Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 6 december 2018

Inspreken

Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Raad spreekt over Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

In december spreekt de gemeenteraad over het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. Eens in de vier jaar stelt de raad een IVP vast. Hierin worden de prioriteiten op het gebied van veiligheid en de bijbehorende afspraken vastgelegd. Het IVP 2019-2022 is het resultaat van een samenwerking tussen vijf Utrechtse gemeenten: Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal. Ook de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn bij de totstandkoming betrokken. Het IVP 2019-2022 bevat naast lokale prioriteiten, ook een regionaal speerpunt.  

Eerder dit jaar zijn inwoners en ondernemers uit Veenendaal betrokken bij de totstandkoming van het IVP 2019-2022. Door middel van gesprekken en enquêtes is een beeld gevormd van veiligheidsthema’s en de veiligheidsbeleving onder inwoners en ondernemers in Veenendaal. De uitkomsten van deze gesprekken en enquêtes zijn vervolgens getoetst bij veiligheidsprofessionals. Hier zijn drie lokale prioriteiten uit voortgekomen: de aanpak van drugs, de inzet op zogeheten High Impact Crimes (woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld) en het voorkomen van polarisatie. Als regionaal speerpunt hebben de vijf Utrechtse gemeenten gekozen voor het aanpakken van ondermijning. Ondermijning is iedere vorm van criminaliteit waarbij de onderwereld de bovenwereld gebruikt voor criminele activiteiten. Van de vijf Utrechtse gemeenten die dit IVP gezamenlijk hebben opgesteld, is Veenendaal één van de eerste gemeenten waar de raad een besluit neemt over het IVP 2019-2022.

Afvalinzameling: bronscheiding of nascheiding?
In december spreekt de raad ook over afvalinzameling. Sinds 2016 stimuleert de gemeente inwoners om restafval en PMD (plastic, metaal, drankkartons) gescheiden aan te bieden (ook wel bronscheiding genoemd). Omdat de AVU (Afval Verwijdering Utrecht) een nieuw verwerkingscontract voor afval gaat sluiten, hebben gemeenten de mogelijkheid om aan te geven of zij voor bronscheiding of nascheiding willen gaan. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat bronscheiding voordelen heeft boven nascheiding. Bronscheiding zou onder meer bijdragen aan een circulaire economie, een hogere inwonerstevredenheid opleveren en lagere kosten tot gevolg hebben. Het college raadpleegt de raad in december over het voornemen om het huidige beleid van bronscheiding in Veenendaal te continueren. 

Uw mening
De onderwerpen in dit artikel komen aan de orde tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 11 en donderdag 13 december. Wilt u, vanuit uw betrokkenheid bij een onderwerp op de agenda, uw mening geven? De raad neemt die input graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 20 december neemt de raad een besluit over de onderwerpen op de agenda.

Agenda van de Raadscommissie

Dinsdag 11 december 2018 19.30 uur raadzaal

Voorzitter: de heer D.D. Both

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten

3. Raads- en commissiekalender december 2018

4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Partiële wijziging Wageningselaan 46

6. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Heetveldlaan-Grootveldlaan

7. Raadsvoorstel Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan

8. Raadsvoorstel Kaderstelling ontwikkeling 1e Melmseweg, fase 3

9. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage projecten

10. Raadsvoorstel Bereikbaarheidsagenda FoodValley

11. Consultatiememo over afvalinzameling – bronscheiding versus nascheiding

12. Behandeling Ingekomen stukken

13. Overige

Schorsing

Donderdag 13 december 2018 19.30 uur raadzaal

Voorzitter: de heer J.P. Breur

Voorlopige agenda

Heropening

14. Raadsvoorstel Verlenging activerend minimabeleid 2015-2018

15. Raadsvoorstel Concept-begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht

16. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

17. Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

18. Raadsvoorstel Derde Bestuursrapportage 2018

19. Statutenwijziging Wereldkidz

20. Wijzigen Statuten Sportservice Veenendaal

21. Behandeling Ingekomen stukken

22. Overige

23. Sluiting

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.