Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 30 januari 2019

Raadsbijeenkomst over Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. Alle regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Dit betekent veel voor inwoners, maar ook voor de rol van de gemeenteraad. Burgerparticipatie en het creëren van draagvlak wordt belangrijker dan ooit. Wie moet er betrokken worden bij ontwikkelingen in de openbare ruimte en in welke fase? Wat is de rol van de gemeenteraad daarbij?

Tijdens de beeldvormende avond op 5 februari aanstaande gaat de raad in gesprek over de implementatie van de Omgevingswet. De raad wordt tijdens deze avond geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie. Ook wordt besproken welke stappen komende maanden volgen, op weg naar een Omgevingsvisie. Als laatste wordt de raad bijgepraat over twee experimenten waarmee duidelijk wordt welke veranderingen de Omgevingswet zoal met zich meebrengt. U bent van harte welkom om de beeldvormende avond op 5 februari als toehoorder bij te wonen. Deze avond start om 19.30 uur en vindt plaats in het Christelijk Lyceum Veenendaal, Kerkewijk 149, Veenendaal. Meer informatie over deze avond vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Wilt u meepraten?
Wilt u zelf meepraten over de toekomst van Veenendaal? Dan bent u welkom tijdens de dialoogavond Omgevingsvisie op donderdag 31 januari in CSV Het Perron, Sportlaan 11-13. Deze avond start om 18.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via omgevingswet@veenendaal.nl. Telefonisch aanmelden kan ook via 0318 538 538.

Terugblik raadsvergadering 24 januari


Beëdiging en installatie van nieuw benoemd raadslid Y. Makineli (DENK) en afscheid raadslid G. Çoban (DENK)
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 januari werd de heer Y. Makineli (DENK) beëdigd en geïnstalleerd als raadslid. Hij legde tijdens de vergadering de verklaring en belofte af en werd daarmee toegelaten als lid van de gemeenteraad van Veenendaal. De heer Makineli neemt de plaats in van de heer G. Çoban, die één van de lijsttrekkers is voor DENK bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart dit jaar. De heer Çoban werd tijdens de vergadering toegesproken door de voorzitter van de raad en sprak ook zelf de raad toe. De heer Çoban blijft actief als schaduw-raadslid voor DENK.

Benoeming lid Werkgeverscommissie en benoeming schaduw-raadslid G. Çoban (DENK)
De heer H. Schonewille (CDA) werd tijdens de raadsvergadering met 32 stemmen voor benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie. De heer G. Çoban (DENK) werd met 32 stemmen voor benoemd tot schaduw-raadslid van Veenendaal. De heer G. Çoban legde de verklaring en belofte af.

Voorkeursvariant Rondweg-Oost
De raad heeft het raadsvoorstel Voorkeursvariant Rondweg-Oost met 25 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA en PvdA. Tegen stemden Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP en GroenLinks. Een snelheid van 70 km per uur op het noordelijk deel van de Rondweg-Oost en een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan, is onderdeel van de voorkeursvariant waar de raad nu over heeft besloten. Deze voorkeursvariant is een advies van de gemeente Veenendaal aan de provincie Utrecht. Op 18 februari wordt het advies in de Provinciale Staten besproken. 

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
• Ontheffing verlenen woonplaatsvereiste burgemeester Kats
• Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Utrecht
• Ontslag schaduw-raadslid J. Teunissen (D66)

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 24 januari vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.