwoorde manier om met de financiële huishouding van de gemeente. Dit college laat zien scherp aan de wind te zeilen, ondanks de schaarste die we allemaal ervaren. Rentmeesterschap heeft ook betrekking op onze omgang met de leefomgeving. Zorg en aandacht voor Gods schepping strijden om voorrang met verdere ontgroening en bebouwing van Veenendaal. De strategische bezinning op de toekomst van Veenendaal vraagt om een Salomonsoordeel.      

Wijsheid, dat is wat we elkaar als raad, college en ambtelijk apparaat toewensen!

Dick Both
Fractievoorzitter SGP

Financiële uitdaging en doelen voor Veenendaal


We hebben een financiële uitdaging in Veenendaal. Den Haag heeft nu iets aan die uitdaging gedaan maar op langere termijn blijft de uitdaging nog. ProVeenendaal staat voor een sluitend huishoudboekje. Er mag niet meer worden uitgegeven dan er binnen komt. Dat moeten we als inwoners immers allemaal. Of Veenendaal verder klaar is? Zeker niet! Ook staan wij er voor dat je met een plan moet komen als je in aanmerking wilt komen voor subsidie. Als gemeente moet er gecontroleerd worden of de subsidie wel op de juiste manier wordt uitgegeven. Je hebt doelstellingen en doelstellingen. In Veenendaal hebben we wel doelstellingen maar vaak niet de doelstellingen die er echt toe doen. Daarom gaan we een voorstel indienen om inhoudelijke doelstellingen met subsidierelaties af te gaan spreken. Daar wordt Veenendaal beter van!

Burgerparticipatie
In het afgelopen jaar hebben we burgerparticipatie op de agenda gezet. In het najaar moet er een uitvoeringsplan naar de raad komen. Dit wordt een belangrijk thema het komende jaar. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten wat er in de raad besproken wordt en willen de beelden zo makkelijk mogelijk toegankelijk maken. Wij zullen een voorstel indienen om de vergaderingen via een livestream op Facebook uit te zenden.

Skatebaan
De skatebaan in het stadspark ligt er verloren en verloederd bij. Hier moet veel meer aandacht aan besteed worden. Wij denken dat Sportservice de partij is die het skatepark op de juiste manier onder haar hoede kan nemen. Dat voorstel gaan we ook zeker doen!

Lachgas
Dat goedje is een doorn in het oog van veel ouders en ProVeenendaal. Verbieden kunnen we het niet maar we kunnen wel regels invoeren waar en wanneer je die troep niet mag verkopen. Ook daarvoor gaan we strijden in de raad.

8 juli gaan we in de raad verder praten. Daar gaan we de kaders vaststellen en in het najaar gaan we die door het college uitgewerkte kaders beoordelen. Dus ook na 8 juli mag u ons benaderen met ideeën om Veenendaal beter te maken. Dat kan via www.pro-veenendaal.nl of info@pro-veenendaal.nl

Adri Janssen
Fractievoorzitter ProVeenendaal

Heldere keuzes


Als zorgen zich alleen nog laten uitdrukken in bedragen, zijn we als gemeenschap ver van huis. In de kadernota die het gemeentebestuur heeft opgesteld lezen we dat ‘de ontwikkelingen rond het sociaal domein een zware wissel trekken op de financiële positie van de gemeente’. Ook wordt gezegd dat het ‘onontkoombaar is dat dit tot een versobering van de voorzieningen en tot verhoging van de ‘eigen bijdragen’ voor onze inwoners zal leiden.’ Kortom: de zorgen bij ons gemeentebestuur laten zich uitdrukken in bedragen en het resultaat laat zich raden: Een bezuinigingsdoelstelling van 20% op het persoonsgebonden budget jeugd en van 20% op WMO-voorzieningen, het afschalen van zorg, beëindiging compensatie lage inkomens, etc. Er wordt flink bezuinigd, maar wel alleen op de sociale portefeuille.

