Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 6 november 2018

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Inspreken reguliere vergadercyclus november

Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden uiterlijk op de dag van de commissievergadering. Dit kan tot donderdag 15 november 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Agenda van de extra raadsvergadering Programmabegroting 2019-2022

Deel 1: donderdag 8 november 2018 18.00 uur raadzaal

Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Tweede Bestuursrapportage 2018 

4. Programmabegroting 2019-2022

schorsing

Deel 2: maandag 12 november 2018 19.30 uur raadzaal

heropening

4. Programmabegroting 2019-2022 (vervolg)

5. Diverse belastingverordeningen

6. Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West

7. Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal

8. Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort

9. Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal

10. Sluiting

Op zoek naar de vergaderstukken bij de agenda? Deze kunt u vinden in ons raadsinformatiesysteem.

Een reactie van de raadsfracties op de Programmabegroting 2019-2022

Verantwoord handelen


De Programmabegroting 2019-2022 is de uitwerking van het raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’. Als ChristenUnie herkennen wij ons in de ambities, zoals verwoord in het raadsprogramma, op het gebied van een sociale, duurzame, groene, veilige, ondernemende en bereikbare gemeente. Maar ook het voortvarend inzetten op thema’s zoals het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijn, de verbreding van de Rondweg-Oost en Energieneutraal 2035 vinden wij als ChristenUnie belangrijk.

Als college en gemeenteraad mogen wij alle taken waar wij verantwoordelijk voor zijn, ter hand nemen. Niet om alles en iedereen naar onze eigen hand te zetten, maar in het kader van onze verantwoordelijkheid naar burgers en bedrijven in Veenendaal. Als het gaat om de Programmabegroting en de keuzes die voorliggen, nemen wij als ChristenUnie onze verantwoordelijkheid. In het besef dat het belangrijk is om te geloven in een stad waar het niet gaat om ik, maar om wij.

Hoe spijtig is het dan ook dat we rekening moeten houden met de negatieve financiële prognose vanwege de structurele tekorten binnen het sociaal domein en daarmee op de uitvoering van taken. Terwijl Veenendaal en FoodValley juist golden als voorbeelden hoe de zorg goed georganiseerd kon worden. De beschikbaar gestelde financiële budgetten vanuit het Rijk zijn niet toereikend. Bij de overdacht van taken van het Rijk naar de gemeenten is een substantiële korting toegepast die structureel zwaar drukt op de begroting en daarmee op de uitvoering van taken.

In de Programmabegroting is helder naar voren gebracht waar de financiële pijnpunten zitten en welke oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden. Toch vinden wij enkele zaken nog onvoldoende en komen - al dan niet met andere partijen - tijdens het debat over de Programmabegroting met wijzigingsvoorstellen. Ons doel is om met elkaar ervoor te zorgen dat wij de titel van het raadsprogramma ‘Iedereen telt mee’ niet uit het oog verliezen bij de te maken keuzes.

De fractie van de ChristenUnie wenst het college, de raad en de ambtelijke organisatie van onze gemeente alle wijsheid toe in de uitvoering van de taken die gedaan moeten worden ten behoeve van de burgers en bedrijven in Veenendaal. In dit alles Gods onmisbare zorg en zegen van harte toegewenst.

Tineke Bette-van de Nadort 
Fractievoorzitter ChristenUnie

Programmabegroting 2019-2022


In deze eerste programmabegroting na de verkiezingen wordt de financiële uitwerking van het raadsprogramma zichtbaar. De grootste uitdaging is het structureel tekort in het sociaal domein. Wat de VVD betreft, moeten we de oplossingen voor dit tekort eerst zoeken binnen het sociaal domein zelf. De overgang van het Rijk naar de gemeente had tot doel de uitgaven beter beheersbaar te maken en dichterbij de mensen te brengen. Als lokale overheid hebben we een verantwoordelijkheid naar twee kanten. Enerzijds staan we voor de taak de mensen de zorg te bieden die ze nodig hebben en anderzijds is er de enorme opgave om de zorg toekomstbestendig te maken.

De VVD heeft goede hoop dat dit gaat lukken. Uit de rapportages van werkgroepen blijkt dat er veel besparingsmogelijkheden zijn door efficiënter te werken. Vooral in het rapport Jeugd lezen wij dat veel winst te halen valt door een betere coördinatie, tegengaan van onnodige versnippering, meer grip op de doelmatigheid en een transformatie naar goedkopere vormen. Op korte termijn zou dit al een besparing van 1,5 miljoen per jaar kunnen opleveren. Opzienbarend!

