Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 4 oktober

Agenda van de raad

Maandag 8 oktober, 19.30 uur
vergadering raadscommissie

Donderdag 11 oktober, 19.30 uur
Veenendaal Spreekt: inspraakavond voor Programmabegroting 2019-2022

Donderdag 18 oktober, 19.30 uur
raadsvergadering

Maandag 30 oktober, 19.30 uur
extra raadscommissie Programmabegroting 2019-2022

Donderdag 8 november, 18.00 uur
extra raadsvergadering Programmabegroting 2019-2022 (deel 1)

Donderdag 12 november, 19.30 uur
extra raadsvergadering Programmabegroting 2019-2022 (deel 2)

Inspreken reguliere vergadercyclus oktober

Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Als u wilt inspreken op onderwerpen die op de agenda staan, verzoeken wij u zich aan te melden uiterlijk op de dag van de commissievergadering. Dit kan tot maandag 8 oktober 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Inspreken extra vergadercyclus Programmabegroting 2019-2022

Voor de programmabegroting is een apart inspraakmoment georganiseerd op donderdag 11 oktober. Inwoners, instellingen en bedrijven zijn welkom om tijdens deze bijeenkomst mee te praten over de begroting en de maatregelen die door het college zijn voorgesteld. Als u wilt inspreken op de programmabegroting, verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan bij voorkeur voor 9 oktober maar uiterlijk tot donderdag 11 oktober 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Volg de raad

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad en raadscommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf ook online te volgen.

Raad spreekt over toekomst van sociaal werkbedrijf IW4

In oktober wordt de agenda van de gemeenteraad vooral gedomineerd door de Programmabegroting 2019-2022 en enkele aanverwante raadsvoorstellen. Op de reguliere raadsagenda van oktober staat een raadsvoorstel over de toekomst van IW4 en een consultatie over toekomstbestendig parkeren in Veenendaal.

Toekomstscenario IW4
IW4 voert voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit en biedt van daaruit werk aan zo’n 500 mensen met een arbeidsbeperking. De Wsw is met ingang van 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. Hierdoor is één regeling ontstaan voor iedereen die voorheen een beroep deed op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wajong of de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Om ook in de toekomst goed uitvoering te kunnen geven aan de Participatiewet en Wsw wordt aan de IW4-gemeenten, waaronder Veenendaal, gevraagd om een beslissing te nemen over het toekomstscenario voor IW4. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een toekomstscenario waarbij IW4 verder wordt ontwikkeld en samen met werkgevers wordt gewerkt aan een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Veenendaal is de eerste IW4-gemeente die het voorstel behandeld. Afgelopen jaren is reeds geanticipeerd op de ontwikkeling van IW4 en zijn daar extra middelen voor begroot. Het voorstel dat nu ter besluitvorming voorligt, kost minder dan eerder was begroot waardoor er in de begroting middelen vrij vallen.

Onderzoek toekomstbestendig parkeren
De parkeerexploitatie in Veenendaal staat al meerdere jaren onder druk. In mei 2017 heeft het college de raadscommissie gevraagd om mee te denken over verbetervoorstellen om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen. De raadscommissie heeft toen de wens geuit om in de eerste plaats het financiële tekort te verminderen. Door het college is daarop de toezegging gedaan dat nader onderzoek zou worden uitgevoerd naar concrete maatregelen om de exploitatie te verbeteren. Eén van de uitkomsten uit dit onderzoek is dat naar verwachting in 2026 een kostendekkende exploitatie wordt bereikt. Hierin is de gemeente echter voor een belangrijk deel afhankelijk van andere partijen, die mede het succes van het programma Vitale Winkelstad bepalen. Het college vraagt de raadscommissie nu om een reactie op twee concrete verbetervoorstellen rondom kosten en opbrengsten: een tarief heffen voor de eerste bewonersvergunning in het centrum en een geleidelijke verhoging van het werknemersabonnement. In september 2017 is reeds een besluit genomen over een derde verbetervoorstel, namelijk het betalen in blokken van € 1. Als laatste vraagt het college de raad nog om een reactie op drie beleidsmatige verbetervoorstellen. 

Uw mening
De onderwerpen in dit artikel komen aan de orde tijdens de vergadering van de raadscommissie op maandag 8 oktober. Wilt u vanuit uw betrokkenheid bij een onderwerp op de agenda uw mening geven? De raad hecht er waarde aan om die input mee te nemen bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken vindt u bovenaan deze nieuwsbrief.

Agenda van de Raadscommissie

MAANDAG 8 OKTOBER 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorzitter: de heer A.H. Janssen

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten

3. Raads- en commissiekalender oktober 2018

4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Keuze toekomstscenario IW4 en structurele bijdrage Wsw

6. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Schadijk 6 en 8

7. Consultatie Onderzoek toekomstbestendig parkeren Veenendaal

8. Consultatie Aansluiting HIK-eilanden Veenderij DEVO

9. Behandeling Ingekomen stukken

10. Overig

11. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Financiële prognose gemeente Veenendaal vergt zorgvuldige belangenafweging door raad

Donderdag 27 september heeft het college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2019-2022 overgedragen aan de gemeenteraad. Hierin staat welke plannen de gemeente heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. In de Programmabegroting 2019-2022 stelt het college de raad voor om stevige maatregelen te nemen binnen het sociaal domein om Veenendaal financieel gezond te houden. De gemeenteraad heeft een wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die daarin gemaakt worden. De programmabegroting bepaalt komende maand voor een belangrijk deel de agenda van de raad.          