Balans
Hoewel de zorgen lijken te overheersen, staan onze lokale economie, de openbare ruimte en het gemeentelijk apparaat er goed voor. Daar worden investeringen gedaan als het gaat om groenonderhoud, ICT, informatisering en Innovatie. Als we de zorgen rondom het sociaal domein even niet meetellen, gaat het eigenlijk heel goed in Veenendaal. Dat is het beeld dat het gemeentebestuur ons wil meegeven. Maar, hoewel de bedragen kloppen, lijkt de balans verdwenen. Uit het oogpunt van gerechtigheid en solidariteit moet niet een financiële, maar een maatschappelijke balans leidend zijn in de keuzes die we voor Veenendaal maken. Mensen die hulp nodig hebben, zouden zich geen zorgen moeten maken of ze die wel toegewezen krijgen of überhaupt kunnen betalen. Het CDA is van mening dat binnen andere domeinen ruimte te vinden is om de (te) harde maatregelen in het sociaal domein te verlichten.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid
Die maatschappelijke balans komt in alle domeinen terug. Het CDA vraagt daarom voor de komende jaren ook aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. In Veenendaal-Oost worden steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. De verkeersdrukte neemt hierdoor dagelijks toe. We zullen het college vragen in de begroting 2020 extra budget te reserveren voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Zowel in Oost als in andere wijken van Veenendaal.

Een betere balans voor Veenendaal, waarbij echt iedereen meetelt. Dat vraagt om een integrale benadering en dat is waar het CDA voor staat.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

College gegijzeld door jeugdzorg!


Komende week bespreken wij in de gemeenteraad de kadernota. In de kadernota staan de plannen beschreven van onze gemeente voor de komende vier jaren. Deze kadernota wordt opgesteld door het college en de gemeenteraad moet deze kaders vaststellen of aanpassen. Dit wordt dan uitgewerkt in een begroting die we in het najaar vaststellen.

Geen ambitie
Dit is de eerste kadernota van dit college en dan verwacht je stevige ambities. Dat is dus een tegenvaller. Deze kadernota spreekt geen enkele ambitie uit, terwijl er zoveel uitdagingen zijn. Het college geeft als reden dat door de uit de pan rijzende kosten bij vooral de jeugdzorg, het geld voor nieuwe plannen op is. We gaan zelfs als gemeente door de vastgestelde bodem van onze algemene reserve. En dit terwijl afgelopen jaar met tegenstem van Lokaal Veenendaal de OZB met 10% verhoogd is.

Jeugdzorg
Lokaal Veenendaal verwacht leiderschap van dit college! Niet in de hoek zitten waar de klappen vallen, maar voorop gaan om problemen op te lossen. Vooral in de jeugdzorg is het credo: meer geld erbij, dat lost de problemen wel op. Maar naar de echte oorzaak en de geldverslindende zorginstellingen wordt te weinig gekeken. Lokaal Veenendaal zal dit college vragen een kadernota te schrijven die past bij de ambitieuze en prachtige gemeente die wij zijn. Om alleen op de winkel te passen, hebben wij geen college nodig.

Kees Lochtenberg
Fractievoorzitter Lokaal Veenendaal

De kool en de geit sparen


Alhoewel de economie aantrekt, zien we helaas nog niet veel financiële ruimte. In zijn algemeenheid is het de laatste jaren opvallend dat de tekorten in het sociale domein flink drukken op de begrotingen van gemeenten overal in Nederland. Helaas is op dit moment nog niet duidelijk welke maatregelen het Rijk gaat nemen. Enfin, we zullen als gemeenteraad moeten nadenken in hoeverre we gaan ‘sparen’ (hoogte algemene reserve) en we zullen tot overeenstemming moeten komen. Een oplossing vinden waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn past bij de wens voor goede samenwerking binnen een raad (met een unaniem aangenomen raadsprogramma) en in het Nederlandse poldermodel. Als docent Nederlands doet mij dat denken aan een oud gezegde ‘de kool en de geit sparen’. D66 Veenendaal komt bij de kadernota in ieder geval met een amendement en twee moties, met als doel om zowel de kool als de geit te sparen.