Een OZB verhoging per 1 januari 2019 vindt de VVD helemaal niet nodig. De suggestie de OZB te verhogen dient in 2019 alleen ter vulling van onze eigen schatkist. Pas vanaf 2020 zou het de pijnlijke maatregelen, die we eventueel moeten nemen, kunnen verzachten. Wij vinden dat eerst hard aan de slag moet worden gegaan om ons sociaal domein toekomstbestendig te maken.

Gelukkig gaat er in Veenendaal heel veel gewoon goed. Zo is de economie goed op stoom. Dat merken we aan onze woningmarkt, onze binnenstad en de drukte op onze wegen. De economische monitor van Veenendaal geeft prachtige cijfers over onze arbeidsparticipatie en bedrijvigheid. We zijn blij met de extra versterking van de infrastructuur en het groen, de versnelde bouw in Veenendaal-Oost, de extra aandacht voor veiligheid en de inzet voor meer levendigheid in het centrum.

De ambities op het gebied van een modern, bruisend, bereikbaar, ondernemend en veilig Veenendaal zijn voor de VVD van groot belang. De komende periode gaan we gebruiken om deze verkiezingsbeloftes verder te realiseren.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter VVD

Goed voor elkaar, de leefomgeving en onze economie


Het goede voor Veenendaal! Dat is wat we als SGP-fractie zoeken bij het bespreken en vaststellen van de Programmabegroting voor de komende jaren.

Goed voor elkaar!
De SGP staat voor een samenleving waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en neemt. De overheid is hierin een ‘schild voor de zwakken’, samen met kerken, verenigingen en het maatschappelijk middenveld. Kwetsbare groepen in de samenleving moeten kunnen rekenen op een overheid die hen ziet en ondersteunt. Dat willen we. En dat doen we. Maar bij deze Programmabegroting wordt ook duidelijk dat de toekomstbestendigheid van deze ondersteuning onder druk staat. Dat vraagt keuzes. De SGP denkt met deze programmabegroting - en de daarin nog te verwerken amendementen m.b.t. de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp en de vrijwilligersondersteuning die we (mede) indienen - ondanks de krapte voor het komende jaar, een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning te kunnen bieden vanuit de gemeente. De al aangekondigde bezinning op een - ook financieel - toekomstgericht sociaal domein kan wat ons betreft niet snel genoeg starten.

Goed voor de leefomgeving!
We hebben de plicht ons in te spannen voor een duurzame en energiezuinige manier van leven
en werken. We zien de grote waarde van natuur- en groenbeheer: groen is uitermate belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat. Met een goed beheer geven we - als overheid en burgers - invulling aan de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap. Daarom spannen we ons in om vuurwerkoverlast terug te dringen, zwerfafval uit het straatbeeld terug te dringen en onze openbare ruimte weer terug te brengen naar beheerniveau B.

Goed voor een economisch vitale gemeente!
We hebben een hoog voorzieningenniveau in Veenendaal, dat op peil gehouden moet worden. Economische vitaliteit is een belangrijke basis voor de sociale vitaliteit van Veenendaal. De SGP is overtuigd van het grote belang van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in Veenendaal. Bereikbaarheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. De SGP heeft zich daarnaast altijd ingespannen voor een vitaal winkel- en ICT-centrum en verantwoorde inspanningen daartoe gesteund of geïnitieerd. En zal dat blijven doen.

Dick Both
Fractievoorzitter SGP

Harde keuzes met dank aan Den Haag


Door bezuinigingen op de zorg hebben alle gemeenten tekorten die, als Den Haag niets doet, lokaal opgelost moeten worden. En dat is een lastige boodschap in tijden dat de begroting in Nederland positieve cijfers laat zien. Maar wij zouden geen Veenendaalers zijn als we onze schouders er niet onder zouden zetten. We zullen wel moeten! Bovendien biedt het ook weer kansen.

In 2022 zien wij een Veenendaal voor ons dat in veel opzichten verbeterd is ten opzichte van vandaag. Om te beginnen bij onze inwoners. Nu is het tijd om u als inwoner optimaal te gaan betrekken. Zeker als we van dezelfde groep offers gaan vragen en vragen om wederzijds respect. Alleen dan bereiken we een leefbaarder, veiliger, groener, sportiever, cultureler Veenendaal. Een Veenendaal waar we blijer van worden.

