Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 4 april 2019

Terugblik raadsvergadering 28 maart

Herbenoemingen leden Raad van Toezicht Wereldkidz
In de statuten van Wereldkidz is geregeld dat de raden van de zes deelnemende gemeenten de leden van de Raad van Toezicht benoemen. Deze procedure geldt ook voor herbenoemingen. Het raadsvoorstel is unaniem door de raad aangenomen.

Vertegenwoordiging gemeente in gemeenschappelijke regeling Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
De gemeenteraad wijst de leden aan voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (beter bekend onder de naam IW4). Het raadsvoorstel is unaniem door de raad aangenomen.

Vaststelling bestemmingsplan IKC West
Een bestemmingsplan is een juridisch bindend plan waarin de gemeente aangeeft hoe de grond in het gebied gebruikt mag worden. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. Door het bestemmingsplan IKC West vast te stellen, wordt het mogelijk om een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in West (op de locatie van basisschool de Vuurvlinder). In het toekomstige IKC West wordt, naast de Vuurvlinder, ook Wereldkidz Achtbaan en een kinderopvanglocatie van Kind & Co gevestigd. Het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan IKC West is unaniem door de raad aangenomen.

De fracties van ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, ChristenUnie, PvdA en SP dienden een motie in die het college oproept om de mogelijkheden voor ‘parkeren op maat’ te onderzoeken. Deze motie (M1) is aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, SP en PvdA. Tegen stemden DENK en GroenLinks.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Een motie vreemd aan de orde van de dag is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart dienden de fracties van CDA, ChristenUnie, DENK, SGP en PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze motie roept het college op om het oplaten van ballonnen bij evenementen actief te ontmoedigen. Deze motie (M2) is aangenomen met 23 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Voor stemden ChristenUnie, SGP, ProVeenendaal, CDA, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden VVD, Lokaal Veenendaal en D66.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Initiatiefvoorstel SP Wijziging Verordening burgerinitiatief Veenendaal
• Concept Kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
• Begroting 2019 Wereldkidz
• Wijziging Verordening kindpakket 2017-2018
• Vaststelling bestemmingsplan Kerkewijk 31 – Tuinstraat
• Vaststelling bestemmingsplan Zoete Inval
• Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 28 maart vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Voorstel voor verschuiven winkeltijden op zon- en feestdagen

In april bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fractie van Lokaal Veenendaal. Deze partij stelt de raad voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen te verschuiven van 13.00 – 18.00 uur naar 12.00 – 17.00 uur.

Op 21 december 2017 heeft de raad ingestemd met een algemene vrijstelling voor een aantal aangewezen categorieën winkels in de levensmiddelenbranche en bouwmarkten en een vrijstelling van maximaal 12 x per jaar voor het openstellen van winkels in het kernwinkelgebied op zon- en feestdagen met het tijdvenster van 13.00 – 18.00 uur. De fractie van Lokaal Veenendaal stelt de raad nu voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling te verschuiven naar 12.00 – 17.00 uur en de Verordening Winkeltijden Veenendaal op dat punt te wijzigen. 

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 9 april. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 16 april neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fractie.

Agenda van de raadscommissie

Dinsdag 9 april 2019 19.30 uur raadzaal

Initiatiefvoorstel Lokaal Veenendaal 5e Wijziging Winkeltijdenverordening Veenendaal
De fractie van Lokaal Veenendaal stelt de raad voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen te verschuiven van 13.00 – 18.00 uur naar 12.00 – 17.00 uur. Meer informatie over het initiatiefvoorstel vindt u in het artikel ‘Voorstel voor verschuiven winkeltijden op zon- en feestdagen’ elders in dit raadsnieuws. 

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Afvalverwijdering Utrecht is een zogeheten gemeenschappelijke regeling die zorgdraagt voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de 26 deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om hun mening te geven over de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het college van B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting. Ook wordt voorgesteld om de gestegen kosten voor afvalverwerking door te berekenen in de gemeentelijke tarieven van de afvalstoffenheffing 2020.

Consultatiememo verkabeling hoogspanningslijn
De gemeenteraad heeft eerder gevraagd om de zogeheten ‘verkabeling’ (=het ondergronds brengen) van de hoogspanningslijn in beeld te brengen. In 2015 is hiervoor een globaal haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Ook in het raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen doet mee’ is als ambitie opgenomen dat de gemeente de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds wil brengen. De financiering hiervan is echter een uitdaging. De raadscommissie wordt nu geraadpleegd over enkele dilemma’s rondom de verkabeling van de hoogspanningslijn.

Donderdag 11 april 2019 19.30 uur raadzaal

Consultatie Nieuwe opdracht Welzijn na 2020
In 2013 is besloten om het welzijnswerk in Veenendaal te beleggen bij Veens. Het contract met Veens is tussentijds verlengd, maar vanaf 1 januari 2021 moet dit opnieuw vorm krijgen. De raadscommissie wordt nu door het college geraadpleegd over enkele dilemma’s rondom de nieuwe aanbesteding van het welzijnswerk in Veenendaal.

Consultatie Zoekrichtingen sociaal domein
Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Net als veel andere gemeenten in Nederland, wordt ook Veenendaal geconfronteerd met een toename van kosten in het sociaal domein. De financiële prognose laat voor de komende jaren structurele tekorten zien voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Het college consulteert de raad in april over de zoekrichtingen en verzachtende maatregelen voor het sociaal domein.

Meer informatie op de website
De vergaderstukken bij de agenda van de raadscommissie van dinsdag 9 april en donderdag 11 april vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.