Algemene reserve
De algemene reserve daalt in deze begroting de komende jaren onder het minimum van 16,5 miljoen naar circa 15 miljoen euro. Dit is onwenselijk. De gemeentelijke begroting is door de decentralisaties gestegen naar 200 miljoen euro. De risico’s nemen toe. Het is onwenselijk om de algemene reserve onder het minimum te laten dalen. D66 komt met een voorstel om de algemene reserve op 16,5 miljoen te laten. Het was destijds een raadsbesluit en nu komt het er eigenlijk op neer dat wanneer de raad niets doet, het adagium ‘wie zwijgt, stemt toe’ van toepassing wordt.

Jeugdlintjes en monumenten
Mede n.a.v. onze motie kinderraad en jongerendebat, komt er later dit jaar een kinderburgemeester. Bij de kadernota komen wij met een voorstel om de kinderburgemeester ook jeugdlintjes te laten uitraken. Verder valt het D66 op dat Veenendaal diverse monumenten heeft die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Kortom, laten we de kool en de geit!

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

Inzet op sociaal domein


Op maandag 8 juli wordt de kadernota besproken in de gemeenteraad. Hierin staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Op 11 juni organiseerde de gemeenteraad een bijeenkomst, waar inwoners hun mening over de plannen konden laten horen. Willem Brons, Ria van Londen en Yolande de Meer maakten van deze gelegenheid gebruik om hun zorgen over het sociale domein te uiten. Gemeenten krijgen geld van de rijksoverheid om de taken in het sociale domein te vervullen. Zoals WMO en jeugdzorg. Het geld dat de gemeenten daarvoor krijgen, is structureel te weinig. Daarom vindt het college van burgemeester en wethouders dat er flink bezuinigd moet worden op deze belangrijke taken.

Fatsoenlijk bestaan
Uit de verhalen van Willem, Ria en Yolande, en ook uit de gesprekken die wij hadden met veel andere mensen, weten we dat er eigenlijk geen ruimte is om te bezuinigen op het sociale domein. De bodem is bereikt. Bezuinigen op PGB's leidt tot een inkomensval. Het verhogen van de tarieven voor de schoonmaakhulp leidt tot minder schoonmaak. Invoering van een eigen bijdrage in het collectief vervoer, leidt ertoe dat mensen de deur niet meer uitgaan en in een isolement raken. De beëindiging compensatie lage inkomens leidt tot zorgmijding.
Ria verwoordde het goed: “Ik maak niet voor m'n lol gebruik van voorzieningen, ik doe het om een beetje een fatsoenlijk bestaan te kunnen hebben.”

Verantwoordelijkheid
Wat de SP betreft, zetten we alles op alles om deze bezuinigingen tegen te houden. We moeten onze inwoners een waardig bestaan kunnen blijven bieden. En er moet een sterk signaal uitgaan naar de rijksoverheid: als gemeenten niet voldoende geld krijgen om hun taken te voldoen, kunnen we die verantwoordelijkheid er niet meer voor dragen. Want de zorg moet voor iedereen op orde zijn.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Later is allang begonnen


Op 8 juli bespreekt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid voor volgend jaar en verder. Er staat de komende jaren nog wel wat te gebeuren. De omgevingswet moet worden ingevoerd, er moeten concrete stappen worden genomen om Veenendaal energieneutraal te krijgen en tegelijkertijd moeten we controle krijgen over de kosten van de jeugdzorg. GroenLinks vindt het nu dan ook het ultieme moment om keuzes te maken. En dat zouden we volgens de in november aangenomen begroting ook mogen verwachten.