Financieel moeten we scherp zijn en blijven. Onnodige uitgaven moeten we stoppen of verminderen en echt noodzakelijke doelen moeten we extra faciliteren. Het Gilbertjaar is een mooi initiatief waaraan veel groepen gaan meewerken en waardoor verenigingen en organisaties elkaar ook weer makkelijker weten te vinden. Daar zijn we als ProVeenendaal blij mee en we ondersteunen dat ook, maar wel met een afgeslankt budget vanuit de gemeente. ProVeenendaal wil met de vrijgemaakte gelden een impuls geven aan het vrijwilligerswerk in Veenendaal. Onze vrijwilligers moeten de waardering krijgen welke hen toekomt.

De zorg is een taakveld waar de afgelopen jaren beter voor gezorgd had moeten worden. Het is een feit dat de nieuwe verantwoordelijke wethouders er hard aan moeten trekken. En daar hebben we alle vertrouwen in. ProVeenendaal staat open voor een eenduidig beleid als het gaat om zorg, welzijn en huishoudelijke hulp. De hoogte van de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning mag niet (teveel) onder druk komen te staan. Wij willen dat meedoen mogelijk gemaakt wordt door de gemeente. Mantelzorgers en de vrijwilligers verdienen de ondersteuning die zij nodig hebben.

Volg ProVeenendaal via de website www.pro-Veenendaal.nl of via Facebook www.facebook.com/ProVeenendaal

Ronald van der Weerd 
Raadslid ProVeenendaal

CDA Veenendaal kiest voor menselijke maat


CDA Veenendaal pleit er voor om de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp niet te verhogen. De menselijke maat is voor het CDA belangrijker dan de kille cijfers. Om die reden kiest het CDA ook voor behoud van het mantelzorgcompliment.

In de aanloop naar de begrotingsbehandeling heeft het CDA veel telefoontjes ontvangen van verontruste inwoners. Vooral veel ouderen zijn afhankelijk van huishoudelijke hulp. Zij kunnen de voorgestelde verhoging van een eigen bijdrage niet betalen. Wij bepleiten de eigen bijdrage voor deze doelgroep niet te verhogen. Ook zetten we in op behoud van het mantelzorgcompliment. Mensen die voor hun naasten zorgen, investeren hier liefde en tijd in. Bovendien bespaart dit geld voor de zorg. Daarom verdienen mantelzorgers een extraatje als blijk van waardering. Wij staan kritisch tegenover alle bezuinigingen op de sociale voorzieningen.

Verkeersveiligheid
Het CDA vindt de eenmalige extra bijdrage aan het Christelijk Lyceum Veenendaal verantwoord. Met deze bijdrage kan het CLV tijdens de verbouwing volstaan met één tijdelijke locatie. Hiermee worden onveilige verkeerssituaties voorkomen, wordt de lestijd gebruikt als lestijd en niet als verplaatsingstijd en worden buurtbewoners gevrijwaard van druk school-werk-verkeer. De voorgenomen activiteiten rondom het Gilbertjaar geven bedrijven uit Veenendaal mooie kansen om zich in Nederland en België te presenteren. Volgens het idee moet ‘Gilbert’ stad, bedrijven en onderwijsinstellingen verbinden. Het thema is gericht op alle Veenendalers. Toch vraagt CDA Veenendaal zich af of we de activiteiten met zoveel “gemeentegeld” mogen financieren.

Balans
Onze fractie vindt ook dat we het onderzoek naar de toekomst van de Lampegiet kunnen uitstellen. Dat is eveneens een besparing. Ook is er nog winst te behalen door de voorgestelde uitbreiding van de ambtelijke organisatie gefaseerd in te voeren en kritisch te kijken naar de investeringen voor ICT. Een verhoging van de gemeentelijke belastingen, zoals de OZB, kan dan achterwege blijven en de gemeentelijke reserve blijft op een gezond niveau. Zo kiest het CDA voor balans tussen mensen, bedrijven en stenen. Met deze voorstellen brengt het CDA de menselijke maat terug in de Veense politiek.

Harold Schonewille
Fractievoorzitter CDA

De begroting: veel ideeën, veel kosten en vooral veel plannen


Het raadsprogramma werd unaniem aangenomen. Een mooie uitgangspositie voor het nieuwe college voor de begroting. Alhoewel het raadsprogramma op hoofdlijnen is geformuleerd, staan er naast uitgangspunten zeker ook concrete ambities in.

