Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 6 juni 2019

Kadernota 2020-2023 overgedragen aan raad

Woensdag 29 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2020-2023 overgedragen aan de gemeenteraad. In de Kadernota staat welke plannen de gemeente heeft voor de aankomende vier jaar en wat die plannen kosten.

De financiële prognose laat voor de komende jaren een structureel tekort zien voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Het college stelt de raad daarom voor om extra maatregelen te nemen om Veenendaal financieel gezond te houden. Op 8 juli debatteert de gemeenteraad over de Kadernota en worden besluiten genomen. 

Wilt u meepraten?
Als inwoner of organisatie uit Veenendaal kunt u invloed uitoefenen op de besluiten van de raad. Wilt u uw mening geven over de voorgestelde maatregelen? Op dinsdagavond 11 juni vindt een inspraakavond plaats. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid om in enkele minuten uw standpunt toe te lichten. Raadsleden kunnen u verhelderingsvragen stellen over uw bijdrage. Hierna heeft u de gelegenheid om meer informeel met raadsleden in gesprek te gaan. Deze inspraakavond begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Aanmelden kan tot dinsdag 11 juni 13.00 uur via griffie@veenendaal.nl. Na aanmelding nemen wij contact met u op voor verdere afstemming. 

Schriftelijk reageren
U kunt de gemeenteraad als geheel ook aanspreken in een schriftelijke reactie. Deze kunt u mailen naar griffie@veenendaal.nl of per post versturen naar: Griffie gemeente Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC, Veenendaal. Uw reactie wordt dan met uw naam openbaar op de lijst ingekomen stukken geplaatst voor de raad. Eventuele adresgegevens worden onleesbaar gemaakt. Het is aan de raadsleden om wel of niet op de inhoud van uw brief in te gaan.

Raadsfracties of raadsleden benaderen
U kunt er ook voor kiezen om een politieke partij of raadslid individueel te benaderen. De contactgegevens van de verschillende partijen en raadsleden vindt u op de website van de gemeenteraad.

Meer informatie? 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op. Dat kan via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Uitnodiging Verantwoordingsmarkt 19 juni 2019


Wist u dat de gemeente jaarlijks zo’n 200 miljoen euro uitgeeft? Waar ging dat geld in 2018 naartoe? Welke doelen zijn daarmee bereikt? Tijdens de Verantwoordingsmarkt op 19 juni staat het huishoudboekje van de gemeente centraal. De raad bespreekt dan de jaarstukken van de gemeente en van diverse samenwerkingsverbanden over het jaar 2018.

Na een plenaire aftrap, start de Verantwoordingsmarkt met een toelichting op de financiën van diverse gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn samenwerkingsverbanden zoals de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Regio Utrecht of de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierna komen de jaarstukken van de gemeente zelf aan de orde. (Schaduw)raadsleden kunnen verhelderingsvragen stellen en vormen zich daarna een mening over het beleid en de financiën. De raad gebruikt de informatie van de Verantwoordingsmarkt bij het verantwoordingsdebat met het college van burgemeester en wethouders op 27 juni. Op dat moment neemt de raad ook besluiten over de jaarstukken.

Wilt u meepraten?
Hoe denkt u over de financiën van de gemeente? Waar heeft u vragen over? Inwoners zijn welkom om mee te praten. Aanmelden kan via griffie@veenendaal.nl. Vermeld in uw bericht over welke onderwerpen u wilt meepraten.     

Programma Verantwoordingsmarkt 19 juni 2019
19.15 uur        Plenaire aftrap door burgemeester Gert-Jan Kats
19.30 – 20.00  Parellelsessies I (ODRU, GGD, VRU)
20.00 – 20.30  Parellelsessies II (Regio Foodvalley, IW4, AVU)
20.30 – 21.15  Parellelsessies III (Projectenboek 2019, digitale projectenboek sociaal domein 2018)
21.15 – 21.30  Pauze    
21.30 – 23.00  Jaarstukken 2018 gemeente Veenendaal

Terugblik raadsvergadering 28 mei

Beheersverordening gemeentelijke Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal
In 2006 heeft de raad regels vastgesteld voor het ruimen van algemene graven en graven waar geen rechthebbenden meer voor zijn (d.w.z. graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald). Dit beleid voor het ruimen van graven is tot op heden nooit uitgevoerd vanwege een burgerinitiatief over het behoud van historische graven. De raad werd nu gevraagd om een wijziging van de Beheersverordening gemeentelijke Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal vast te stellen. Deze wijziging van de verordening biedt de mogelijkheid om regels op te nemen voor het aanwijzen en het beheer van historisch waardevolle graven.

Het raadsvoorstel werd met 32 stemmen voor aangenomen. De fracties van ChristenUnie, ProVeenendaal en de VVD dienden een motie in om de zichtbaarheid van kindergraven op het oude kindergrafveld te vergroten. Deze motie werd met 32 stemmen voor aangenomen.   

Motie vreemd aan de orde van de dag over het verhogen van de vaccinatiegraad
De fracties van de VVD, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie dienden een motie vreemd aan de orde van de dag in met als doel het verhogen van de vaccinatiegraad in Veenendaal. Deze motie werd met 32 stemmen voor aangenomen.

Initiatiefvoorstel SGP Wijziging Inspraakverordening gemeente Veenendaal
Agendapunt is vervallen. 

Benoeming schaduw-raadslid dhr. Hordijk
Jelle Hordijk (D66) werd met 31 stemmen voor benoemd tot schaduw-raadslid van Veenendaal. Hij legde de verklaring en belofte af.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Ontslag schaduw-raadslid Richard Sterkenburg (Lokaal Veenendaal) en Geurt-Jan Ploeg (D66)
• Bekrachtiging geheimhouding
• Begroting 2020-2023 en Jaarstukken 2018 Regio Foodvalley
De fractie van Lokaal Veenendaal wenst aangetekend te zien tegen raadsvoorstel Begroting 2020-2023 en Jaarstukken 2018 Regio Foodvalley gestemd te hebben.

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van dinsdag 28 mei vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.