Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 6 maart 2019

Terugblik raadsvergadering 21 februari


Beëdiging en installatie van nieuw benoemd raadslid J. van den Heuvel (ChristenUnie) en afscheid raadslid J.P. Blad (ChristenUnie)
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 februari werd de heer J. van den Heuvel (ChristenUnie) beëdigd en geïnstalleerd als raadslid. Hij legde tijdens de vergadering de eed af en werd daarmee toegelaten als lid van de gemeenteraad van Veenendaal. De heer Van den Heuvel neemt de plaats in van de heer J.P. Blad. De heer Blad werd tijdens de vergadering toegesproken door de voorzitter van de raad en sprak ook zelf de raad toe. Tevens ontving hij de raadspenning van Veenendaal voor zijn verdiensten voor de Veenendaalse samenleving.

Benoeming en ontslag extern lid Rekenkamercommissie
Mevrouw drs. M. Gruisen werd tijdens de raadsvergadering benoemd tot extern lid van de Rekenkamercommissie Veenendaal. Deze vacature ontstond in verband met het vertrek van mevrouw drs. A.M. Jutte, die tijdens de raadsvergadering eervol ontslag werd verleend. De Rekenkamercommissie Veenendaal is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of geld doelmatig is ingezet. Met de onderzoeken levert de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Een motie vreemd aan de orde van de dag is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Tijdens de raadsvergadering van 21 februari dienden de fracties van GroenLinks, SP, PvdA en CDA een motie vreemd aan de orde van de dag in. Het onderwerp van de motie was de rol van de raad bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. De motie werd unaniem aangenomen.  

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Beslissing op bezwaar tegen niet verlenen inspraak o.g.v. afd. 3.4 Awb bij het raadsvoorstel om Winkeltijdenverordening te wijzigen.
• Kaderbrief Foodvalley 2020-2023
• Rekenkamerrapport effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 21 februari vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Voorstel voor lagere drempel burgerinitiatief

In maart bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks. De vier partijen stellen de raad voor om de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief te verlagen. Via een burgerinitiatief kunnen inwoners een plan of idee op de agenda van de raad plaatsen. 

Richtlijnen voor een burgerinitiatief zijn vastgelegd in de Verordening burgerinitiatief Veenendaal. Hierin staat dat een burgerinitiatief niet kan gaan over een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. De fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks stellen voor om deze termijn terug te brengen naar één jaar. Daarnaast stellen zij voor om de termijn van één jaar niet toe te passen als het burgerinitiatief een uitwerking is van kaders die de raad eerder heeft gesteld. In dat geval moet het volgens SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks alsnog mogelijk zijn om, ongeacht de termijn, een burgerinitiatief in te dienen.     

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 19 maart. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 28 maart neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fracties.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.