D66 is tevreden over:
1. Het uitgangspunt dat Veenendaal een financieel gezonde gemeente is;
2. Het uitgangspunt dat de kosten binnen het sociaal domein worden betaald met de middelen die Veenendaal van het Rijk ontvangt;
3. Veenendaal houdt vast aan het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs (IHP) waar de keuze is gemaakt voor het realiseren van Integrale Kindcentra Voor D66 als onderwijspartij is dit een zeer belangrijke ontwikkeling voor het primair en voortgezet onderwijs in Veenendaal, de toekomst van Veenendaal.

Wat wordt er van deze drie ambities waargemaakt in de programmabegroting?

Algemene reserve daalt onder minimum!
Er zijn veel manieren om de financiële gezondheid te analyseren. Als we kijken naar de hoogte van de algemene reserve dan zien we dat deze de komende jaren afneemt van circa 18,5 miljoen euro naar circa 14,3 miljoen euro. Het door de gemeenteraad ingestelde minimum van 16,5 miljoen euro wordt hiermee met circa 2,2 miljoen euro tekort gedaan. Het college stelt een plan van aanpak voor. Dit is onacceptabel! D66 komt dan ook met een amendement. Het voorstel is om in de voorziening precariobelasting te maximeren tot 7,5 miljoen euro voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, de algemene reserve aan te vullen tot minimaal 16,5 miljoen en een gedeelte te gebruiken voor de uitvoering de extra kosten voor de uitvoering van het IHP.

Structureel tekort van circa 5 miljoen euro per jaar binnen het sociaal domein
Veel gemeenten kampen met dit probleem. Ook hier worden er plannen aangekondigd. D66 komt met een motie om ervoor te zorgen dat er volgend jaar een strategisch plan ligt. Veenendaal moet actief/actiever gaan lobbyen bij het Rijk.

Bouwkosten zijn gestegen
De laatste tijd zijn de bouwkosten enorm gestegen. Dit betekent ook dat er bij de financiering van het IHP Onderwijs extra kosten zijn. D66 vindt dat de gemeente moet kijken naar cofinanciering en dat hier in de begroting ook geld voor gereserveerd dient te worden.

Roy Dielemans
Fractievoorzitter D66

College is controle kwijt!


Deze week bespreekt de raad de begroting die is ingediend door het college. Het is de eerste begroting na de verkiezingen en het vaststellen van het raadsprogramma. In de tussentijd zijn er veel financiële tegenvallers, het college presenteert een begroting met veel rode cijfers. Hierdoor worden beloftes uit verkiezingsprogramma’s niet nagekomen en worden gemaakte afspraken met de raad geschonden.

Geld wat beschikbaar was gesteld door de raad voor nieuwe culturele activiteiten wordt nu gebruikt om gaten elders te dekken. Dit geld verdwijnt in de exploitatie van de bibliotheek bijvoorbeeld. Dit is onthutsend en onnodig. De bibliotheek heeft in korte tijd 25% van zijn betalende leden verloren. De bibliotheek zou eerst de bedrijfsvoering op orde moeten brengen alvorens er eventueel geld bij kan.

Erg opmerkelijk is de OZB verhoging van 10% die het college een alternatief noemt om de financiën op orde te brengen. Deze verhoging dreigt er gewoon te komen. Veel partijen steunen dit onzalige idee, maar Lokaal Veenendaal niet. Lokaal Veenendaal pleit ervoor om, in plaats van in paniek te raken en naast de ordinaire lastenverhoging ook ongelimiteerd uit de algemene reserve te graaien, het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat wij de tering naar de nering moeten zetten en niet onze inwoners laten boeten voor slecht financieel beleid. Wij zullen daarom een heroverweging van beleid voorstellen, met als voorbeelden de integrale kindcentra, de bibliotheek en de verbreding van de Rondweg-Oost. Ook de duurzaamheidslening vinden wij een voorbeeld voor heroverweging, omdat wij dit echt een taak voor de
banken vinden.

Daarnaast zou het gemeentelijke vastgoed verduurzaamd worden, zoals het er nu voorstaat gaat dit bijna 10 miljoen kosten. Ook dit willen wij graag heroverwegen. Waar wij echter niet op willen bezuinigen, is op de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning. De belachelijke verhoging van 50% die het college voorstelt is schrijnend en zullen wij niet steunen. Wij willen het tarief op € 10 laten staan.

Tijdens de begroting zullen wij extra aandacht vragen voor veiligheid. De raad heeft € 300.000 beschikbaar gesteld voor ondermijning door criminaliteit. Wij willen snel concrete resultaten. Daarbij willen wij dat het geld ook echt aan Veenendaal wordt besteed en niet aan de omliggende gemeenten, het draait hier immers om de gemeente Veenendaal.