Plannen sociaal domein
Voor de tekorten in 2019 zou de spaarpot worden aangesproken zodat er een gedegen plan gemaakt kon worden om de tekorten op het sociaal domein te verhelpen. Zeven maanden later zijn de plannen er nog steeds niet. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de plannen voor het sociaal domein, maar we moeten nu al besluiten wat die op gaan brengen. Veel van wat er in november in de begroting stond als zoekrichting, is nog steeds niet uitgewerkt. En dat terwijl op initiatief van GroenLinks expliciet is afgesproken dat de raad wordt betrokken bij de invulling van de plannen voor het sociaal domein.

Persoonsgebonden budgetten
GroenLinks heeft nog grote vraagtekens heeft bij de haalbaarheid en wenselijkheid van veel van die plannen. Het korten van de persoonsgebonden budgetten (PGB) gaan er waarschijnlijk niet toe leiden dat de zorg goedkoper wordt, maar wel dat er een nog groter deel van de zorg voor ouderen en gehandicapten door dure professionele krachten wordt uitgevoerd. En dat was toch precies de kant die we niet op wilden?

Ambities
Veel van de ambities die een jaar geleden zo hoopvol zijn opgeschreven in het raadsprogramma zijn nog precies dat: ambities, maar nog geen plannen en nog zeker geen besluiten. Sinds november heeft de Veense gemeenteraad zich onder meer beziggehouden met de vraag of de supermarkten op zondag om één uur of om twaalf uur open mochten. En met het ontmoedigen van het oplaten van ballonen. Voorwaar belangrijke zaken, maar als resultaat van een half jaar regeren nogal mager.

Kortom, er is genoeg te doen. Dus laten we beginnen. Het wordt zo onderhand tijd.

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

Waarom sociaaldemocratie de echte keuze is


Kinderarmoede neemt toe, van voedselbanken wordt meer dan ooit gebruik gemaakt en de energietransitie dreigt onbetaalbaar te worden voor de financieel zwakkeren in onze samenleving. De PvdA wil betaalbare duurzame woningen (ook voor starters!), goede gezondheid en een leefbare Veense samenleving!

Vrijwilligers
Met de ‘verbouwing’ van de verzorgingsstaat zijn een aantal belangrijke taken naar de gemeente gekomen. De zorg zou lokaal beter georganiseerd kunnen worden, omdat ze dichter bij de mensen staat. Meer mensen naar regulier betaald werk, was ook het motto. Toch heeft dat niet altijd goed uitgepakt. De maatschappij is verder geïndividualiseerd. Het aantal vrijwilligers groeit nog wel, maar ook daar zien we een stabiliserende trend. En dat terwijl die vrijwilligers juist zo belangrijk zijn. Onze economie draait, hoe gek het ook klinkt, vooral op vrijwilligers. Papa kan z’n werk, als hij dat al heeft, alleen goed doen als aan de voorwaarden van een goed thuisfront of aan goede regelingen is voldaan. Daarbij gaat het vaak om onbetaalde arbeid, zoals in de klassieke zin, de vrouw, die thuis het huishouden doet en de kinderen grootbrengt. De individualisering heeft dan wel tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen geleid, maar nog steeds niet tot evenwichtigheid in beloning en waardering. Solidariteit lijkt een verwaarloosd begrip geworden. Niet voor de PvdA! 

Gezond en leefbaar
Op 8 juli komt de gemeenteraad bijeen om de kadernota vast te stellen. In deze nota staat hoe we de financiële ‘taart’ verdelen. De ambities van het college worden daarin duidelijk. Dit college heeft vooral de ambitie de gemeentekas weer te vullen naar 16,5 miljoen, nadat we er een greep in doen om de huidige begroting kloppend te krijgen. De PvdA daarentegen wil dat we een gezond en leefbaar Veenendaal krijgen en waar we de zwakkeren onder ons ontzien. Ook willen wij een energietransitie die voor iedereen betaalbaar is en waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laten we voorwaarden scheppen om structurele armoede uit te bannen, om onderwijs te kunnen krijgen en in een goede gezondheid te kunnen leven. En… waar blijven de goede voornemens om de hoogspanningsdraden onder de grond te krijgen? Een gezonde begroting maar bovenal een gezond Veenendaal!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.