De rekenkamercommissie

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamer een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Veenendaal.

Hoe werkt de rekenkamercommissie?

Alle verzoeken voor een onderzoek die de rekenkamercommissie ontvangt, komen op een verzamellijst te staan. In de tweede helft van het lopende kalenderjaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen in het volgende jaar onderzocht gaan worden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal selectiecriteria die zijn opgesteld. Deze criteria zijn het maatschappelijk belang, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering.

Na selectie wordt een onderzoeksplan gemaakt, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Het onderzoeksplan geeft weer wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.