Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 3 oktober 2019

Inspreken

Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Raadsbesluit gevraagd over ondergronds brengen hoogspanningslijn

In oktober spreekt de raad over het verkabelen (= ondergronds brengen) van de hoogspanningslijn. Naast dit onderwerp zijn er nog diverse andere onderwerpen die in oktober de aandacht van de raad vragen. Zo wordt onder andere een raadsbesluit gevraagd over de visie op participatie en neemt de raad een besluit over het inzamelen van groente- fruit- en etensresten bij hoogbouw in Veenendaal.    

Raadsvoorstel Visie op Participatie Veenendaal
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 heeft de raad het college verzocht om een uitvoeringsplan burgerparticipatie op te stellen. Naast een behoefte bij de raad, bestond er ook onder medewerkers van de gemeente en bij het college behoefte aan een duidelijke visie en een meer gestructureerde werkwijze rondom participatie. Participatie is niet nieuw in Veenendaal. Tegelijkertijd geeft het college aan dat een duidelijke interne aanpak ook inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden helderheid kan bieden over hoe de gemeente omgaat met participatie en wat zij hiervan kunnen verwachten. De raad wordt nu in oktober gevraagd om deze Visie op participatie vast te stellen. 
 
Raadsvoorstel Verkabeling hoogspanningslijn 
De raad heeft eerder gevraagd om de zogeheten ‘verkabeling’ (=het ondergronds brengen) van de hoogspanningslijn in beeld te brengen. In 2015 is hiervoor een globaal haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Ook in het raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen doet mee’ is als ambitie opgenomen dat de gemeente de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds wil brengen. De financiering hiervan was tot dusver echter de grootste uitdaging. In oktober ligt er een concreet voorstel aan de raad voor om over te gaan tot verkabelen. Met dit voorstel stelt de raad het tracé vast (‘waar de verkabeling gaat plaatsvinden’) en hoe de financiering geregeld wordt. De totale kosten voor het verkabelen zijn geraamd op €21,8 miljoen euro, waarvan tussen de € 4,76 en € 5,7 miljoen euro voor rekening van de gemeente komt.

Raadsvoorstel Inzameling groente- fruit- en etensresten hoogbouw
De raadscommissie heeft in december 2018 aandacht gevraagd voor inzameling van groente-, fruit- en etensresten bij hoogbouw. Uit onderzoek blijkt nu dat de Veenendaalse bewoners van hoogbouw ook graag groente-, fruit- en etensresten willen scheiden. Eerder bestond hier nog geen goed werkend systeem voor, maar gemeente Ede en afvalinzamelaar ACV hebben nu een speciale inwerpzuil ontwikkeld. De raad wordt voorgesteld om als voorwaarde op te nemen dat minimaal 50% van de wooneenheden van een hoogbouwcomplex moet aangeven mee te willen doen (met een minimumaantal van 20 eenheden). Daarnaast krijgen alleen de wooneenheden die mee willen doen, via hun afvalpas toegang tot de gf+e container. Het aanbieden van gf+e blijft gratis.

Uw mening
De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en uit de agenda’s hieronder, tijdens de vergaderingen van de raadscommissie op maandag 7 oktober en donderdag 10 oktober. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 17 oktober neemt de raad een besluit over de onderwerpen op de agenda.

Agenda van de raadscommissie

Maandag 7 oktober 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten

3. Raads- en commissiekalender

4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Eerste wijziging evenementenbeleid Veenendaal 2015

6. Raadsvoorstel Visie op Participatie Veenendaal

7. Raadsvoorstel Jaarrekening Wereldkidz 2018

8. Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2019

9. Raadsvoorstel Verordening rechtspositie burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden gemeente Veenendaal

10. Behandeling Ingekomen stukken

11. Overige

Schorsing

Donderdag 10 oktober 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda

Heropening

12. Raadsvoorstel Verkabeling hoogspanningslijn

13. Raadsvoorstel Renovatie winkelcentrum de Ellekoot

14. Raadsvoorstel vaststelling bebouwde komgrens Veenendaal op de Voorpoort en Nieuweweg-noord

15. Raadsvoorstel Inzameling groente-, fruit- en etensresten hoogbouw

16. Raadsvoorstel Herijking aandelen ACV

17. Behandeling Ingekomen stukken

18. Overige

19. Sluiting

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.