Lokaal Veenendaal staat voor een solide financieel beleid en wil de kosten voor haar inwoners niet verder verhogen. Hier zullen wij dan ook voor staan tijdens de behandeling van de begroting.

Jaap Pottjewijd
Raadslid Lokaal Veenendaal

(Niet) iedereen doet mee


Raadsprogramma heeft de titel 'iedereen doet mee' maar dit college heeft de raad een programmabegroting voorgelegd waarbij aan alle kanten wordt getornd aan het sociale gezicht van Veenendaal.

We zien een forse verhoging van de eigen bijdrage in het WMO en verdere verschraling in het sociaal domein. Als het gaat om WMO, vraagt de gemeente aan de mensen die afhankelijk zijn van schoonmaakondersteuning 50% meer eigen bijdrage. En op termijn zelfs een verdubbeling ervan. Dit om het betaalbaar te houden. Want het kost te veel geld waardoor de tekorten oplopen.

Allereerst vinden we dat als wij het hebben over de sociale voorzieningen in Veenendaal, we het nooit mogen hebben over dat het geld kost. De mensen die het nodig hebben zijn geen kostenpost maar gewoon inwoners van Veenendaal en verdienen een juiste bejegening. Niemand vindt het leuk om als kostenpost te worden beschouwd.

Veel maatregelen raken de mensen die het al moeilijk hebben. DENK vindt het onacceptabel dat dit college de mensen raakt die het al lastig hebben en die afhankelijk zijn van de gemeentelijke sociale voorzieningen.

We zijn het dan ook niet eens met de voorliggende programmabegroting. Wat DENK betreft gaan de mensen voor alles en heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende taak richting haar burgers. Vooral als het gaat om de kwetsbare doelgroep die afhankelijk is van de sociale voorzieningen in Veenendaal.

De titel van ons raadsprogramma is 'Iedereen doet mee'. Maar bij de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen op het sociaal domein, vinden wij als DENK dat juist de mensen die al kwetsbaar zijn en het moeilijk hebben niet meer kunnen meedoen. Zij worden enorm beperkt in hun participatie. Daarom staan wij voor deze groep en zullen wij het voorstel van bezuinigingen mogelijk niet steunen. Alles hangt af van hoe dit college omgaat met de wijzigingsvoorstellen. Ook wij zullen een aantal voorstellen doen zodat we de bezuinigingen in het sociaal domein kunnen tegenhouden.

Gökhan Çoban
Fractievoorzitter DENK

Kiezen voor zorg


Het is de taak van de gemeente om een zo goed mogelijk woon-, leef,- en ondernemersklimaat
te creëren voor haar inwoners. Met een voorzieningenniveau dat ervoor zorgt dat iedereen die dat nodig heeft vooruit kan worden geholpen, met voldoende te beleven voor iedereen en lage lasten. Omdat Rutte en zijn opeenvolgende kabinetten wel steeds meer verantwoordelijkheden op het bordje hebben gegooid, zonder daarbij voldoende geld mee te geven, is dat nu heel moeilijk geworden. De gemeente komt structureel enkele miljoenen tekort.

Dankzij Rutte staan we nu voor een keuze die niemand eigenlijk wil maken. Houden we de gemeentelijke belasting laag, of zorgen we dat de hulp voor oma betaalbaar blijft? De SP kiest voor dat laatste. Decennialang heeft de onroerendezaakbelasting in Veenendaal tot de laagste van heel Nederland behoord. Dat is fijn, maar er zal nu helaas een eind aan moeten komen. Iedereen zal een steentje moeten bijdragen. We kunnen het probleem waar Rutte ons mee opzadelt, niet eenzijdig neerleggen bij de mensen met een hulpvraag.

In het sociale domein is de bodem bereikt. Strenger, soberder en met hogere eigen bijdragen kan niet meer. Voor veel mensen met een hulpvraag en een smalle beurs is de ondersteuning, bijvoorbeeld om het huis schoon te maken, nu al eigenlijk te duur. Nog duurder, en er zullen mensen afhaken, en de problemen die ze hebben groter worden. Dat is niet waar Veenendaal voor staat. In Veenendaal kijken we om naar elkaar.