Structureel tekort
De financiële prognose laat voor de komende jaren een structureel tekort van € 5 miljoen euro zien voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Het college stelt dat Veenendaal, net als veel gemeenten in Nederland, wordt geconfronteerd met een overschrijding van het budget sociaal domein. Na de nu al door het college voorgestelde maatregelen, blijft er een begrotingstekort over van € 3 miljoen in 2019 aflopend tot € 110.000,- in 2021. In 2022 is de begroting in evenwicht. De financiële druk op het sociaal domein neemt de komende jaren naar verwachting verder toe. Het college stelt dat als de kosten in het sociaal domein niet worden teruggedrongen, andere ambities (zoals vastgelegd in het raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’) in de verdrukking komen. In de programmabegroting zijn daarom maatregelen en suggesties opgenomen om de kosten in het sociaal domein aanzienlijk terug te dringen.  

Voorgestelde maatregelen met ingang van 2019
Het college stelt een beperkt aantal maatregelen in het sociaal domein voor die, als de raad daarmee instemt, met ingang van 2019 al in werking kunnen treden. De voorgestelde maatregelen met ingang van 2019 bestaan uit:
• Verbeterprojecten Jeugdhulp: Vermindering instroom en versterking uitstroom waarmee 5 tot 10% van de totale jeugdhulpuitgaven gereduceerd zouden kunnen worden;
• Afremmen kostengroei Jeugdhulp: Onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de groei van de kosten voor Jeugdhulp af te remmen; 
• Financieel voordeel door deels dan wel geheel vrijvallen van een risicoreservering voor sociale werkvoorziening IW4.

Suggesties voor kostenreductie met ingang van 2020
In de programmabegroting zijn ook suggesties opgenomen voor verdere kostenreductie met ingang van 2020. Deze maatregelen hebben veel impact en om die reden wil het college deze suggesties zorgvuldig afwegen met de raad en andere betrokkenen. Achtereenvolgens gaat het om de volgende maatregelen:
• Vermindering subsidie cliëntondersteuning Veens en CJG;
• Verlagen van het tarief Persoons Gebonden Budget (PGB) Jeugdhulp en Wmo, met dien verstande dat het PGB toereikend moet zijn om de cliënt zelf de ondersteuning te kunnen laten inkopen;
• Beëindiging compensatie lage inkomens met betrekking tot:
a. Vergoeding indirecte zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten
b. Lokale beleid bovenwettelijke voorziening collectieve ziektekostenverzekering van 130% sociaal minimum te beëindigen of aan te passen (wettelijk 110%)
• Verhoging eigen bijdrage maatwerkvoorziening Wmo;
• Invoering eigen bijdrage collectief vervoer;
• Verhoging klanttarief schoonmaakondersteuning: verhoging van € 15,- per uur naar € 20,- per uur. (m.i.v. 2019 wordt al gerekend met een uurtarief van € 15,-).

Om verder nog aan de uitgavenkant te sturen kan de raad overwegen om voorgestelde bestedingen niet te doen, het budget te verlagen, de uitvoering op te splitsen en daarmee de lasten voor een deel op te schuiven naar volgende jaren. Een dergelijke keuze vraagt om grote zorgvuldigheid omdat daarbij ook rekening moet worden gehouden met eerder gemaakte afspraken, gewekte verwachtingen en/of meerjarenplannen. 

Inkomsten
De gemeenteraad heeft slechts beperkt invloed op de inkomsten van de gemeente. Meer dan 90 procent van de inkomsten komen namelijk als algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze inkomsten mag de gemeente naar eigen inzicht besteden. Ook ontvangt de gemeente van het rijk uitkeringen met een vast omschreven doel. Daarnaast heft de gemeente zelf belasting. De onroerendezaakbelasting is de belangrijkste bron van eigen inkomsten. Andere bronnen zijn o.a. toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeergelden. De hoogte van deze gemeentelijke belastingen wordt door de gemeenteraad vastgesteld in belastingverordeningen. Om de consequenties in het sociaal domein te verminderen zou gekozen kunnen worden voor een verhoging van de OZB-tarieven. Het vaststellen van de belastingverordeningen 2019 maakt daarom onderdeel uit van de raadsagenda van komende maand.

Veenendaal Spreekt
De programmabegroting en de aanverwante raadsvoorstellen worden door de raad besproken tijdens een extra vergadering van de raadscommissie op dinsdag 30 oktober waarna op donderdag 8 november en maandag 12 november besluitvorming zal plaatsvinden. Vooruitlopend hierop is op donderdag 11 oktober een inspraakavond georganiseerd: Veenendaal Spreekt. Wilt u vanuit uw betrokkenheid bij een onderwerp in de begroting uw mening geven? De raad hecht er waarde aan om die input mee te nemen bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken en aanmelden vindt u bovenaan deze nieuwsbrief

Agenda van de extra Raadscommissie

DINSDAG 30 OKTOBER 2018 19.30 uur Raadzaal

Voorzitter: de heer J.P. Breur
 
Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2018

4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022

5. Raadsvoorstel diverse belastingverordeningen

6. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West

7. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal

8. Raadsvoorstel Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort

9. Behadeling Ingekomen stukken

10. Sluiting

De programmabegroting en de overige vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.