In tijden van tekorten komt het aan op keuzes maken. De SP kiest voor goede, betaalbare zorg. Daar moeten we allemaal aan bijdragen, maar we krijgen er ook wat voor terug. Een gezond en sociaal Veenendaal, waar iedereen de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft en iedereen mee kan doen. Een Veenendaal met het best mogelijke leefklimaat.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Wat te doen als het geld op is


Na jaren van overschotten is er nu een flink tekort op het sociale domein, met name de jeugdzorg is veel duurder dan eerder gedacht. Dat geldt niet alleen voor Veenendaal maar voor bijna heel Nederland. In Veenendaal is er een overschrijding van drieënhalf miljoen voor jeugdzorg alleen. In totaal is er een overschrijding van vijf miljoen. Het college stelt nu voor om die vijf miljoen uit de spaarpot van de gemeente te halen, en volgend jaar te kijken hoe we de tekorten oplossen. Daarvoor zijn een aantal plannen gemaakt waarvan het nog niet duidelijk is hoeveel ze gaan opleveren. GroenLinks wil dat er ook wordt gekeken naar de inkomsten van de gemeente.

De meeste plannen richten zich op de WMO, de regeling die moet zorgen dat alle Veenendalers zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Door bijvoorbeeld een scootmobiel te leveren of een pasje voor de regiotaxi, maar ook door te helpen met het schoonmaken van het huis, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Niet omdat bij de WMO de problemen het grootst zijn, maar omdat er een stuk makkelijker op te bezuinigen is dan op de jeugdzorg. De plannen waar het college aan denkt, lopen uiteen van het verhogen van de eigen bijdrage voor schoonmaak tot een korting voor iedereen die via een PGB WMO zorg wil hebben.

Nu is het heel normaal om bij tegenslag de spaarpot aan te spreken, maar wat nu als de spaarpot leeg raakt? Als de kosten hoger worden dan de inkomsten, moet je niet alleen naar de kosten maar ook naar de inkomsten kijken. En die inkomsten worden in Veenendaal al jaren laag gehouden. De enige belasting die de gemeente zelf kan heffen, de onroerendezaakbelasting, is twintig procent lager dan het gemiddelde van Nederland. Omdat veel partijen beloofden de belastingen laag te houden, durfde geen enkel college de OZB te verhogen. Maar nu zullen we wel moeten. GroenLinks zal dan ook voorstellen om de OZB te verhogen, zodat de meest draconische maatregelen in de WMO kunnen worden voorkomen.

Kees Oskam 
Fractievoorzitter GroenLinks

PvdA mordicus tegen € 15


In de begroting wordt als zoekrichting om de verwachtte tekorten in het sociaal domein omlaag te brengen, gesproken over een eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp van € 20 per uur. Het idee alleen al. Weer puur alleen maar financieel kijken. De PvdA is zelfs mordicus tegen een tarief van € 15. Het was € 10 en dat is voor veel mensen al aan de hoge kant. Wij zullen ons inzetten om de huishoudelijke hulp weer een maatwerkvoorziening te willen laten zijn. De hulp wordt dan meestal geheel vergoed als mensen daar voor in aanmerking komen.

De gemeente Veenendaal moet in onze ogen er voor de mensen zijn en haar ambities in stenen maar iets terugschroeven. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen om dekking te vinden om het de mensen die het al moeilijk hebben tegemoet te komen. Solidair en de mensen met de sterkste schouders dragen de meeste lasten!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Agenda van de Raadscommissie

Donderdag 15 november 2018 19.30 uur raadzaal

Voorzitter: de heer A.H. Janssen

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten

3. Raads- en commissiekalender oktober 2018

4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 181

6. Raadsvoorstel Kadernota 2020 Omgevingsdienst regio Utrecht

7. Raadsvoorstel Menukaart Regio FoodValley

8. Raadsvoorstel Ruimtelijke en programmatische kader locatie ’t Goeie Spoor

9. Raadsvoorstel Aanwijzingsbesluit parkeren

10. Raadsvoorstel Jaarlijkse aanpassing tarieventabel parkeren

11. Raadsvoorstel Experiment centrale Stemopneming

12. Consultatie Notitie Overwegingen en afwegingen over hoogbouw in Veenendaal

13. Raadsvoorstel Vierde wijziging Verordening Winkeltijden Veenendaal

14. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Meldingen, klachten en bezwaren in Veenendaal

15. Behandeling Ingekomen stukken
a. Ingekomen stuk raad 18 oktober A2 ‘Mannaz AD(H)D-Coaching inzake problemen met (delen) gemeentelijke dienstverlening’ (SP)

16. Overige

17. Sluiting

De vergaderstukken van deze vergadering vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.